Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phải tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà Thủ tướng đã chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển”.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 13/1, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCXDPL) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Vụ cho biết, nhìn chung trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch đã có những tác động trực tiếp tới tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ nhưng Vụ đã hoàn thành Kế hoạch công tác theo đúng tiến độ, thời hạn được giao. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp.

Trong đó, đáng chú ý là xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi một số điều của 9 Luật); tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, giúp giải đáp được nhiều khó khăn, vướng mắc cho bộ, ngành, địa phương. Công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tiếp tục được triển khai bài bản, chuyên nghiệp.

Theo dõi, đôn đốc sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, ngành. Công tác thẩm định đề nghị dự án, dự thảo văn bản được Vụ triển khai bài bản, qua đó chú trọng đến chất lượng hồ sơ dự án, dự thảo văn bản đề nghị thẩm định, tiến độ thẩm định và bám sát nội dung thẩm định.

Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ảnh 1

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị.

Kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về kiểm soát thủ tục hành chính. Tham mưu triển khai có hiệu quả việc cải thiện điểm số, xếp hạng của Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo; Chỉ số này được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đánh giá tăng 6 bậc, góp phần nâng tầm hình ảnh và vị thế đất nước, mở ra nhiều cơ hội, tạo thế mạnh trong việc thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế…

Tuy nhiên, công tác theo dõi tình hình xây dựng, ban hành VBQPPL của bộ, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, số liệu thu được chưa thực sự bảo đảm tính đầy đủ, chính xác. Công tác quản lý nhà nước về pháp chế với Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp chưa thật đột phá…

Vì vậy, trong năm 2022, Vụ sẽ tập trung tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật; tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Tiếp tục tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV. Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đội ngũ người làm công tác pháp chế. Nghiên cứu đề xuất việc lập đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để đáp ứng theo yêu cầu của thực tiễn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định…

Lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Bộ dự Hội nghị đều nhất trí đánh giá cao kết quả công tác đạt được của Vụ, đồng thời mong muốn tăng cường công tác phối hợp hơn nữa trong năm 2022, nhất là làm công tác tư tưởng, giữ chân cán bộ trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Một số ý kiến đề nghị Vụ nên quan tâm thêm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác thi đua khen thưởng, có giải pháp đảm bảo tính thực chất của đánh giá tác động chính sách…

Tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Biểu dương các kết quả đạt được, những nỗ lực cố gắng của Vụ và vui mừng trước các đánh giá tích cực của nhiều đại biểu, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề cao tính chủ động, tích cực, linh hoạt trong công tác của Vụ, nhất là chia sẻ với những khó khăn khi khối lượng công việc nhiều, trong đó có nhiều công việc khó, có việc phức tạp, nhạy cảm. Nổi bật là tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, triển khai bài bản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43; xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua 1 Luật sửa 9 Luật, sửa đổi nhiều thông tư quan trọng về Thông tư 338, thông tư đánh giá thủ tục hành chính…

Nêu một số vướng mắc năm qua, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2022, Vụ phải tiếp tục nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế mà Thủ tướng đã chỉ đạo “đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển”. Theo đó, tham mưu tổ chức thực hiện thật tốt Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản chỉ đạo liên quan, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, coi đây là lợi thế cạnh tranh của quốc gia; nghiên cứu tham mưu tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, lập quy như quy trình lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, của nhân dân, quy trình thẩm định VBQPPL (nhất là trong bối cảnh thích ứng với dịch bệnh phải thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản), nghiên cứu ban hành Quy chế phối hợp trong xây dựng VBQPPL giữa các cơ quan ở Trung ương, bảo đảm quy trình chặt chẽ và kiểm soát được chất lượng.

Ngoài ra, trong sửa đổi, bổ sung Nghị định 55, Vụ cần sớm đề xuất chính sách mới để Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ báo cáo sửa đổi, có tư duy mới, cách tiếp cận mới trong điều kiện hiện nay. Thứ trưởng gợi ý, nên chăng duy trì tổ chức pháp chế ở một số sở, ngành như Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường…; có tính đến sự linh hoạt trong mô hình tổ chức pháp chế của các bộ, ngành.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Vụ như quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ bằng nhiều con đường khác nhau qua đào tạo bồi dưỡng, học qua thực tiễn, kinh nghiệm của người đi trước, tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi. Cùng với đó, chú trọng tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị trong và cả ngoài Bộ; tổ chức công việc một cách khoa học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Song Thu
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.