Thừa phát lại không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình

Thừa phát lại không được tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình
(PLVN) -Theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 01 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.