Thi hành án dân sự: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành vượt chỉ tiêu

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho các Chi cục THADS tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho các Chi cục THADS tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023.
(PLVN) - Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), kết quả thi hành xong về việc, về tiền đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thi hành xong hơn 574 ngàn việc, thu gần 90 ngàn tỷ đồng

Năm 2023, toàn hệ thống phải thi hành 922.311 việc, số có điều kiện thi hành án là 690.448 việc. Đã thi hành xong là 574.819 việc, đạt tỉ lệ 83,25% (tăng 0,75% so với năm 2022).

Về tiền, tổng số phải thi hành 388.509 tỷ 289 triệu 524 nghìn đồng, số có điều kiện thi hành 191.129 tỷ 117 triệu 078 nghìn đồng. Đã thi hành xong 89.412 tỷ 138 triệu 998 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 46,78% (tăng 1,24% so với năm 2022).

Về kết quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, tổng số phải thi hành là 39.710 việc, tương ứng với 153.681 tỷ 889 triệu 60 nghìn đồng. Đã thi hành xong 4.963 việc, tương ứng với số tiền 21.264 tỷ 978 triệu 924 nghìn đồng.

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tổng số phải thi hành là 4.879 việc, tương ứng với 97.261 tỷ 377 triệu 452 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành là 3.374 việc tương ứng với 49.631 tỷ 935 triệu 953 nghìn đồng. Đã thi hành xong 2.264 việc, tương ứng với 20.405 tỷ 278 triệu 948 nghìn đồng.

Năm 2023, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.375 bản án (kỳ trước chuyển sang là 563 bản án), tăng 453 bản án so với năm 2022. Số bản án Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC là 571 bản án. Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022), đang tiếp tục thi hành 776 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2022 và năm 2023.

Về công tác theo dõi THAHC, các cơ quan THADS đã thực hiện theo dõi 1.388 bản án. Đã ban hành văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 769 vụ việc; tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 718 vụ việc; đăng tải công khai 553 quyết định buộc THAHC của Tòa án; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 135 vụ việc.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn hệ thống

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Để bảo đảm Hệ thống THADS tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028”.

Để giải quyết tình trạng quá tải, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác THADS, Chính phủ đã chỉ đạo Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ xây dựng Đề án của Ban cán sự đảng Chính phủ về biên chế tổng thể hệ thống tổ chức THADS giai đoạn 2023-2026, hiện đang trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Cùng với việc tổ chức các Hội nghị triển khai, quán triệt, học tập các văn bản, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 28/6/2023, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS, toàn hệ thống THADS.

Đồng thời, Hệ thống THADS tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025; ban hành và thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2023 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2023.

Trong công tác cải cách hành chính, Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của toàn Hệ thống THADS; tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực THADS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát để đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tổng cục THADS cũng đã ban hành các Kế hoạch triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống THADS, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, giải pháp cho từng năm và cả giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch công quốc gia; nghiên cứu xây dựng Quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Hệ thống THADS giai đoạn 2023-2030.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế

Tổng cục THADS cho biết, trong năm 2024 sẽ tiếp tục tham mưu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII; Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW; các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS, THAHC.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS, THAHC. Tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; tổng kết thi hành Luật THADS, Chỉ thị số 05/CT-TTg và Chỉ thị số 26/CT-TTg, đề xuất và tập trung xây dựng Luật THADS sửa đổi. Tham mưu, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, bất cập có liên quan trong các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật TTHC, Luật Phá sản và các văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 04-CT/TW và Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15.

Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 16/2021/QH15. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý công tác THAHC và chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS đối với công tác này. Thường xuyên tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức làm việc và kiểm tra liên ngành về công tác chấp hành pháp luật TTHC và THAHC tại các địa phương có số lượng vụ việc THAHC lớn, phức tạp, kéo dài nhằm đôn đốc, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THAHC.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án biên chế tổng thể Hệ thống tổ chức THADS giai đoạn 2023-2026. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan THADS; tổ chức rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và việc sắp xếp của TAND cấp huyện theo Đề án của TANDTC được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức sắp xếp, tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức trên cơ sở sắp xếp về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và biên chế gắn với củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS theo quy định.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra công vụ, nội bộ, kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp, mọi hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án, các trường hợp sai phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác THADS, THAHC; tích cực, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành liên quan đối với công tác THADS, THAHC.

Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho cơ quan THADS, các khoản kinh phí đặc thù trong hoạt động THADS. Tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC tạo sự ủng hộ của xã hội và nhân dân đối với công tác THADS. Tiếp tục phối hợp với TANDTC triển khai thực hiện hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến về thu nộp tạm ứng án phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 1/3, Chi bộ Khối Nội dung và Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác Đảng tại Hải Phòng và tổ chức dâng hương, nghe giới thiệu về truyền thống lịch sử tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang, dâng hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân.

Đọc thêm

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.