Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: 'Cuộc cách mạng đổi mới chính mình'

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII: 'Cuộc cách mạng đổi mới chính mình'
(PLO) - Một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII là “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đề án này sẽ được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, khai mạc vào hôm nay (7/5).