Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh

Điều kiện về hợp đồng tương tự với nhà thầu liên danh
(PLO) - Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.