Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam Bài 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình mới

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số” diễn ra vào ngày 14/6/2024. (Ảnh: TTM)
Hội thảo quốc tế với chủ đề “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số” diễn ra vào ngày 14/6/2024. (Ảnh: TTM)
(PLVN) - Gần 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thách thức của thời đại công nghệ 4.0 và khuynh hướng “thương mại hóa” báo chí, báo chí Việt Nam cần có những giải pháp phù hợp để không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy truyền thống vẻ vang, mà còn luôn xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Chuyển đổi số và những bước đầu chuyển mình

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên toàn thế giới, tác động mạnh đến toàn bộ các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, các lĩnh vực đời sống, thay đổi thói quen của con người, trong đó lĩnh vực báo chí, truyền thông cũng không ngoại lệ.

Nhận thức được vị trí, vai trò của báo chí với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo chí. Soi chiếu từ thực tiễn, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến hoạt động báo chí như: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã định hướng: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”; Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành một loạt các văn bản như: Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... Đây là những quan điểm chỉ đạo và định hướng quan trọng làm cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, một số cơ quan báo chí đã và đang tích cực thích nghi và chuyển đổi số mạnh mẽ để duy trì sự cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội. Một trong những xu hướng chính là sự tập trung vào nền tảng kỹ thuật số, đầu tư mạnh mẽ vào các ứng dụng di động và các nền tảng trực tuyến, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn để tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và linh hoạt hơn. Dễ dàng nhận thấy ở một số cơ quan báo chí như: Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Vnexpress, VTV… đã bắt đầu từng bước thành công thực hiện số hóa nội dung, làm báo theo công nghệ đa nền tảng bằng nhiều hình thức mới như: báo chí dữ liệu, podcast, video với cách thực hiện sinh động bằng Long-form, E-magazine, Infographic,… đó là những tín hiệu rất đáng mừng. Thời gian tới, để khẳng định rõ nét hơn vị trí, vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hoạt động báo chí trong bối cảnh mới.

Xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động báo chí

Thứ nhất, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” gắn với công cuộc chuyển đổi số. Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí; Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Cơ quan chủ quản báo chí tăng cường thực hiện nhiệm vụ theo quy định; hỗ trợ, bảo đảm điều kiện hoạt động, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí.

Đặc biệt, phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí đối với loại hình báo chí điện tử, trang tin điện tử và mạng xã hội; quy định rõ trách nhiệm của tất cả các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Thứ hai, công tác quản lý nhà nước về báo chí trong bối cảnh mới cần phải chú trọng vào một số nhóm vấn đề. Trước tiên là cần xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý. Trong quá trình thi hành Luật Báo chí, đã phát sinh một số điểm mà luật cần được điều chỉnh và bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật báo chí cần tập trung vào các khía cạnh như: Cụ thể hóa và chi tiết hóa các điều khoản quy định trong Luật Báo chí; xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào hoạt động báo chí ví dụ khái niệm “báo hóa tạp chí”, “tư nhân hóa” báo chí chưa được cụ thể hóa trong các quy định của pháp luật về báo chí nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn; rà soát và bổ sung những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và sự phát triển của lĩnh vực báo chí, trong đó có vấn đề đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm quyền tự do báo chí của công dân.

Thứ ba, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, áp dụng đồng bộ các biện pháp trong xử lí vi phạm báo chí cả về mặt Đảng và chính quyền. Tập trung kiểm tra, xử lí đối với người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc chỉ đạo, định hướng, quản lí hoạt động cơ quan báo chí trực thuộc theo Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư, nhất là đối với cơ quan báo chí để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kéo dài nhưng không có chuyển biến.

Một số cơ quan báo chí đang chuyển mình để bắt kịp thời đại chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Một số cơ quan báo chí đang chuyển mình để bắt kịp thời đại chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Gỡ “nút thắt” để phát triển kinh tế báo chí

Thứ tư là phải gỡ những “nút thắt” để phát triển kinh tế báo chí. Thực tế cho thấy, đại bộ phận các cơ quan báo chí hiện nay nếu chỉ dựa vào nguồn kinh phí tự chủ thì không thể đủ khả năng tăng chi cho ứng dụng công nghệ, lại càng không đủ khả năng tự đầu tư cho chuyển đổi số. Nhìn sâu vào bản chất, báo chí Việt Nam là nền báo chí đặc thù, do đó, việc vận hành kinh tế, kinh doanh báo chí cũng sẽ có những yếu tố đặc biệt. Theo đó, cần có cơ chế “đặt hàng” truyền thông chính sách từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước để tăng nguồn thu theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025.

Truyền thông chính sách là một chức năng của chính quyền các cấp. Vì vậy, chính quyền các cấp phải tổ chức bộ máy và bố trí ngân sách thường xuyên để làm công tác truyền thông, đặt hàng các cơ quan báo chí. Luật Báo chí cần có quy định rõ hơn chính sách hỗ trợ, đặt hàng của Nhà nước đối với các cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu. Việc đặt hàng cần được quy định rõ trong luật và các Bộ, ngành sớm xây dựng cơ chế, quy định mức kinh phí hỗ trợ, đặt hàng các cơ quan báo chí tham gia truyền thông chính sách như: Các chính sách mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai,… Từ đó các cơ quan báo chí có cơ sở để chủ động, sáng tạo trong xây dựng các đề án tuyên truyền một cách phù hợp, hiệu quả.

Song song với nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, bản thân các cơ quan báo chí, các tòa soạn cũng cần tạo ra các giá trị khác biệt để đẩy mạnh kinh tế báo chí. Trong đó, cần phải chú ý tiếp thu có chọn lọc những hướng đi mà báo chí thế giới đang vận dụng và có những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế báo chí, như: tổ chức sự kiện, tổ chức nghiên cứu, bán dữ liệu lớn, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin..., gợi mở cho các cơ quan báo chí để tìm ra hướng đi tăng doanh thu. Thậm chí, các cơ quan báo chí có thể cung cấp nhiều dịch vụ cho nhà nước, cho các cơ quan đặt hàng trên đa nền tảng.

Thứ năm là trong bối cảnh chuyển đổi số, nền báo chí nói chung và mỗi cơ quan báo chí nói riêng buộc phải thay đổi tư duy quản trị, quản lý và sản xuất nhằm thích nghi với môi trường truyền thông mới để phát triển bền vững. Bối cảnh mới đòi hỏi các cơ quan báo chí phải đầu tư nâng cấp công nghệ 4.0, có đội ngũ nhân lực 4.0, phải có giải pháp quản trị, quản lý tòa soạn và nhân lực phù hợp xã hội 4.0 và nhất là phải có năng lực tiếp cận và chiếm cảm tình của công chúng 4.0. Vậy nên, các cơ quan báo chí cần chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc chuyển đổi số, đánh giá được nhu cầu, xác định được con đường và mục tiêu hướng tới của đơn vị mình, từ đó lựa chọn công nghệ phù hợp để tổ chức thực hiện. Chú trọng tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đi liền nắm vững kỹ năng tác nghiệp trên môi trường số. Nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng nhất bảo đảm cho thành công cho quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng để tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách về đầu tư nguồn lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh và điều kiện tác nghiệp trên môi trường số. Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, tạo nền tảng cho chuyển đổi số; tập trung phát triển nền tảng để kết nối, chia sẻ, giám sát, phân tích và tổng hợp dữ liệu.

Cuối cùng, bản thân mỗi nhà báo phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn phẩm giá của người làm báo. Đồng thời, mỗi nhà báo cũng phải tự nâng cao, trau dồi bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ báo chí cho người làm báo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí cần nêu cao tính tiên phong gương mẫu. Bên cạnh đó, mỗi nhà báo phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại 4.0, đa phương tiện, kiến thức sâu rộng trên mọi lĩnh vực,... để ngày càng có nhiều sản phẩm báo chí đặc sắc, cung cấp những thông tin nhanh chóng, chính xác, có ý nghĩa đến mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục

Sáng ngày 23/7/2024, hội nghị “Tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ” đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh Bộ LĐTBXH

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bấm nút kích hoạt Ngân hàng gen liệt sĩ và thân nhân

(PLVN) -Sáng ngày 23/7/2024, hội nghị “Tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ” đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). Hội nghị ngày 23/7 được coi dấu mốc mới với hành trình “trả lại tên” cho các liệt sĩ sẽ được thiết lập.

Đọc thêm

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, tháng 11/2022.
(PLVN) - 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đặc biệt là những dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm đưa Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trừ điểm giấy phép lái xe sẽ hoàn toàn tự động

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 6 luật. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, việc trừ điểm giấy phép lái xe sẽ hoàn toàn tự động từ ngày 01/01/2025 và được kết nối với VneID, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lãnh đạo các nước gửi Thư, Điện, Thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong; Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và nhiều lãnh đạo khác của các nước; các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào (Hà Nội, 26/9/2021).
(PLVN) - Cuộc đời, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu sắc không chỉ trong lòng Nhân dân Việt Nam mà cả lãnh đạo các nước, bạn bè quốc tế.

Lực lượng Công an Nhân dân: Khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc, tháng 1/2018. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng Công an nhân dân gửi gắm kỳ vọng to lớn, với mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tấm gương bình dị trong một nhân cách lớn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chị gái. (Ảnh: Tư liệu gia đình)
(PLVN) - Khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong sức khỏe của Tổng Bí thư sẽ hồi phục. Nhưng phép màu nhiệm đã không đến... 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của đất nước, Nhân dân Việt Nam đã ngừng đập…

Phát triển kinh tế số: Tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan trưng bày công nghệ chuyển đổi số của một số ngân hàng tại Hội nghị chuyển đổi số ngành ngân hàng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) - Từ đầu năm 2024, Việt Nam xác định tập trung vào phát triển kinh tế số với 4 trụ cột là: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Phát triển kinh tế số các ngành, Quản trị số và Phát triển dữ liệu số. Qua 6 tháng đầu của năm 2024, với 4 trụ cột này, kinh tế số góp phần tạo động lực mới cho kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho quốc gia.

Kêu gọi toàn quân noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022, tháng 12/2022. Ảnh: Nguyễn Bằng.
(PLVN) - Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bài viết đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước noi gương Tổng Bí thư, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, chiến công, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Di sản vô giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
(PLVN) - Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tài liệu quý báu cho cán bộ và nhân dân tham khảo mà còn là kim chỉ nam quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Những di sản này thể hiện tư tưởng, quan điểm và sự chỉ đạo sâu sắc của người đứng đầu Đảng, góp phần định hướng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế...

'Máu đào của các liệt sỹ đã làm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói'

Bác Hồ thăm các thương binh nặng ở Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành (Bắc Ninh). (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh).
(PLVN) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thương binh, liệt sỹ, những người có công với cách mạng. Bác viết: “Máu đào của các liệt sỹ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghi sổ tang tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 20/7/2024, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.