Truyền thông Chính sách

Đảm bảo tính đồng bộ, tương thích giữa Luật Thi hành án dân sự với các văn bản Luật có liên quan

Đảm bảo tính đồng bộ, tương thích giữa Luật Thi hành án dân sự với các văn bản Luật có liên quan
(PLVN) -Chiều ngày 15/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (THADS) (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động THADS

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn cho biết, Luật THADS năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm tình hình trong từng giai đoạn; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động THADS cũng tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; hệ thống pháp luật THADS và các quy định liên quan đã đảm bảo tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Với hành lang pháp lý ngày càng đầy đủ, đồng bộ, hoạt động THADS đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, góp phần quan trọng thực thi công lý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp thẩm địnhThứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp thẩm định

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Luật THADS cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Luật THADS chưa dự liệu, quy định bao quát hết phạm vi các bản án, quyết định được giao cho cơ quan THADS tổ chức thi hành để phù hợp, tương thích với quy định của một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; quy định về phí thi hành án chưa đảm bảo cơ chế người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, dẫn đến việc, trốn tránh kéo dài thời gian thi hành án; chưa có cơ chế xử lý trong trường hợp người phải thi hành án là pháp nhân, doanh nghiệp phải thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc buộc không thực hiện công việc nhất định; tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan THADS, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong THADS còn bất cập; quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự, của các cơ quan, tổ chức trong quá trình THADS còn nhiều điểm bất cập, hạn chế; cần có các chính sách, quy định phù hợp, đảm bảo nhân lực, vật lực cho công tác này để nâng cao hiệu quả công tác THADS,...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn báo cáo tại phiên họp

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn báo cáo tại phiên họp

Theo đó, việc ban hành Luật THADS (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động THADS; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, nâng cao chất lượng tổ chức THADS, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại được tổ chức thực hiện hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước; góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội.

Rà soát nội dung chính sách để xác định đúng phạm vi điều chỉnh của Luật

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Cục THADS thành phố Hà Nội đã cho ý kiến về dự án đề cương chi tiết, theo đó, tại mục 2, chương III của dự thảo đề cương, đồng chí cho rằng cần cân nhắc thêm, phân định rõ vai trò của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và kiểm sát viên; đồng chí cũng nhận định dự thảo đề cương đang quy định số lượng lớn vai trò của chấp hành viên trong quá trình thi hành án, mong muốn Luật mới sẽ được ban hành theo hướng bình đẳng giữa các chủ thể trong THADS, bình đẳng trong vai trò của chấp hành viên, để họ không quá áp lực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội thừa phát lại thành phố Hà Nội cho biết, chế định thừa phát lại được thực hiện theo chủ trương của Đảng, trong đó có nhiệm vụ thi hành án. Đồng chí mong muốn khái niệm thừa phát lại được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung nhằm hợp thức hóa, xác định rõ vai trò của hoạt động thừa phát lại trong việc phối hợp với công tác thi hành án dân sự.

Tại phiên họp, đại diện Bộ Công an cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo nên cân nhắc tham khảo những kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình hoàn thiện dự án; đối với chính sách 2 và chính sách 4 về "hoàn thiện quy định pháp luật”, cần điều chỉnh lại tên các chính sách cho phù hợp; hồ sơ đánh giá tác động chính sách cần bổ sung cho phù hợp, còn nhiều đánh giá còn chưa cụ thể, rõ ràng; đưa ra tối thiểu 03 giải pháp thay vì 02 giải pháp như dự thảo, từ đó làm cơ sở đối chiếu, lựa chọn, đánh giá kỹ hơn.

Liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản, Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho rằng, đề cương có 23 điều liên quan đến đấu giá tài sản, tuy nhiên có một số điều mang tính chất trùng lắp, do đã được quy định rõ tại Luật đấu giá tài sản. Theo đó, đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại, không quy định chồng chéo các điều khoản đã được quy định tại Luật Đấu giá tài sản như quy định về tiền đặt trước, hủy kết quả đấu giá tài sản,.... Ngoài ra, đề cương còn tồn tại 1 số vướng mắc trong thiết kế các quy định về quyền, nghĩa vụ của người bán đấu giá tài sản, chậm trả tiền bán đấu giá, giao tài sản thi hành án,...

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát các văn bản, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị có liên quan đến công tác thi hành án dân sự nhằm cũng cố cơ sở chính trị của việc đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), đảm bảo bám sát và thể chế đầy đủ các chính sách tại Luật. Đặc biệt, việc kiểm soát quyền lực trong công tác THADS cần được quy định tại một chương riêng, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, chủ thể; quy chế phối hợp cần được xây dựng đảm bảo tính khả thi, tránh chồng chéo, trùng lắp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân cấp, phân quyền của chấp hành viên, lãnh đạo các cấp cũng phải được quy định một cách cụ thể, rõ ràng.

Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần tập trung nghiên cứu một số vấn đề như: thể chế hóa quy định về thừa phát lại tại Luật; việc đấu giá tài sản thi hành án cần có điểm dừng, giảm rủi ro cho cơ quan THADS, Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu, làm rõ hơn các biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp độ, phạm vi của các vụ việc có yếu tố nước ngoài; ứng dụng công nghệ thông tin cần được nâng lên thành cấp độ chuyển đổi số, nhằm tạo các biện pháp hỗ trợ trong công tác thi hành án dân sự,...

Việc sửa đổi Luật THADS tập trung vào 05 nhóm chính sách, định hướng lớn như sau: (1) Xác định rõ phạm vi hoạt động, phạm vi các bản án, quyết định mà cơ quan THADS tổ chức thi hành và các nguyên tắc cơ bản trong THADS; (2) Hoàn thiện các quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự, người tham gia THADS khác; (3) Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan THADS; nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan THADS, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, người có thẩm quyền trong THADS; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan khác trong THADS; (4) Hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả THADS; (5) Đảm bảo nguồn lực để tổ chức THADS.

Đọc thêm

Hà Nội: Phấn đấu 70% hồ sơ thủ tục hành chính tư pháp được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội (ảnh Nguyễn Khánh)
(PLVN) - Theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 được Sở Tư pháp Hà Nội ban hành mới đây, thành phố sẽ phấn đấu 70% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đủ điều kiện tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Bộ trưởng Lê Thành Long gặp mặt và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Ngày 15/02 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh, Trần Tiến Dũng đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp. 

Đầu Xuân, “gõ cửa” Tư pháp địa phương

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 cho Sở Tư pháp TP HCM. (Nguồn ảnh: Sở Tư pháp TP HCM)
(PLVN) - Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, tại các cơ quan Tư pháp địa phương không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương. Ngành Tư pháp các tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc và không để chậm trễ, ảnh hưởng đến người dân trong việc giải quyết những thủ tục hành chính.

Nỗ lực số hóa sổ hộ tịch

Nỗ lực số hóa sổ hộ tịch
(PLVN) - Xác định nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch là rất quan trọng để xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Bộ Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm bố trí kinh phí, chỉ đạo đẩy nhanh công tác này.

Dấu ấn vị Bộ trưởng qua gần 8 năm “dẫn dắt” ngành Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
(PLVN) - Gần 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long luôn là vị Bộ trưởng của hành động, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, truyền lửa đam mê tới mỗi công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại Bộ, ngành Tư pháp

Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Thời gian qua, Bộ, ngành Tư pháp đã có những bước đột phá về công tác chỉ đạo, điều hành, cũng như công tác chuyên môn trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; từng bước góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Sự chủ động đến từ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Sự chủ động đến từ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
(PLVN) - Trong bối cảnh lượng việc và tính chất phức tạp ngày càng tăng, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh phương châm quản lý “hướng về cơ sở”; tăng cường phối hợp liên ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… để giảm tải áp lực và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

Công tác Thi hành án dân sự: Sự nỗ lực, bứt phá của những “cánh chim đầu đàn”

Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THADS năm 2023.
(PLVN) -Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ là 5 thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng án phải thi hành rất lớn, kết quả của 5 địa phương này quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu chung của cả nước. Với vai trò “cánh chim đầu đàn”, năm 2023 vừa qua, 5 thành phố đã có nhiều giải pháp bứt phá, góp phần quan trọng đưa công tác thi hành án dân sự đạt cao nhất từ trước đến nay.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự lễ viếng Anh hùng LLVT Võ Thị Sáu và tặng quà gia đình chính sách

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh cùng các đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Anh hùng LLVT, liệt sỹ Võ Thị Sáu.
(PLVN) - Ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các đại biểu đã đến thăm, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) và dâng hương tại tượng đài Anh hùng LLVT, liệt sỹ Võ Thị Sáu.

Nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ, ngành Tư pháp trong công tác hợp tác quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér chứng kiến Lễ ký, trao đổi văn kiện Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Hungary. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)
(PLVN) - Trong năm 2023, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương và đa phương của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động nhằm tăng cường, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước truyền thống, láng giềng đi vào chiều sâu, ngày càng bền chặt, đồng thời mở ra các quan hệ với đối tác mới.

Trụ sở Bộ Tư pháp thay “áo mới” chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trụ sở Bộ Tư pháp thay “áo mới” chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
(PLVN) - Tết Nguyên đán 2024 đang đến rất gần, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã lần lượt hoàn thành công tác Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Khẩn trương hoàn thành những công việc còn dang dở, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp cũng đang hứng khởi, rộn ràng chuẩn bị chào đón xuân Giáp Thìn 2024. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đầy màu sắc, tươi mới, rộn ràng và cũng rất khẩn trương tại trụ sở, khuân viên Bộ Tư pháp trong không khí Xuân đang tràn ngập khắp phố phường.