Từ khóa: #Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc