Từ khóa: #con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư và các đại biểu dự lễ ra mắt cuốn sách.
(PLVN) - Nội dung xuyên suốt 29 bài viết cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, hiện đại về chủ nghĩa xã hội

Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo buổi Lễ kỷ niệm.
(PLVN) - “Đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” là nhiệm vụ được Thường trực Ban Bí thư giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương.