Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp: Đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp: Đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có một số điểm mới nổi bật.

Ngày 29/11/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định được xây dựng và ban hành trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp có một số điểm mới nổi bật sau:

Cụ thể hóa chức năng của Bộ Tư pháp đối với trợ giúp pháp lý và công tác pháp chế

Điều 1 của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP tiếp tục kế thừa vị trí, chức năng của Bộ Tư pháp quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP: “Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng và thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bồi thường nhà nước, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, công tác pháp chế; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ”. Trong đó, Nghị định mới bổ sung chức năng về trợ giúp pháp lý và công tác pháp chế nhằm thể chế hóa chức năng quan trọng của Bộ Tư pháp triển khai qua nhiều năm theo quy định của luật chuyên ngành tại Luật Trợ giúp pháp lý và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp đã được rà soát, sửa đổi đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý với các bộ, ngành khác. Điều 2 của Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định bổ sung 03 khoản so với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP. Cụ thể, Nghị định mới đã cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ thống nhất với quy định tại các văn bản luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp như: tiếp cận thông tin; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; công tác pháp luật quốc tế; hợp tác quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật… Bên cạnh đó, các nhóm nhiệm vụ đã được sắp xếp lại so với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP để đảm bảo quy định ngắn gọn và có tính liên kết giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp được kiện toàn trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. So với Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, hiện nay cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp quy định tại Điều 3 Nghị định số 98/2022/NĐ-CP đã giảm 02 đơn vị, trong đó sáp nhập Vụ Thi đua - Khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ, sáp nhập Cục Công tác phía Nam vào Văn phòng Bộ. Một số đơn vị thuộc Bộ được chuyển đổi mô hình theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp, cụ thể: chuyển đổi Cục Con nuôi thành Vụ Con nuôi, chuyển đổi Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, đổi tên Viện Khoa học pháp lý thành Viện Chiến lược và khoa học pháp lý nhằm thực hiện Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Điều 3 Nghị định số 98/2022/NĐ-CP đã bỏ các quy định mang tính liệt kê số lượng phòng thuộc Văn phòng, Thanh tra thuộc Bộ và số lượng phòng của các Cục trong Nghị định để phù hợp với quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Dự kiến trong thời gian tới, cơ cấu tổ chức của các Cục thuộc Bộ sẽ tiếp tục được rà soát theo hướng thu gọn cấp trung gian và đáp ứng các tiêu chí thành lập Phòng theo quy định của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 98/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Con nuôi, Cục Công tác phía Nam tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cho đến khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Con nuôi.

Đọc thêm

Quảng Bình: Xây dựng ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của người dân về khiếu nại, tố cáo

Công an TP. Đồng Hới hướng đến đến mục tiêu, xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của nhân dân.
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số địa phương lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của người dân, các phần tử xấu đã lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tiến hành khiếu kiện không đúng nơi quy định, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến ANTT.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
(PLVN) -  Trong 10 năm qua, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát huy vai trò là thiết chế nền tảng để tạo lập khuôn khổ pháp lý đưa công tác này hoạt động và phát triển ổn định, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên mang Tết đến với người nghèo

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên) chia sẻ khó khăn với bà con, chúc bà con đón năm mới 2023 dồi dào sức khỏe, vui tươi, đầm ấm.
(PLVN) - Chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (Báo PLVN)  tổ chức thường xuyên. Năm nay, việc làm mang nhiều ý nghĩa này được tiếp nối bằng Chương trình “Xuân yêu thương” nhân dịp chào mừng năm mới 2023.

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí

Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí
(PLVN) - Với tâm nguyện nỗ lực hết mình cho sự nghiệp báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, phục vụ độc giả, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết được đánh giá cao, nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Năm 2022 cũng là năm các phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng.

Không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu trong 37 thủ tục đăng ký hộ tịch

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực
(PLVN) -Từ ngày 1-1-2023, theo quy định của Luật cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực. Vậy người dân khi thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch sẽ được tiến hành ra sao?. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) thông tin liên quan đến vấn đề này.