Phải có “căn cước văn hóa của dân tộc” để phát huy "sức mạnh mềm" khi hội nhập (*)

Hình ảnh trưng bày tại Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", một hoạt động hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc đang diễn ra trên cả nước. Ảnh: vietnamtourism
(PLVN) - Để tăng cường sức đề kháng trong quá trình hội nhập và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, không có gì khác là tăng cường sức mạnh nội sinh; phải có nội lực về văn hóa đủ mạnh, đủ tự tin để hội nhập với thế giới. Đi ra bên ngoài để nhận ra đây là con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam thì phải có “căn cước văn hóa của dân tộc”.