Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cán bộ lý luận

Hội thảo khoa học cấp quốc gia- “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” diễn ra hồi tháng 1/2021.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia- “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” diễn ra hồi tháng 1/2021.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Do trình độ dân trí của nhân dân ngày càng cao, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đòi hỏi người cán bộ lý luận phải có kiến thức sâu, rộng mới đủ sức phê phán những quan điểm sai trái có sức thuyết phục, mang tính khoa học; mới đủ sức tranh luận, thuyết phục người khác.

Những vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng, lý luận hiện nay

Trong những năm qua, chúng ta đã có những nỗ lực lớn trong công tác tư tưởng, lý luận góp phần trực tiếp, quyết định vào công tác xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng vững vàng kiên định về chính trị trước các đợt tiến công liên tục về chính trị, tư tưởng, tâm lý của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chúng ta đang còn có những khó khăn và hạn chế nhất định.

Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Nền kinh tế nước ta còn nhiều yếu kém; đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn; tệ nạn xã hội có chiều hướng phát triển… Thực tế đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tâm trạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó, có cả những cán bộ cao cấp. Chính vì vậy, ngày nay, nhiệm vụ cấp bách nhất, quan trọng nhất là phải củng cố vững chắc chính trị, tư tưởng và tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường mạnh mẽ yếu tố tự giác về chính trị của mỗi cán bộ đảng viên, biến mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên trên mặt trận tư tưởng, lý luận thành những chiến sĩ tiên phong của Đảng đứng vững trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân chiến đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên phải có tinh thần đấu tranh và tranh luận có tính thuyết phục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, những luận điểm xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có đủ sức mạnh để chiến thắng hệ tư tưởng tư sản.

Việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không phải chỉ là khẳng định lại một cách giản đơn những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà xuất phát từ những nguyên lý đó chúng ta nhất thiết phải phát triển cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn mới mẻ, phong phú; phát triển lý luận trên cơ sở tổng kết thực tiễn mới; không những có khả năng giải thích một cách thuyết phục các hiện tượng cực kỳ phức tạp đang diễn ra mà còn có khả năng động viên và tổ chức các lực lượng cách mạng đấu tranh để cải tạo đời sống hiện thực theo qui luật của tiến bộ xã hội và văn minh.

Chủ nghĩa yêu nước là một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của dân tộc ta. Sở dĩ cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là vì Đảng ta đã biết kết hợp tài tình phong trào yêu nước của nhân dân ta với lý tưởng XHCN. Sở dĩ quân đội ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các cuộc chiến tranh trước đây và làm tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình là do đã phát huy được cao độ chủ nghĩa yêu nước, lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và CNXH của nhân dân ta.

Ngày nay, nội dung chủ yếu của yêu nước là phải chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, phải chiến thắng âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” kết hợp bạo loạn lật đổ và các thủ đoạn khác của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Như vậy, nội dung của chủ nghĩa yêu nước ngày nay vừa phải tiếp tục chống đế quốc và các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc; đồng thời, yêu nước ngày nay nhất thiết phải xây dựng đất nước, phải đánh thắng cả giặc đói, giặc dốt, “giặc nội xâm”; làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng được một đất nước và một dân tộc như vậy chính là xây dựng CNXH...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cán bộ lý luận ảnh 1

PGS. TS Bùi Đình Bôn

Kiên định vững vàng về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng

Trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận nói riêng, Đảng ta luôn đặt việc xây dựng về chính trị lên hàng đầu. Chưa bao giờ nguyên lý đó có ý nghĩa quan trọng như hiện nay. Sự chuyển hướng trong chiến lược xâm lược của kẻ thù, âm mưu “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; những nguy cơ đe dọa đất nước và sự mất còn của chế độ; sự tấn công của hệ tư tưởng tư sản; ảnh hưởng của những mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang gây ra những tác động phá hoại không nhỏ trên phương diện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và nhân dân. Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi phải tăng cường công tác đấu tranh tư tưởng - lý luận ở nước ta hiện nay. Trong đó, vấn đề nâng cao năng lực trí tuệ và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ lý luận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hơn bao giờ hết, người cán bộ lý luận phải vừa là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận chính trị - tư tưởng, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giương cao ngọn cờ đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo của Đảng; vừa là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa, bảo vệ những giá trị nhân bản, khắc phục mọi sự tha hóa, biến chất do môi trường tư sản trong thời kỳ quá độ sản sinh ra. Người cán bộ lý luận của Đảng trong những thập niên đầu thế kỷ XXI và trong thời kỳ mới phải là một nhân cách mới; biết học tập, kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của người cán bộ lý luận trong những thời kỳ trước đây; thường xuyên rèn luyện, trau dồi các đặc trưng bản chất tiêu biểu nhất của người cán bộ lý luận của Đảng là sự vững vàng kiên định về chính trị, sự trong sáng kiểu mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống của người cách mạng; sự quán triệt sâu sắc quan điểm, tác phong, phương pháp công tác của Đảng đối với con người. Đồng thời, không ngừng bồi dưỡng cho mình có những kiến thức khoa học cần thiết và kỹ năng, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng - lý luận trong thời kỳ mới.

Trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ lý luận kế tiếp, cần phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng sự kiên định vững vàng về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng; đặc biệt chú ý bồi dưỡng sự nhạy cảm về chính trị, năng lực tổng hợp và phân tích chính xác mọi mặt, mọi khía cạnh của tình hình để tìm ra những khâu trọng yếu phải giải quyết, khả năng đánh giá đúng đắn và dự báo chính xác chiều hướng phát triển của tình hình để chủ động ứng phó... Chính vì thế, ngay từ bây giờ phải hoạch định được một chiến lược dài hạn đào tạo thế hệ cán bộ lý luận chính trị của thời kỳ mới, từ nguồn đào tạo, chương trình và nội dung đến hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo và đào tạo lại, để đội ngũ này vượt ra khỏi tình trạng bất cập hiện nay, thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ và chức trách được giao.

Người cán bộ lý luận không chỉ tiên phong gương mẫu về lý luận, về chính trị mà còn phải tiên phong gương mẫu trong hành động, trong công tác và sinh hoạt. Ngày nay, sự gương mẫu của người cán bộ lý luận về mặt phẩm chất đạo đức cách mạng đóng vai trò quyết định trực tiếp nâng cao uy tín của Đảng trong quần chúng. Trong một môi trường xã hội của thời kỳ quá độ, nhất là trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, kinh tế thị trường, trong đó vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực thì để thực hiện được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư” thật không dễ. Các tổ chức đảng và người đảng viên phải tăng cường đấu tranh nội bộ, nêu cao tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức và trong mỗi con người, một cuộc đấu tranh kiên trì, quyết liệt, dai dẳng chống lại mọi cám dỗ và cạm bẫy của những tư tưởng, tác phong, lề thói tư sản và tiểu tư sản đang hằng ngày, hằng giờ gây sức ép, tấn công vào tổ chức đảng và mỗi người cán bộ đảng viên.

Mỗi cán bộ đảng viên của Đảng, nhất là cán bộ lý luận phải không ngừng nâng cao trí tuệ mọi mặt của mình, làm cho trí tuệ chung của tổ chức đảng được nâng lên. Không lúc nào bằng lúc này, lời dạy của Lênin: “Học, học nữa, học mãi” lại có tính thời sự như vậy. Do trình độ dân trí của nhân dân ngày càng cao, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, đòi hỏi người cán bộ lý luận phải có kiến thức sâu, rộng mới đủ sức phê phán những quan điểm sai trái có sức thuyết phục mang tính khoa học, mới đủ sức tranh luận, thuyết phục người khác.

Đại tá, PGS.TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Quý Mão 2023.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây tại tỉnh Hưng Yên

(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư nhắn gửi, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục để mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn, lợi ích thiết thực của việc trồng cây, bảo vệ cây đã trồng, cây đã trồng phải được chăm sóc phát triển tốt. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể phải là những người gương mẫu nhất trong phong trào trồng cây...

Đọc thêm

Triển khai ngoại giao kinh tế, tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
(PLVN) -  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, bước vào năm mới 2023, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, với phương châm “Quyết liệt, mạnh dạn, đột phá, thực chất, hiệu quả, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước”.

Hiệp định Paris - đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu TTXVN)
(PLVN) -  Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho chủ trương “thêm bạn”, “bớt thù”, dự báo và nắm đúng thời cơ để đi đến thắng lợi quyết định của Đảng ta.

Niềm tin về triển vọng mới sau đại dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
(PLVN) -  Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các đại biểu đã bày tỏ niềm tin sâu sắc về mục tiêu “năm 2023 đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảm bảo quyền hưởng thụ văn hóa của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc.
(PLVN) -  Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, bảo đảm điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Trước đòi hỏi của thực tiễn, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã phát triển lý luận về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của quốc gia - dân tộc nhanh và bền vững.

Người mang đến những mùa xuân đất nước

Người mang đến những mùa xuân đất nước
Mỗi khi Tết đến, xuân về, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã hy sinh trọn cuộc đời để đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”, nhân dân ta được hưởng những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.

Xây dựng hệ giá trị Việt Nam, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
(PLVN) -  Văn hóa nằm ở đâu trong dòng chảy của phát triển? Làm sao để văn hóa phát huy được giá trị và sức mạnh, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực và nguồn lực phát triển của đất nước? Trước thềm năm mới Quý Mão 2023, Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xung quanh hệ giá trị Việt Nam.

Dũng khí của cán bộ “6 dám”

PGS.TS Lê Văn Cường trò chuyện với tác giả.
(PLVN) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn dự Đại hội lần thứ XXII của Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 1961.
(PLVN) -  Là nhà ngoại giao bậc thầy, có sức ảnh hưởng lớn ở trong nước và trên thế giới, Hồ Chí Minh là một mẫu mực của văn hóa ứng xử tinh tế, là biểu tượng của văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung. Nhiều sự kiện, nhiều phát ngôn, cử chỉ và hành vi của Người trong ngoại giao đã trở thành những ví dụ kinh điển về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ánh sáng pháp quyền

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
(PLVN) -  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân là quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu kiến tạo một phương thức quản lý xã hội dân chủ, khoa học, công bằng và văn minh. Điều này chỉ có thể được thực hiện nhờ ánh sáng pháp quyền, trên tinh thần “tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân”.

Sức sống Quý Mão 2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trựcnBan Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM tháng 9/2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
(PLVN) -  Xuân Quý Mão 2023, đất nước bước vào năm con mèo. Mà lâu nay với cả thế giới, chủ đề con mèo trong văn hóa Việt là điều vô cùng thú vị. So với 12 con giáp các nước, duy nhất Việt Nam có năm con mèo, chứ không phải năm con thỏ.

Bạch Long Vĩ - Hòn đảo diệu kỳ và bí ẩn giữa trùng khơi

A1 Ngọn hải đăng cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đánh dấu chủ quyền biển đảo
(PLVN) - Qua 30 năm, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã mang dáng dấp một đô thị thu nhỏ, hiện hữu với nhiều điều thú vị. Nhưng Bạch Long vẫn ẩn chứa những điều bí ẩn và kỳ diệu, thôi thúc một sự khám phá nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc mình…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng quà Tết cho công nhân đêm giao thừa

Bà Trương Thị Mai- Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng quà công nhân lao động đêm giao thừa.
(PLVN) - Đến thăm và trao quà Tết cho công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt tối 21/1 (30 Tết Nguyên đán 2023) tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai động viên, ghi nhận công lao đóng góp của đội ngũ công nhân lao động với đô thị Đà Lạt.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết toàn dân

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

(PLVN) -  Trong thời khắc giao thừa  đón xuân Quý Mão 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước năm mới có nhiều sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, thành công.