Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật tiếp tục soi sáng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

(PLVN) -Ngày 30/11, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật tiếp tục soi sáng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Tiếp tục khẳng định giá trị, nhận diện sâu sắc và toàn diện hơn nữa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật:

-Thưa Thứ trưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta, là một thành tố quan trọng trong nền văn hóa Việt Nam đương đại. Xin Thứ trưởng chia sẻ đôi điều về mục đích và ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam”?

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: 

Tư tưởng của Hồ Chí Minh là sự kết tinh, vận dụng từ nhiều tiền đề tư tưởng, lý luận khác nhau; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, Nhà nước quản lý đất nước bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế… Chính vì vậy, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Giá trị và thực tiễn vận dụng ở Việt Nam” được tổ chức trong bối cảnh hiện nay mang nhiều ý nghĩa, mục đích, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục học tập, nghiên cứu để nhận diện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện; khẳng định giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật;

Thứ hai, đánh giá thực tiễn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật ở Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật trong điều kiện, bối cảnh mới của nước ta;

Thứ ba, đề xuất nhu cầu, quan điểm vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là di sản vô giá của Người

- Xin Thứ trưởng cho biết, những nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật mà chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần và vận dụng?

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ hiện tại và tương lai. Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là các quan điểm, triết lý chính trị, đạo đức và pháp lý về một Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với hệ thống pháp luật hiệu lực, hiệu quả. Đó là một Nhà nước chính danh, hợp hiến, hợp pháp, trong sạch, trọng hiền tài và nhân bản mà ngày nay chúng ta định danh là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Người còn để lại những quan điểm, chỉ dẫn đặc biệt sâu sắc về công tác cán bộ. Với Người, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó, tiêu chuẩn hàng đầu phải là “trung với nước, hiếu với dân”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. 

Người cũng để lại những quan điểm, chỉ dẫn rất cụ thể về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, phải kiên quyết chống cho được “giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu, điều mà ngày nay Đảng và Nhà nước ta đang kế tục, quyết tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể, được dư luận xã hội, người dân đồng tình, ủng hộ cao. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nước Việt Nam sau khi giành được độc lập cần xây dựng được hệ thống pháp luật chứa đựng những giá trị công bằng, nhân văn, chính nghĩa, vì nhân dân lao động và vì con người dựa trên nền tảng Hiến pháp dân chủ và các đạo luật. Người cho rằng, pháp luật là công cụ cần thiết để “giữ gìn quyền lợi của Nhân dân”, duy trì trật tự xã hội và “phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn”. Có thể nói, đây là những tư tưởng ở tầm nguyên lý chi phối việc xây dựng, thiết kế bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng.

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

- Xin Thứ trưởng cho biết, những vấn đề gì được đặt ra trong quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật ở nước ta thời gian qua?

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: 

Thời gian qua, nhất là giai đoạn hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong việc cải cách, đổi mới bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được rất nhiều thành tựu. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Hiến pháp năm 1992 và gần đây nhất là Hiến pháp năm 2013 cùng hệ thống pháp luật điều chỉnh khá toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội với hiệu lực, hiệu quả ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí là sự kế tục rõ nét tư tưởng của Người. 

Tuy nhiên, bộ máy nhà nước ở một số nơi còn chưa được tổ chức hợp lý, hiệu lực, hiệu quả chưa cao, thủ tục hành chính trong không ít lĩnh vực còn rườm rà, năng lực, phẩm chất, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng nhũng nhiễu, “tham nhũng vặt” gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp, tính thượng tôn pháp luật chưa cao, kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm. Đây là những vấn đề rất cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật để xử lý, chấn chỉnh, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thúc đẩy lối sống thượng tôn pháp luật và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.

- Theo Thứ trưởng, thời gian tới, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật nên được tiến hành như thế nào?

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: 

Chúng ta đang nỗ lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời tích cực chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Đảng tới đây sẽ định ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn tới năm 2045 với nhiều chủ trương, định hướng tạo cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho những người làm công tác xây dựng chính sách, xây dựng, thực thi pháp luật để có nhiều hơn nữa những đóng góp vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc tổ chức Hội thảo quan trọng này chính là một trong những hành động thiết thực ấy, trong đó việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Người về Nhà nước và pháp luật cần tiếp tục được coi là hoạt động thường xuyên, quan trọng trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế của nước ta. Có thể khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật tiếp tục cung cấp cơ sở lý luận, soi sáng tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

-Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng! 

PV Thu Hằng (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nhân dân Tây Bắc tin tưởng Đại hội Đảng XIII sẽ thể hiện ý chí của Đảng và của cả dân tộc

Nhân dân Tây Bắc tin tưởng Đại hội Đảng XIII sẽ thể hiện ý chí của Đảng và của cả dân tộc
(PLVN) - Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói riêng đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm tới.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị tốt các phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị tốt các phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(PLVN) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn tỉnh.


Huy động khoảng 500 cán bộ y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII

Huy động khoảng 500 cán bộ y tế phục vụ Đại hội Đảng XIII
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa trực tiếp đi kiểm tra công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII. Bộ trưởng cho biết, đến nay ngành tế đã sẵn sàng các phương án y tế để đảm bảo Đại hội lần thứ XIII của Đảng được thành công tốt đẹp.
'Chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn'

'Chúng tôi sẽ còn chơi hay hơn'

(PLVN) -Đó là nhận định của Văn Toàn sau trận thắng SLNA 2-1 trên sân Pleiku, trong khi đó HLV Kiatisak vẫn cho rằng chiến thắng đội bóng của ông có phần may mắn.

Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình

Thiện lương với người khác cũng là thiện đãi với chính mình
(PLVN) - Luật nhân quả luôn hiện hữu hàng ngày bên cạnh mỗi người, không hề sai lệch. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Mọi chuyện chúng ta làm dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng không thiếu sót khi hội đủ Nhân duyên.

Nghi án "bông hồng lai" Hàn Quốc bị phát tán ảnh nhạy cảm trong lần tham dự sự kiện tại Việt Nam: Có thể xử lý hình sự!

Nghi án "bông hồng lai" Hàn Quốc bị phát tán ảnh nhạy cảm trong lần tham dự sự kiện tại Việt Nam: Có thể xử lý hình sự!
(PLVN) - Nancy Jewel McDonie, ca sĩ mang hai dòng máu Mỹ - Hàn bị chụp lén ảnh thay đồ ở hậu trường sự kiện và hình ảnh này sau đó bị phát tán trong nhóm kín. Sự việc đang được công ty quản lý của ca sĩ kiến nghị tới các cơ quan hành pháp để có thể ngăn chặn và xử lý những kẻ cố tình phát tán hình ảnh riêng tư của người khác…

Jacob Christopher "Tito" Ortiz: Nhà vô địch, chính trị gia ủng hộ Tổng thống Donald Trump để “Nước Mỹ vĩ đại trở lại”

Jacob Christopher "Tito" Ortiz: Nhà vô địch, chính trị gia ủng hộ Tổng thống Donald Trump để “Nước Mỹ vĩ đại trở lại”
(PLVN) - Jacob Christopher "Tito" Ortiz (SN 1975) là một võ sĩ võ tổng hợp MMA người Mỹ và là một chính trị gia. Anh hiện ký hợp đồng với chương trình Combate Americas. Ortiz được biết đến nhiều nhất với những kỳ tích của anh ấy với Ultimate Fighting Championship (UFC), nơi anh là cựu Vô địch hạng dưới nặng, đã giữ đai từ ngày 14/4/2000 đến ngày 26/9/2003 và đai Bellator MMA. Cùng với các võ sĩ như Randy Couture và Chuck Liddell, anh là một trong những ngôi sao đầu của môn thể thao này. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬