Tinh thần Việt Nam

(PLVN) - Đoàn kết không chỉ là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam mà còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của dân tộc ta, được bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hun đúc nên một tinh thần, một ý chí và nghị lực Việt Nam.
Đại đoàn kết là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh minh họa) Đại đoàn kết là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh minh họa)

Sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc

Nhấn mạnh vai trò to lớn của tinh thần đoàn kết trong toàn dân, đại thi hào Nguyễn Trãi đã đúc kết một chân lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng: “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Cũng nhờ phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh bại quân xâm lược nhà Minh, giành lại giang sơn, bờ cõi của dân tộc.

 Trước đó, dù ba lần phải đối đầu với đạo quân Mông - Nguyên hùng mạnh nhưng quân và dân nhà Trần vẫn đánh bại kẻ địch, làm nên một “Hào khí Đông A” lẫy lừng trong lịch sử. Giải thích về sức mạnh này, có thể nói đến tinh thần đoàn kết của vua tôi nhà Trần, biết gạt bỏ mọi hiềm khích cá nhân trong nội bộ quan lại và trên hết là biết phát huy sức mạnh của toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân nhất tề đứng lên chống kẻ thù xâm lược; đúng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tổng kết: “Vua tôi cùng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức chiến đấu nên giặc phải bó tay”.

Kế thừa những bài học quý trong lịch sử, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy, đoàn kết mọi giai tầng trong xã hội đã trở thành vấn đề xuyên suốt qua mọi giai đoạn cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay chính là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng kết kinh nghiệm rút ra từ cuộc Các mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: Một phần vì tình hình quốc tế thuận lợi cho ta, nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai thắng được lực lượng đó”. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, diễn ra vào tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc đến yếu tố đoàn kết như một sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc: “Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Việt Nam có niềm tin cao nhất của nhân dân

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Có được những điều đó là nhờ tinh thần đoàn kết triệu người như một, nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng.

Gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã đạt được kết quả bước đầu có thể nói là kỳ tích. Để kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an cùng với sự góp sức của mỗi người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chính là biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam.

Việt Nam không phải là quốc gia mạnh nhất thế giới nhưng trong cuộc chiến chống Covid-19, Việt Nam có được niềm tin cao nhất của nhân dân. Niềm tin đó chính là nguồn lực và sức mạnh, là minh chứng cho kết quả của sự đồng thuận xã hội. Thế giới bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ trước những kết quả Việt Nam đã làm được. Kết luận số 172 của Bộ Chính trị cũng đã khẳng định: “Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Rồi trong những ngày miền Trung gồng mình chống bão lũ, hình ảnh từ cụ già tới các em nhỏ, mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc đều sẵn sàng đóng góp cân gạo, bó rau nghĩa tình; trong đó có cả sự hy sinh quên mình để cứu dân qua cơn lũ dữ của nhiều cán bộ, chiến sỹ và cả người dân bình thường đã làm lay động hàng triệu trái tim của cả nước và bạn bè thế giới về tình đoàn kết, nghĩa đồng bào Việt Nam. 

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra vào cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhờ đó mà đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. 

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vẫn còn nguyên giá trị lịch sử sâu sắc, đó là tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để tranh thủ những vận hội mới, đưa đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh, phồn vinh. 

Vân Thanh
Cùng chuyên mục
Quang cảnh Hội nghị.

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đọc thêm

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu

Hà Nội đề cao việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV
(PLVN) - Chiều nay (10/6), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.