Tinh thần Việt Nam

(PLVN) - Đoàn kết không chỉ là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam mà còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của dân tộc ta, được bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hun đúc nên một tinh thần, một ý chí và nghị lực Việt Nam.
Đại đoàn kết là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh minh họa) Đại đoàn kết là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh minh họa)

Sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc

Nhấn mạnh vai trò to lớn của tinh thần đoàn kết trong toàn dân, đại thi hào Nguyễn Trãi đã đúc kết một chân lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng: “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Cũng nhờ phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh bại quân xâm lược nhà Minh, giành lại giang sơn, bờ cõi của dân tộc.

 Trước đó, dù ba lần phải đối đầu với đạo quân Mông - Nguyên hùng mạnh nhưng quân và dân nhà Trần vẫn đánh bại kẻ địch, làm nên một “Hào khí Đông A” lẫy lừng trong lịch sử. Giải thích về sức mạnh này, có thể nói đến tinh thần đoàn kết của vua tôi nhà Trần, biết gạt bỏ mọi hiềm khích cá nhân trong nội bộ quan lại và trên hết là biết phát huy sức mạnh của toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân nhất tề đứng lên chống kẻ thù xâm lược; đúng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tổng kết: “Vua tôi cùng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức chiến đấu nên giặc phải bó tay”.

Kế thừa những bài học quý trong lịch sử, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy, đoàn kết mọi giai tầng trong xã hội đã trở thành vấn đề xuyên suốt qua mọi giai đoạn cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay chính là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng kết kinh nghiệm rút ra từ cuộc Các mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: Một phần vì tình hình quốc tế thuận lợi cho ta, nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai thắng được lực lượng đó”. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, diễn ra vào tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc đến yếu tố đoàn kết như một sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc: “Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Việt Nam có niềm tin cao nhất của nhân dân

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Có được những điều đó là nhờ tinh thần đoàn kết triệu người như một, nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng.

Gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã đạt được kết quả bước đầu có thể nói là kỳ tích. Để kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an cùng với sự góp sức của mỗi người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chính là biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam.

Việt Nam không phải là quốc gia mạnh nhất thế giới nhưng trong cuộc chiến chống Covid-19, Việt Nam có được niềm tin cao nhất của nhân dân. Niềm tin đó chính là nguồn lực và sức mạnh, là minh chứng cho kết quả của sự đồng thuận xã hội. Thế giới bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ trước những kết quả Việt Nam đã làm được. Kết luận số 172 của Bộ Chính trị cũng đã khẳng định: “Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Rồi trong những ngày miền Trung gồng mình chống bão lũ, hình ảnh từ cụ già tới các em nhỏ, mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc đều sẵn sàng đóng góp cân gạo, bó rau nghĩa tình; trong đó có cả sự hy sinh quên mình để cứu dân qua cơn lũ dữ của nhiều cán bộ, chiến sỹ và cả người dân bình thường đã làm lay động hàng triệu trái tim của cả nước và bạn bè thế giới về tình đoàn kết, nghĩa đồng bào Việt Nam. 

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra vào cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhờ đó mà đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. 

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vẫn còn nguyên giá trị lịch sử sâu sắc, đó là tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để tranh thủ những vận hội mới, đưa đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh, phồn vinh. 

Vân Thanh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam và Hungary trao đổi kinh nghiệm lập pháp trong ứng phó các thách thức của thời đại

Quang cảnh Tọa đàm lập pháp lần thứ tư do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary tổ chức.
(PLVN) - Tọa đàm lập pháp với chủ đề “Hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh” do Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary tổ chức là cơ hội để hai Bên góp phần bảo đảm hiệu quả công việc lập pháp về các lĩnh vực này, ứng phó lại các thách thức của thời đại tốt hơn.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Quan hệ giữa pháp luật, pháp chế, pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

Pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước (Ảnh: Người dân góp ý xây dựng chính quyền).
(PLVN) - Để xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đòi hỏi phải xử lý đúng nguyên tắc pháp quyền và phân quyền nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước bằng luật pháp, trong đó có quyền lực trong lĩnh vực luật pháp được thể hiện ở mối quan hệ giữa pháp luật, pháp chế và pháp quyền.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Nghiên cứu thấu đáo, vận dụng tối đa các chính sách đặc thù

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Nội.
(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh nội dung trên khi chủ trì hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về Báo cáo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, chiều nay, 27/6.

Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Trưởng Đoàn giám sát, phát biểu kết luận buổi làm việc
(PLVN) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh vấn đề trên khi làm Trưởng đoàn giám sát của HĐND TP Hà Nội làm việc với UBND TP về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP, ngày 27/6.

Gây dựng, trợ giúp để kiều bào trở thành những 'Đại sứ văn hoá Việt Nam' ở nước ngoài

Ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao,
(PLVN) - Người Việt Nam ở nước ngoài đều phải được gây dựng và trợ giúp để trở thành những “Đại sứ văn hoá Việt Nam” ở nước ngoài. Thông qua những vị Đại sứ này, chúng ta sẽ đạt được thành tựu và hiệu quả cao nhất trong công việc quảng bá văn hoá Việt Nam ở các nước sở tại...

Tạo ra những động lực mới, cảm hứng mới trong lao động sản xuất

Tạo ra những động lực mới, cảm hứng mới trong lao động sản xuất
(PLVN) - Gặp mặt người lao động tiêu biểu ngành Dầu khí trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022 cuối tuần qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo một cách thực chất và hiệu quả, tạo ra những động lực mới, những cảm hứng mới trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật…

Đề cao trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng cá nhân, tăng cường các hoạt động giám sát

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng.
(PLVN) - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, những vụ việc sai phạm của các cán bộ cấp cao thời gian qua có cả nguyên nhân từ chính bản thân cán bộ đó và cả do còn “lỗ hổng” trong các cơ chế, chính sách hiện hành. Để những vụ việc sai phạm không xảy ra được, cần tăng cường cả việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt những cơ chế quản lý, giám sát đối với họ.

Còn nhiều dư địa để phát triển quan hệ Việt Nam - Hungary

Quang cảnh buổi tiếp Phó Chủ tịch QH Hungary Istvan Jakab.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều dư địa để phát triển và tin tưởng chắc chắn rằng, kết quả chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary, trong đó quan hệ giữa hai Quốc hội là một trụ cột quan trọng.