Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật

(PLVN) -”Những kết quả đạt được trong 15 năm qua là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai Chỉ thị số 32 – CT/TW” là đánh giá của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW diễn ra sáng ngày 19/12.

Phó Thủ tướng thường trực đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trong 15 năm qua thể hiện trên các mặt: nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL của các cấp ủy đảng, người đứng đầu ngày càng được nâng lên. Thể chế, chính sách về PBGPL cơ bản đã hoàn thiện và đầy đủ, đặc biệt là sự ra đời của Luật PBGDPL năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, giúp cho công tác PBGDPL được triển khai đồng bộ thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi cả nước với sự quy định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành, địa phương. Các Chương trình, Đề án, Kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về PBGDPLđược ban hành và tổ chức thực hiện tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật ảnh 1
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW.

Nội dung, hình thức PBGDPL được đa dạng hóa, sát với nội dung, đối tượng, địa bàn. Việc triển khai công tác này được gắn với việc tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin đưa công tác PBGDPL đã dần đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả trên thực tế. Ấn tượng với kết quả tổ chức một số cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận công tác PBGDPL trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chú trọng hơn; vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội đã được phát huy góp phần giúp các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin pháp luật cho người dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ và cũng tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PBGDPL. Với lực lượng 27.401 báo cáo viên pháp luật và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật trên cả nước; 14.899 giáo viên dạy môn giáo dục công dân, 1.418 giảng viên giảng dạy môn pháp luật. Đây là lực lượng nòng cốt, có vai trò rất quan trọng trong công tác này.

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật ảnh 2
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì Hội nghị

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL được quan tâm hơn, năm sau cao hơn năm trước. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng hiệu quả. Cùng đó, ngày Pháp luật Việt Nam đã được triển khai đồng bộ trên cả nước thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước. ..

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục và kịp thời của các cấp uỷ, tổ chức đảng; sự tích cực, chủ động triển khai thực hiện PBGDPL của các Bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ và tham gia trên tinh thần trách nhiệm cao nhất của các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực, tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật ảnh 3
 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, trong đó xác định xây dựng cơ quan tham mưu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bảo đảm sự linh hoạt, chủ động cho công tác này từ việc huy động, sử dụng nguồn lực đến triển khai, thực hiện các chương trình, đề án đạt hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp thông tin về pháp luật phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác, ứng dụng tối đa những thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin trong PBGDPL; đẩy mạnh đổi mới giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đổi mới công tác PBGDPL trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Báo chí phải thực sự trở thành diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đối với pháp luật; giáo dục nêu gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phê bình, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật…

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật ảnh 4
 

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL. Trọng tâm là thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, chú trọng việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng, phát triển đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn..

Phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia giám sát, phản biện chủ trương, chính sách, pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, tại Hội nghị, đã có 11 tham luận của các Bộ, ngành địa phương về công tác PBGDPL, qua đó nêu bật những kết quả đạt được, đặc biệt là các mô hình, giải pháp mới của Bộ, ngành, địa phương mình cũng như những tồn tại, hạn chế và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Các nhóm kiến nghị bao gồm: ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW để phù hợp với tình hình mới, tăng cường nguồn lực (con người, kinh phí) cho công tác PBGDPL; kịp thời khen thưởng, động viên các mô hình hay, sáng kiến mới; tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của cơ quan truyền thông…

Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác phổ biến pháp luật ảnh 5
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 16 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác PBGDPL.

Thu Hằng
Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.