Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng

(PLVN) - Báo PLVN từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Báo PLVN đã và đang từng ngày, từng giờ chuyển tải đến CBCS, BĐBP và đồng bào các dân tộc trên biên giới, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là những kiến thức pháp luật thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật cho quần chúng nhân dân, giữ ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Theo Lênin: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”.  

Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng
Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng 

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cách mạng nói chung và Báo PLVN nói riêng là đội quân đi đầu trong công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, động viên CBCS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm qua, Báo PLVN đã thường xuyên tập trung thông tin, tuyên truyền về tất cả các mặt công tác của BĐBP và các điều luật liên quan đến bảo vệ biên giới.

Với chức năng thông tin; định hướng; giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa... Báo PLVN đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội trong việc cung cấp thông tin trung thực, khách quan, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng; những vấn đề hệ trọng của đất nước bảo đảm tính định hướng và tính giáo dục sâu sắc, có tác động trực tiếp đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm đối với mọi tầng lớp nhân dân nói chung, CBCS trong Quân đội và BĐBP nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về những chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ở các đơn vị BĐBP. Qua đó, đã góp phần điều chỉnh nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của mỗi CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Có thể khẳng định, Báo PLVN luôn là người bạn thân thiết, thủy chung, góp phần quan trọng trong xây dựng ý chí quyết tâm, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi đắp mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho CBCS BĐBP. Bên cạnh đó, Báo PLVN đã tiên phong trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, từ khi thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các đề án, trong đó có Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, và giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai thực hiện đến hết năm 2021. Báo PLVN đã kịp thời hỗ trợ thông tin, giúp đỡ BĐBP hoàn thành tốt các nội dung trên.

Về nội dung, Báo PLVN ngày càng phản ánh có chiều sâu và toàn diện về công tác biên phòng. Hàng trăm tin, bài trên Báo PLVN đã phản ánh khách quan, đa chiều, độc đáo về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, về những qui định của pháp luật Nhà nước với các hoạt động ở khu vực biên giới (KVBG), cửa khẩu. 

Ngay từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, hàng ngàn CBCS BĐBP đã rời đơn vị lên chốt chặn sát đường biên, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập nội địa. Đồng hành cùng CBCS BĐBP là hệ thống báo chí và truyền thông, trong đó có Báo PLVN đã kịp thời thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm được tình hình dịch bệnh và những gian nan, vất vả của người lính biên phòng trên tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh. Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Chính trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện, cung cấp tư liệu và giới thiệu hàng chục lượt phóng viên Báo PLVN đi các tuyến biên giới, các đồn, trạm biên phòng để thâm nhập thực tế, viết tin bài tuyên truyền.

* * *

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng nặng nề, toàn diện, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở KVBG diễn biến hết sức mau lẹ, khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân các dân tộc trên biên giới; do đó, công tác tuyên truyền của Báo PLVN càng quan trọng. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đặt ra ngày càng nhiều thách thức thì vai trò của báo chí cách mạng cũng phải toàn diện và kịp thời. 

Lãnh đạo Báo PLVN cùng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Làn, BĐBP Hà Giang năm 2012.
 Lãnh đạo Báo PLVN cùng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Làn, BĐBP Hà Giang năm 2012.

Trong thời gian tới để Báo PLVN tiếp tục đồng hành có hiệu quả cùng BĐBP trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, bảo vệ biên giới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Báo PLVN cần tiếp tục truyền tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, phản ánh sự cần thiết của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thứ hai, cùng với chỉ huy các cấp trong BĐBP tăng cường tuyên truyền, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong CBCS. Vai trò định hướng của báo chí chính là không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tính tự giác, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo chí nói chung và Báo PLVN góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, trách nhiệm, giáo dục pháp luật, cổ vũ, động viên, góp phần củng cố lòng tin của CBCS với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng. 

Thông qua Báo PLVN, để cung cấp thêm thông tin, việc làm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đến với bạn đọc cả nước. Ngược lại CBCS thông qua Báo PLVN được bổ sung thêm kiến thức pháp luật, vốn hiểu biết xã hội và trình độ của cá nhân, từ đó tự hình thành cho mình một cách nhìn nhận đa chiều về các vấn đề của xã hội.

Thứ ba, Báo PLVN tiếp tục đi sâu, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của CBCS BĐBP, đồng thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân BĐBP, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Những thông tin phản ánh trên báo chí nói chung và Báo PLVN nói riêng mà Đảng, Nhà nước nắm được thực trạng tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới, từ đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới nói chung, chăm lo xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới nói riêng, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng... Thông qua báo chí, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ biên giới và các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, đã được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thứ tư, kịp thời phản ánh các hoạt động của BĐBP và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn biên giới trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS và nhân dân ở khu vực biên giới.

Đây là vai trò hết sức quan trọng bởi hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mua bán người qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... 

Đặc biệt, Báo PLVN cần góp sức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất thông tin về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy chế biên giới, di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… từ đó nâng cao dân trí và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS và nhân dân ở KVBG. 

Đại tá Văn Ngọc Quế (Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP)

Tin cùng chuyên mục

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Dangcongsan.vn

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Kho K850

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Kho K850, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (20/7/1974 - 20/7/2024), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K850.

Đọc thêm

20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị: Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước - Kỳ 3: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bác Hồ đón kiều bào Thái Lan tại cảng Hải Phòng năm 1960. (Ảnh Tư liệu)
(PLVN) - Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn bó với quê hương, đất nước, đồng hành, sát cánh cùng đồng bào trong nước, nhất là khi đất nước gặp khó khăn, từ đó lan tỏa giá trị, hình ảnh đẹp về truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.

Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước: Kỳ 2: Nguồn lực 'mềm' to lớn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (bên trái) trao thư chúc mừng bà Cao Hồng Vinh. (Ảnh: Dương Tiêu)
(PLVN) - Sinh sống, làm việc ở nước ngoài nhưng các kiều bào ta luôn nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội sở tại và có những đóng góp đáng kể về trong nước. Những cử chỉ, hành động đáng quý của kiều bào thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, góp phần củng cố vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế.

Xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ trong triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)
(PLVN) - Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đưa ra khi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án) diễn ra sáng 17/7.

Xoa dịu nỗi đau da cam

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Lam Hạnh)
(PLVN) - Thời gian qua, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Việt Nam” được triển khai rộng khắp, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả các cấp hội. Công tác vận động nguồn lực, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp, huy động cả hệ thống chính trị chung tay chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC/dioxin.

Hải Phòng đề nghị Quốc hội sơ kết Nghị quyết số 35 vào nội dung Kỳ họp thứ 8

Hải Phòng đề nghị Quốc hội sơ kết Nghị quyết số 35 vào nội dung Kỳ họp thứ 8
(PLVN) - Chiều nay - 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng về tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2024; triển khai Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội, Đề án tổ chức chính quyền đô thị và các Đề án sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của TP đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ...

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội dự khai mạc kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng
(PLVN) - Sáng 17/7, HĐND TP Hải Phòng đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 18 - Khoá 16 HĐND TP (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Dự kỳ họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng các Uỷ viên TW Đảng, Đoàn công tác của QH, các cơ quan đại diện Trung ương…

Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư tỉnh Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Bí thư tỉnh Thái Nguyên
(PLVN) - Sáng nay, 17/7, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiều bào đồng hành cùng sự phát triển của đất nước: Kỳ 1 - Đi để trở về xây dựng quê hương

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ và trò chuyện. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)
(PLVN) - Từ chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước cho rằng “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương và xã hội trong triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đưa đến nhiều kết quả nổi bật, góp phần thắt chặt sợi dây gắn kết giữa kiều bào với quê hương.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(PLVN) - Trong các ngày 15 và 16/7 /2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Quốc hội. (Ảnh: T.C)
(PLVN) - Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng
Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).