Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng

(PLVN) - Báo PLVN từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Báo PLVN đã và đang từng ngày, từng giờ chuyển tải đến CBCS, BĐBP và đồng bào các dân tộc trên biên giới, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là những kiến thức pháp luật thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật cho quần chúng nhân dân, giữ ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Theo Lênin: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”.  

Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng ảnh 1
Đại tá Văn Ngọc Quế - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng 

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí cách mạng nói chung và Báo PLVN nói riêng là đội quân đi đầu trong công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, động viên CBCS hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm qua, Báo PLVN đã thường xuyên tập trung thông tin, tuyên truyền về tất cả các mặt công tác của BĐBP và các điều luật liên quan đến bảo vệ biên giới.

Với chức năng thông tin; định hướng; giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa... Báo PLVN đã thể hiện rõ trách nhiệm xã hội trong việc cung cấp thông tin trung thực, khách quan, kịp thời tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng; những vấn đề hệ trọng của đất nước bảo đảm tính định hướng và tính giáo dục sâu sắc, có tác động trực tiếp đến tâm tư, nguyện vọng, tình cảm đối với mọi tầng lớp nhân dân nói chung, CBCS trong Quân đội và BĐBP nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về những chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công tác quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy ở các đơn vị BĐBP. Qua đó, đã góp phần điều chỉnh nhận thức, quan niệm, thái độ và hành vi của mỗi CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Có thể khẳng định, Báo PLVN luôn là người bạn thân thiết, thủy chung, góp phần quan trọng trong xây dựng ý chí quyết tâm, xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi đắp mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho CBCS BĐBP. Bên cạnh đó, Báo PLVN đã tiên phong trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, từ khi thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các đề án, trong đó có Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”, và giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai thực hiện đến hết năm 2021. Báo PLVN đã kịp thời hỗ trợ thông tin, giúp đỡ BĐBP hoàn thành tốt các nội dung trên.

Về nội dung, Báo PLVN ngày càng phản ánh có chiều sâu và toàn diện về công tác biên phòng. Hàng trăm tin, bài trên Báo PLVN đã phản ánh khách quan, đa chiều, độc đáo về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, về những qui định của pháp luật Nhà nước với các hoạt động ở khu vực biên giới (KVBG), cửa khẩu. 

Ngay từ đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, hàng ngàn CBCS BĐBP đã rời đơn vị lên chốt chặn sát đường biên, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập nội địa. Đồng hành cùng CBCS BĐBP là hệ thống báo chí và truyền thông, trong đó có Báo PLVN đã kịp thời thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm được tình hình dịch bệnh và những gian nan, vất vả của người lính biên phòng trên tuyến đầu ngăn chặn dịch bệnh. Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Chính trị đã hỗ trợ, tạo điều kiện, cung cấp tư liệu và giới thiệu hàng chục lượt phóng viên Báo PLVN đi các tuyến biên giới, các đồn, trạm biên phòng để thâm nhập thực tế, viết tin bài tuyên truyền.

* * *

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng nặng nề, toàn diện, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở KVBG diễn biến hết sức mau lẹ, khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân các dân tộc trên biên giới; do đó, công tác tuyên truyền của Báo PLVN càng quan trọng. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đặt ra ngày càng nhiều thách thức thì vai trò của báo chí cách mạng cũng phải toàn diện và kịp thời. 

Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng ảnh 2
 Lãnh đạo Báo PLVN cùng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Làn, BĐBP Hà Giang năm 2012.

Trong thời gian tới để Báo PLVN tiếp tục đồng hành có hiệu quả cùng BĐBP trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, bảo vệ biên giới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Báo PLVN cần tiếp tục truyền tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, phản ánh sự cần thiết của việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thứ hai, cùng với chỉ huy các cấp trong BĐBP tăng cường tuyên truyền, góp phần định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong CBCS. Vai trò định hướng của báo chí chính là không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tính tự giác, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo chí nói chung và Báo PLVN góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, trách nhiệm, giáo dục pháp luật, cổ vũ, động viên, góp phần củng cố lòng tin của CBCS với Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng. 

Thông qua Báo PLVN, để cung cấp thêm thông tin, việc làm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP đến với bạn đọc cả nước. Ngược lại CBCS thông qua Báo PLVN được bổ sung thêm kiến thức pháp luật, vốn hiểu biết xã hội và trình độ của cá nhân, từ đó tự hình thành cho mình một cách nhìn nhận đa chiều về các vấn đề của xã hội.

Thứ ba, Báo PLVN tiếp tục đi sâu, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng của CBCS BĐBP, đồng thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân BĐBP, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Những thông tin phản ánh trên báo chí nói chung và Báo PLVN nói riêng mà Đảng, Nhà nước nắm được thực trạng tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới, từ đó, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn về cơ sở vật chất, hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới nói chung, chăm lo xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới nói riêng, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng... Thông qua báo chí, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ biên giới và các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, đã được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Thứ tư, kịp thời phản ánh các hoạt động của BĐBP và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn biên giới trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS và nhân dân ở khu vực biên giới.

Đây là vai trò hết sức quan trọng bởi hiện nay, tình hình các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mua bán người qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... 

Đặc biệt, Báo PLVN cần góp sức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biển biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”. Tăng cường công tác tuyên truyền, duy trì và xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng, tần suất thông tin về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy chế biên giới, di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… từ đó nâng cao dân trí và ý thức chấp hành pháp luật cho CBCS và nhân dân ở KVBG. 

Đại tá Văn Ngọc Quế (Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP)

Cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.

“Rừng vàng, biển bạc của ta, do nhân dân ta làm chủ”

Bác Hồ tại Ngày truyền thống ngành Thủy sản.
(PLVN) - Cách đây 63 năm, ngày 31/3/1959, trong chuyến thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội sau hoà bình lập lại ở miền Bắc tại một số đảo thuộc vùng Đông Bắc Tổ quốc, Bác Hồ đã về thăm cán bộ, nhân dân huyện Cát Hải, Cát Bà (Hải Phòng). Đứng trước mênh mông biển đảo Tổ quốc, Bác đã căn dặn: “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ. Cán bộ phải lo cho đời sống của nhân dân”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nghiêm túc, chặt chẽ để nâng cao chất lượng cử nhân luật

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp.
(PLVN) -  Chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương năm 2022 vào hôm qua (13/5), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường kiểm soát; mạnh dạn, kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới đào tạo, giáo trình, giáo án, tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra...

Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden nhận lời mời thăm Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden nhận lời mời thăm Việt Nam
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt, còn Tổng thống Joe Biden chia sẻ ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Biden cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam...

Thông điệp 6 chữ vàng

Thông điệp 6 chữ vàng
(PLVN) - Ngày 11/5, tại Washington, D.C., Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS).