Từ khóa: #giảm thiểu tối đa doanh nghiệp phải ngừng hoạt động