Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng

(PLVN) -Nối tiếp truyền thống của quê hương Tuyên Quang cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi rời thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949-1951, Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp bàn giao công trình "thắp sáng đường quê" cho thôn Khuôn Hẻ Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp bàn giao công trình "thắp sáng đường quê" cho thôn Khuôn Hẻ

Ngành Tư pháp Tuyên Quang đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên các lĩnh vực đều đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vị thế của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể.

Tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tư pháp. Để công tác tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, hằng năm, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm và các chương trình, kế hoạch công tác theo chuyên đề, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã trình UBND ban hành 101 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tư pháp; ban hành  theo thẩm quyền 2.220 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp; chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện hoàn thành trước và đúng hạn 154/154 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tổ chức 08 Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tư pháp cho 1.445 lượt đại biểu; tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm, giao ban công tác theo định kỳ, qua đó nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng ảnh 1
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cấp xã năm 2019 do Sở Tư pháp Tuyên Quang tổ chức

Thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương. Xác định công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng, có tác động lớn đến việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tăng cường tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ lập danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết các Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Công tác thẩm định, kiểm tra đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có tính phản biện cao, đối với những đề nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo yêu cầu, không đủ điều kiện ban hành hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý Sở Tư pháp đều kiên quyết đề nghị xây dựng lại hoặc không đồng ý với nội dung đề xuất, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, qua công tác thẩm định, Sở Tư pháp đã đề nghị loại bỏ hoặc xây dựng lại 32 chính sách, 16 thủ tục hành chính không phù hợp, yêu cầu soạn thảo lại đối với 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết và 10 dự thảo văn bản không đủ điều kiện trình. 

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, kịp thời phát hiện những quy định không phù hợp để kiến nghị biện pháp xử lý, đảm bảo các văn bản ban hành phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; thực hiện cập nhật 58 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, tạo đường link liên kết giữa Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Quốc gia với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, qua đó đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong việc tra cứu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng ảnh 2
Hoạt động về nguồn của Sở Tư pháp Tuyên Quang nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả cao. Sở Tư pháp thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, giúp cho việc thực hiện công tác này được thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đề nghị kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, qua đó đã nâng cao trách nhiệm cũng như sự chủ động của từng thành viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nhất là đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức các hình thức PBGDPL cho Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức, duy trì tuyên truyền pháp luật thông qua Trang tông tin điện tử Sở Tư pháp, trang fanpage và nhóm facebook Sở Tư pháp Tuyên Quang; tăng cường áp dụng các mô hình PBGDPL phát huy hiệu quả cao, như thông qua hoạt động của các nhóm nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng, phó điểm nhóm Tin lành, nhà tu hành trong đạo Phật, chức sắc, chức việc để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. 

Bảo đảm đủ kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, mỗi năm UBND tỉnh cấp trên 3 tỷ đồng kinh phí thực hiện công tác này, trong đó đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Tổ hòa giải và kinh phí chi thù lao vụ việc; quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, mỗi năm có trên 50% số hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ, qua đó đã nâng cao chất lượng vụ việc hòa giải, số vụ việc hòa giải thành cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp được quan tâm thực hiện. Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực; thực hiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 98%; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp, việc thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức 08 cuộc thanhtra, kiểm tra đối với 36 cơ quan, đơn vị, tổ chức, qua đó đã có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, hạn chế trong thực hiện. 

Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sở Tư pháp đã triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; xây dựng và triển khai ứng dụng 09 phần mềm nghiệp vụ, duy trì và sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên ngành; thường xuyên nâng cấp, cập nhật thông tin và duy trì hoạt động có hiệu quả Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính; niêm yết, công khai 168/168 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ngay sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, trên Trang Thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở làm việc của Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định; tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp; xây dựng và cung cấp 166 dịch vụ công trực tuyến/166 thủ tục hành chính (đạt 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ www.tuphaptuyenquang.gov.vn (trong đó có 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4). 

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 3.817 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, đã giải quyết 3.664 trường hợp, trong đó 3.645 trường hợp giải quyết trước và đúng hạn chiếm 99,48%; quá hạn 19 trường hợp, chiếm 0,52%. Kết quả đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 Sở Tư pháp được đánh giá xếp hạng tốt, là năm thứ 5 liên tục dẫn đầu các sở, ban, ngành của tỉnh.

Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng ảnh 4
Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang Nguyễn Thị Thược trong một chuyến đi cơ sở.

Công tác xã hội được lãnh đạo Sở quan tâm tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức tặng 24 suất quà với tổng trị giá 14.700.000 đồng cho người cao tuổi và hộ gia đình nghèo, chính sách; vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình nông thôn mới đường điện “Thắp sáng đồng quê” với trị giá gần 30.000.000 đồng; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công tác.

Có thể nói công tác Tư pháp trên quê hương Tuyên Quang cách mạng trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc; có được kết quả nêu trên là sự phấn đấu miệt mài, nhiệt tình, hăng say công tác của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tư pháp; sự đoàn kết lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở; đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tin chắc rằng những kết quả đạt được nêu trên sẽ tiếp tục được duy trì và nâng cao hơn nữa trong những năm tiếp theo để Tuyên Quang mãi xứng đáng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, là cái nôi đầu tiên của Ngành Tư pháp Việt Nam./. 

Minh Hiền
Cùng chuyên mục
Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

Hà Nội: Ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em

(PLVN) -Cuối tuần qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (9/11), kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020).

Đọc thêm

Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự

Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát công tác thi hành án dân sự
(PLVN) -Chiều 15/10, trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2021 với Bộ Tư pháp Pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Bộ Tư pháp Pháp tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm của Bộ Tư pháp Pháp trong hoạt động kiểm tra, giám sát công tác THADS”.

“Nữ tướng” thổi “làn gió mới” vào Tư pháp đất Sen hồng

Bà Phượng được mệnh danh là “nữ tướng” gác cổng về mặt pháp lý của địa phương.
(PLVN) -Từ khi còn công tác ở HĐND tỉnh Đồng Tháp với cương vị Trưởng Ban Pháp chế, bà Lê Thị Hồng Phượng đã được mệnh danh là “nữ tướng” gác cổng về mặt pháp lý của HĐND tỉnh. Từ tháng 12/2018 khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, bà lại tiếp tục phát huy thế mạnh, không ngừng sáng tạo, lãnh đạo công tác Tư pháp địa phương đạt được những thành tựu ấn tượng.

Năm 2022, Khánh Hòa tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng

 Một buổi đối thoại giữa lãnh đạo Cục THADS với Đoàn viên thanh niên Cục và Chi cục THADS thành phố Nha Trang.
(PLVN) -Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; lượng án tiếp tục tăng cả về việc và tiền; nhưng nhờ những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức tổ chức công việc phù hợp, năm 2021, ngành Thi hành án dân sự (THADS) Khánh Hòa vẫn vượt chỉ tiêu được giao.

Già làng Tráng Lao Lử: Thắp sáng ngọn lửa đoàn kết nơi biên cương

Ông Lử bên tấm hình người cha là cụ Tráng Lao Khô.
(PLVN) - Già làng Tráng Lao Lử vui với những chuyến đi cùng bộ đội biên phòng “nằm gai nếm mật” mai phục bắt gián điệp chống phá cách mạng; vượt núi băng rừng đi chữa bệnh cho bà con dân bản; làm người “đứng mũi chịu sào” hòa giải mâu thuẫn; vận động bà con xóa cây thuốc phiện, từ bỏ ma túy, bài trừ hủ tục lạc hậu…

Cục Thi hành án dân sự Điện Biên có tân Phó Cục trưởng

Cục Thi hành án dân sự Điện Biên có tân Phó Cục trưởng
(PLVN) -Mới đây, tại Cục THADS tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đoàn Trọng Ngôn, Trưởng phòng Nghiệp và tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Điện Biên, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Điện Biên.

Chuyện người thắp sáng ngọn lửa đoàn kết của đồng bào Mông nơi biên cương

Ông Tráng Lao Lử người thắp sáng ngọn lửa đoàn kết của đồng bào Mông nơi biên giới.
(PLVN) -Trong ký ức của mình, ông Tráng Lao Lử không nhớ nổi đã bao lần đi cùng bộ đội biên phòng “nằm gai nếm mật” mai phục bắt gián điệp chống phá cách mạng; không biết bao lần vượt núi băng rừng đi chữa bệnh cho bà con dân bản; không biết bao lần làm “người đứng mũi chịu sào” hòa giải mâu thuẫn; vận động bà con xóa cây thuốc phiện, từ bỏ ma túy, bài trừ các hủ tục lạc hậu…

Những gương sáng pháp luật sẽ giúp pháp luật phát huy giá trị vật chất

Nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam tặng hoa cho 3 khách mời tham dự tọa đàm.
(PLVN) - Tiếp theo thành công của buổi tọa đàm vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam vừa tiếp tục tổ chức tọa đàm về Chương trình bình chọn Gương sáng pháp luật để ghi nhận thêm những góc nhìn, quan điểm đặc sắc khác về việc đưa cảm hứng tuân thủ pháp luật đến toàn dân, lan tỏa những giá trị nhân văn trong thực thi pháp luật.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo: Dành trọn cuộc đời truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh

Phòng làm việc của GS Hoàng Chí Bảo có hàng trăm cuốn sách về Hồ Chí Minh.
(PLVN) - “Mỗi lần kể chuyện hay viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình phải có xúc cảm từ trái tim. Nếu Bác đã hóa thân vào dân, vào nước thì bây giờ truyền tư tưởng của Bác đến với mọi người, mình phải cố gắng thấu hiểu và thấu cảm để hiểu được Bác đầy đủ nhất trong khả năng có thể, rồi truyền cảm hứng đó đến mọi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Vinh danh “Gương sáng pháp luật”: Cần hướng đến các gương điển hình cấp cơ sở

Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc.
(PLVN) -Chiều 13/10, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về việc chuẩn bị tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, vinh danh “Gương sáng pháp luật” năm 2021 và khai trương ứng dụng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên thiết bị di động thông minh.

Quảng Nam: Đẩy nhanh tốc độ thi hành án tham nhũng, kinh tế

Một buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam với Cục THADS tỉnh liên quan đến công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn.
(PLVN) -Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ thi hành án đối với vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế được các cơ quan THADS Quảng Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022.

Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về bình đẳng giới

Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách về bình đẳng giới
(PLVN) -Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 91 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021) một cách thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm 2021.