Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về phân loại bệnh COVID-19

Ảnh: Mỵ Châu
(PLVN) - Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19", thay thế cho hướng dẫn ban hành trước đó về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT.