Bộ, ngành Tư pháp tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khi phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 diễn ra chiều 19/12.

Bộ, ngành Tư pháp đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng thể chế

Khái quát tình hình chung của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong năm 2022 với việc đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu được Quốc hội giao. Trong đó, Bộ, ngành Tư pháp đã có những đóng góp hết sức quan trọng về xây dựng thể chế - một trong ba đột phá chiến lược. Trên tinh thần đó, từ góc độ của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh thêm một số kết quả để thấy được những đóng góp quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp.

Cụ thể, về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, toàn ngành Tư pháp đã rà soát gần 28 nghìn văn bản – một khối lượng rất lớn, theo chỉ đạo từ đầu năm của Chính phủ để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ gần 6 nghìn văn bản. Kết quả này đóng góp vào việc thực hiện một loạt chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, mà khi làm chúng ta thấy còn có vướng mắc, quy định chồng chéo, thậm chí khác biệt thì Bộ Tư pháp đã rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định chồng chéo. Bộ Tư pháp cũng đóng góp vào cải cách hành chính, là Bộ đứng đầu về cải cách hành chính, cắt giảm đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật. Báo cáo cho biết số lượng có 12 Luật, 6 Nghị quyết nhưng theo Phó Thủ tướng Thường trực, quan trọng hơn là Bộ đã đóng góp xây dựng vào việc lần đầu tiên Quốc hội ban hành chương trình xây dựng luật nhiệm kỳ toàn khóa. Bộ cũng tham gia đóng góp chính trong các đề án để xây dựng, ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành đề xuất chương trình xây dựng luật hàng năm của Quốc hội, hạn chế tình trạng “đưa vào rút ra” các luật không đủ điều kiện trình Quốc hội.

Bộ, ngành Tư pháp tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương, năm 2021-2022, Bộ Tư pháp cùng Bộ Nội vụ xây dựng, thẩm định các Nghị định quy định cơ cấu tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết của Trung ương, đóng góp các ý kiến thẩm định khách quan, cần thiết, quan trọng để Chính phủ ban hành hầu hết các Nghị định này, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu của Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự cũng như công tác hợp tác quốc tế về pháp luật, tư pháp. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực đề cao vai trò quan trọng của ngành Tư pháp trong tham mưu cho Chính phủ trong xử lý các vụ kiện tranh chấp đầu tư quốc tế. Bởi thế, Chính phủ yên tâm tiếp tục giao nhiệm vụ này cho Bộ Tư pháp, xây dựng năng lực, khả năng để chúng ta tham gia đảm bảo được tính khách quan, bảo vệ được quyền lợi của Nhà nước Việt Nam.

Liên quan đến việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý Chính phủ đã thông qua sớm Nghị định số 98/2022/NĐ-CP, trong đó Bộ Tư pháp đã thực hiện đúng yêu cầu về nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn bộ máy dù công việc của ngành rất nhiều.

Kiên quyết tránh tình trạng nợ đọng văn bản

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng điểm lại một số tồn tại, hạn chế nhất định. Theo đó, chất lượng pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, có lĩnh vực chưa có luật điều chỉnh, nhất là những vấn đề mới như cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ số…; công tác tổ chức thi hành pháp luật chưa thực sự tạo đột phá, nhất là trong việc đảm bảo tính răn đe, hiệu quả; tình trạng “nợ đọng” vẫn còn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có việc còn hình thức, nội dung chưa thật phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Bộ, ngành Tư pháp tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ảnh 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.

Về phương hướng, cơ bản nhất trí với các phương hướng, giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp được nêu tại Báo cáo, các tham luận, ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh thêm một số nội dung. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nhiệm vụ đã được xác định cụ thể tại Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tư pháp.

Trong đó, tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. “Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Nhân Hội nghị có đại diện các Bộ, theo Phó Thủ tướng Thường trực, cần kiên quyết tránh tình trạng nợ đọng văn bản. Trong tất cả các phiên họp của Chính phủ đều yêu cầu các bộ, ngành không được nợ đọng văn bản, bởi “tình trạng nợ đọng có tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn, vẫn phải thúc giục các bộ, ngành.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Chú trọng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Thứ tư, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Quốc hội giao, trong đó thi hành án hành chính còn nhiều khó khăn, là lĩnh vực Quốc hội hết sức quan tâm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ năm, nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất. Đây là lĩnh vực hết sức mới, quan trọng, Bộ Tư pháp tiếp tục được Chính phủ giao là cơ quan đại diện pháp lý trong giải quyết các tranh chấp quốc tế. Chúng ta có nhiều hiệp định bảo hộ đầu tư, quá trình đầu tư của chúng ta có những đầu tư từ rất sớm, rất lâu, theo những luật từng giai đoạn và luật về những lĩnh vực liên quan có nhiều thay đổi, nhưng các nhà đầu tư sẽ bám vào những luật giai đoạn đầu tiên, nên các vụ kiện nếu có xảy ra sẽ rất phức tạp. Vì vậy, Bộ Tư pháp cần tham mưu cho Chính phủ và xây dựng được đội ngũ có thể tham gia được các vụ kiện, đảm bảo bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thứ sáu, chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp, các tổ chức pháp chế, các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ, ngành Tư pháp để làm tốt các công việc được giao, trong đó có vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật, tổ chức, bộ máy, biên chế. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TANDTC, VKSNDTC quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành trong việc triển khai có hiệu quả các công việc được giao.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

(PLVN) -Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.

Đọc thêm

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế
(PLVN) - Trong năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã được thực hiện trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Bảo đảm giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, đại diện 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại Toà án.
(PLVN) - Thời gian qua, việc xác định là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đã khẳng định vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội , công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
(PLVN) -Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết thúc những ngày cuối cùng của năm 2022 bằng chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam. Trong bộn bề công việc, người đứng đầu ngành Tư pháp vẫn luôn dành thời gian cho cơ sở, hướng về cơ sở như chủ trương bao năm qua Bộ, ngành Tư pháp vẫn làm để góp phần cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế.

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án

Chấp hành viên trao đổi nghiệp vụ.
(PLVN) - Trong thời gian qua, nhờ thể chế hóa công tác xử lý nợ xấu thông qua việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu đã từng bước được khắc phục, nhờ đó các TCTD xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
(PLVN) - Với tinh thần tương thân, tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Lào Cai (Viettin bank) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 suất quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Luật chúc mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường.

(PLVN) -Là một trong những cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm, chúc tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm, chúc tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ
(PLVN) - Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh đã tới thăm và chúc Tết gia đình các nguyên Lãnh đạo Bộ. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Tư pháp thể hiện tấm lòng tri ân, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của Bộ, ngành.