'Thượng tôn pháp luật - nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo'

(PLO) - Qua 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật 9/11 hàng năm, tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018, Báo Pháp luật Việt Nam đã có bài phỏng vấn TS. Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp với chủ đề “Tinh thần thượng tôn pháp luật – nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo”. 
'Thượng tôn pháp luật - nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo' Thứ trưởng Phan Chí Hiếu.

Yêu cầu quan trọng hàng đầu của Chính phủ liêm chính, kiến tạo

Hiện nay, chúng ta đang quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xin Thứ trưởng cho biết, vai trò, ý nghĩa của tinh thần thượng tôn pháp luật trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo?

- Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã truyền tải một thông điệp rất quan trọng và ý nghĩa, đó là: “Chính phủ đẩy mạnh việc chuyển phương thức chỉ đạo, điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ”. Từ đó quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp trở thành phương châm hành động của Chính phủ nhiệm kỳ mới. 

Để xây dựng Chính phủ kiến tạo đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, khả thi, phù hợp với thông lệ quốc tế để định hướng phát triển, tạo môi trường và điều kiện cho các thành phần kinh tế phát huy mọi tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Như vậy, xây dựng Chính phủ kiến tạo cần gắn kết và có mối quan hệ hữu cơ với xây dựng Chính phủ liêm chính, xây dựng một nền hành chính phục vụ, tạo lập cách ứng xử phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Để bảo đảm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo với các đặc điểm cơ bản nêu trên thì yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức và từng người dân trong xã hội chính là sự thẩm thấu tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm nguyên tắc pháp chế, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tinh thần thượng tôn pháp luật là cơ sở, nền tảng vững chắc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo; giúp cho việc tuân thủ, chấp hành pháp luật của hệ thống hành chính Nhà nước nói riêng, hệ thống chính trị nói chung được thực hiện nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển đất nước. 

Nhiều địa phương sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật

Những đóng góp quan trọng qua thực hiện Ngày Pháp luật

Xin Thứ trưởng chia sẻ về tinh thần thượng tôn pháp luật qua việc triển khai Ngày Pháp luật đã có những đóng góp như thế nào trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo?

- Qua 5 năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, tinh thần thượng tôn pháp luật đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng không chỉ của người dân mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Người dân được tạo điều kiện và đã tham gia tích cực hơn trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, pháp lý của đất nước, nhất là qua việc góp ý đối với dự thảo Hiến pháp, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các luật khác, nhất là với những quy định liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của người dân. 

Qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho thấy, thể chế pháp luật ngày càng phát huy vai trò kiến tạo sự phát triển của đất nước; huy động, khai thông mọi nguồn lực, tiềm năng trong xã hội. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn kết chặt chẽ hơn với công tác thi hành, bảo vệ pháp luật. Hệ thống chính sách, pháp luật cấu thành thể chế kinh tế thị trường được chú trọng hoàn thiện, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Việc thi hành Hiến pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân đạt nhiều kết quả tích cực. 

Các quy định pháp luật ngày càng công khai, minh bạch, sát thực tiễn, dễ tiếp cận. Kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng được đề cao, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ được nâng lên. Công tác xây dựng, thực thi pháp luật đã gắn với những vấn đề của thực tiễn cuộc sống, với quyền và lợi ích hợp pháp, thiết thân của người dân, là “bà đỡ” giải quyết các “điểm nghẽn”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành chùm 50 nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó xem xét kỹ lưỡng về tính cần thiết của các quy định, đồng thời rà soát lại nhiều thủ tục hành chính nhằm cắt giảm các thủ tục, giấy phép, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), thi hành pháp luật chú trọng hơn đến đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp; thông tin, phổ biến dự thảo chính sách, pháp luật trong quá trình soạn thảo.

Nhiệm vụ phản ứng chính sách được thực hiện kịp thời và sát với thực tiễn hơn. Công tác bảo vệ pháp luật được đẩy mạnh, nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có những vụ án lớn đã được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. 

Nhiều mô hình hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được xây dựng, nhân rộng, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật như mô hình “Sân khấu hóa PBGDPL” (Quân đội nhân dân Việt Nam); tổ chức đối thoại chính sách pháp luật với người dân, doanh nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính); mô hình Ngày hội pháp luật (TP HCM, các tỉnh: Bình Dương, Vĩnh Phúc…); mô hình “Tiết học pháp luật” (tỉnh Long An); mô hình thi viết tìm hiểu pháp luật (TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An…) và thi tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ trên Cổng thông tin pháp chế (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)…

Có thể khẳng định rằng, tinh thần thượng tôn pháp luật đã tác động tích cực, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo.

Nhiều mô hình hiệu quả hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được xây dựng, nhân rộng

Phải được coi là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị

Để tinh thần thượng tôn pháp luật gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục có sức lan tỏa, phát huy vai trò là nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, theo Thứ trưởng cần triển khai những giải pháp chủ yếu nào trong thời gian tới?

- Để tinh thần thượng tôn pháp luật gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục có sức lan tỏa, phát huy vai trò là nền tảng xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, phổ biến để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật, lợi ích của thượng tôn pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Tinh thần thượng tôn pháp luật là một giá trị văn hóa cần phải được thấm nhuần và thực hiện thường xuyên, lâu dài.

Hai là, để phục vụ đắc lực cho quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật cần tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế, dễ tiếp cận, dễ thực hiện với chi phí tuân thủ thấp. Đảm bảo thi hành pháp luật công bằng, xây dựng nền hành chính trong sạch. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ gắn với công tác dân vận chính quyền, đoàn thể.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để bảo đảm tính giáo dục, răn đe; gắn hoạt động thực thi công vụ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với công tác PBGDPL.

Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, tinh thần thượng tôn pháp luật là một giá trị văn hóa cần phải được thấm nhuần và thực hiện thường xuyên, lâu dài.

Ba là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL nói chung, tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng và coi đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tiếp cận pháp luật, đồng thời, công dân có trách nhiệm chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đối thoại chính sách pháp luật. Nội dung tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thông tin, phổ biến dự thảo chính sách, pháp luật ngay từ khi soạn thảo.

Bốn là, Ngày Pháp luật 09 tháng 11 là sự kiện chính trị, pháp lý để đánh giá những việc đã làm trong năm, đề ra các nhiệm vụ cho năm tiếp theo; khen thưởng, tôn vinh những tấm gương sáng, điển hình trong xây dựng pháp luật, PBGDPL, thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật; là ngày cao điểm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, thượng tôn pháp luật.

Nhưng muốn tinh thần thượng tôn pháp luật có sức lan tỏa từ hoạt động của Chính phủ, các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể đến từng người dân thì không chỉ ngày này hàng năm mới thượng tôn pháp luật mà tất cả 365 ngày trong năm đều là ngày chấp hành pháp luật.

Năm là, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm cần bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, bộ, ngành, địa phương, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng và thi hành pháp luật, phục vụ nhu cầu pháp lý của tổ chức, cá nhân và phải được thực hiện đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu.

Đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; coi trọng tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên thực tế; chủ động, sáng tạo áp dụng các mô hình mới, phù hợp. 

Sáu là, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành, thượng tôn pháp luật khi thực thi công vụ và trong cuộc sống hàng ngày; chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt pháp luật, quy chế cơ quan, đơn vị; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực chuyên môn được giao quản lý, phụ trách.

Thực hiện tốt quy định về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Hoàng Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?

(PLVN) - Hỏi: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không?

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày
(PLVN) - Đó là anh Trần Hữu Chung - Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân (địa chỉ tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định). Với kỳ tích biến hơn 8 hecta đất chiêm trũng nhiễm phèn mặn, sản xuất kém hiệu quả thành vùng canh tác trù phú với các sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Chung được mệnh danh là người mang lại sự đổi thay về tư duy sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho nông dân địa phương, mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện với môi trường.

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check
(PLVN) - Giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa  VNPT Check do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu và phát triển, đã được triển khai tại hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, với sản lượng tem lên đến hàng trăm triệu cái.

Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu

Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu
(PLVN) - Việc có một kế hoạch hưu trí toàn diện tại thời điểm trước về hưu sẽ gúp người cao tuổi quẳng đi gánh lo chi phí chăm sóc sức khỏe, bệnh tật để an tâm “dưỡng già” và lên kế hoạch du lịch, nghỉ ngơi.

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân khu 4, xã Hợp Hải (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) thì tại địa phương, một số hộ kinh doanh họp chợ trái phép đã tự ý đấu nối điện 3 pha, chạy thông qua cống đường bộ quốc lộ 32C, gây mất an toàn lưới điện và tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân. Nhiều người dân địa phương đã có ý kiến lên UBND xã nhưng đến nay, sự việc không được khắc phục

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ
(PLVN) - Lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương vì cho rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp sau khi có Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND (ngày 12/12/2018) của chính UBND tỉnh này.

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?
(PLVN) - Vụ việc hai lãnh đạo cùng 5 cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi (QHTL) tham gia đánh bài (bị quay clip) đã được Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo xác minh, làm rõ và xem xét có hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng gần một năm qua, sự việc không những không được làm rõ mà còn có dấu hiệu bị “chìm xuồng”?

'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa

'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa
(PLVN) - Cuộc đời làm báo cho tôi vô số hạnh phúc, nhưng có lẽ được đi đến các vùng, miền của đất nước làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi tự hào về đất nước tôi rằng, hiếm có nơi nào trên thế giới, tạo hóa, thiên nhiên ưu đãi đến thế. Tôi đã từng đến Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... những nơi tạo hóa sinh ra các địa danh ấy để giàu, để đẹp.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng
(PLVN) -“Thay vì kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển học bạ 4 năm ở bậc THCS như năm học trước, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay chỉ dựa vào kết quả thi tuyển của học sinh...”, bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD-ĐT) cho biết.  
TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân

TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân

(PLVN) - Ngày 21/4, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết Sở Y tế Thành phố đã có buổi họp bàn và thống nhất phương thức triển khai các dịch vụ tiện ích cho thân nhân người bệnh tại các bệnh viện, trong đó yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không thu phí đối với thân nhân người bệnh.

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'
(PLVN) - Sau khi đường dây buôn lậu bị phát hiện, người cầm đầu bỗng dưng bị tâm thần nên chưa bị truy tố, xét xử. Hai người làm công nhận nhiệm vụ từ người “tâm thần” đi khai thuế, nộp thuế hải quan thì bị tạm giam, gánh chịu hậu quả. “Tâm thần” nhưng biết cầm đầu, thu lợi và biết bỏ trốn khi bị phát hiện buôn lậu.

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm
(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở Hà Nội đã đi vào nền nếp, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đều tăng... Đặc biệt, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã phát huy hiệu quả tích cực.

Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An

Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An
(PLVN) - Liên quan đến vụ bắt giữ 700 kg ma túy đá, ngày 21/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi: vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản.

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phòng chống 'Tham nhũng vặt': Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(PLVN) - Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng loạt bài trên, nhiều ý kiến của bạn đọc nhất trí cao với quyết tâm chống “tham nhũng vặt” (TNV) của Trung ương, đồng thời đề nghị cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW). 
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người luôn đòi hỏi cả việc xây và chống

(PLVN) - Ngày 20/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh để kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn thành phố.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%