Vimedimex thống nhất mời Kiểm toán độc lập để giải quyết những khúc mắc tại tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu

(PLVN) - Công ty Cổ phần y Dược phẩm Vimedimex (“Công ty Vimedimex”) ngày 24/2/2020 đã phát thông cáo báo chí về một số nội dung được cho là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Vimedimex. 
Vimedimex thống nhất mời Kiểm toán độc lập để giải quyết những khúc mắc tại tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu
Theo đó, căn cứ Bản tư vấn pháp lý ngày 15/1/2020 của Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn Associates, đánh giá pháp lý đối với dự án Tòa nhà Citilight Tower số 45 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2020 về việc thống nhất mời đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động đầu tư, khai thác quản lý vận hành tại Tòa nhà Citilight số 45 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh,
Trong thời gian vừa qua, Công ty Vimedimex nhận được một số văn bản, ý kiến, thông tin từ một số chủ thể ký hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng Toà nhà Citilight tại số 45 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (“Toà nhà Citilight”) về một số vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight.
Các vấn đề được các chủ thể nêu ra có nhiều nội dung không đúng, gây ra những dư luận không phù hợp, có khả năng dẫn đến những tiêu cực không cần thiết. Bằng văn bản này, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của Toà nhà Citilight, Công ty Vimedimex xin được phản hồi chính xác các nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, Hiện trạng của hoạt động góp vốn và hưởng lợi nhuận đối với phần diện tích thương mại của Toà nhà Citilight 
Thời gian vừa qua, Công ty Vimedimex đã tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc góp vốn xây dựng và khai thác diện tích thương mại của Toà nhà Citilight. Qua đó, có căn cứ cho thấy các hoạt động này đang tồn tại nhiều vấn đề cần xem xét và làm rõ về tính hiệu lực và sự phù hợp với quy định của pháp luật. Điển hình như: thực tế góp vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý khai thác đối với phần diện tích liên quan của Toà nhà còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa minh bạch, bao gồm:
- Số tiền thực góp vốn của từng chủ thể tính đến thời điểm Toà nhà đủ điều kiện vận hành kinh doanh thương mại dự kiến thiếu 18,4%/ trên tổng mức đầu tư tòa nhà/ trên số tiền góp vốn thực tế;
- Thực tế các chủ thể hưởng lợi nhuận, cũng như phân chia diện tích, xác định quyền và lợi ích của từng chủ thể cao hơn 18,4% so với tỷ lệ lợi nhuận được hưởng.
- Khi thực hiện khai thác vận hành tòa nhà Công ty Vimedimex thực hiện xuất hóa đơn 10% VAT cho các khách hàng thuê và thanh toán khoản thuế này tại thời điểm xuất hóa đơn, tuy nhiên, hàng năm khi thanh quyết toán để phân chia lợi nhuận cho các chủ thể, Công ty Vimedimex chưa tính giảm trừ chi phí 10% VAT, trong khoản lợi nhuận mà các chủ thể được hưởng.
- Hiệu lực pháp lý của các quan hệ đã xác lập cũng như trách nhiệm pháp lý của từng chủ thể trong các quan hệ có liên quan chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm.
Xuất phát từ thực tế này, để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể, Công ty Vimedimex đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời như sau:
1. Tạm dừng các hoạt động liên quan đến việc thanh toán tiền thuê diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight cũng như các hoạt động khác có liên quan và phát sinh từ quá trình góp vốn xây dựng Toà nhà.
Căn cứ trên Thông báo số 522/TB-VM ngày 7 tháng 12 năm 2019 gửi Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Vimedimex kính thông báo đến các các chủ thể việc tạm dừng các hoạt động này. Sau khi có kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập rõ ràng và chính xác về các nội dung được nêu tại mục 1, Công ty Vimedimex sẽ thực hiện nhanh chóng và đầy đủ việc thanh toán cũng như các hoạt động khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Không công nhận Ban Quản trị được thành lập với danh nghĩa đại diện của Công ty Vimedimex khi thực tế chưa nhận được bất kì uỷ quyền, cho phép nào từ Công ty Vimedimex.
Công ty Vimedimex kính thông báo đến các chủ thể việc các thành viên tham gia thành lập Ban Quản trị của Toà nhà Citilight là hoàn toàn mang danh nghĩa cá nhân, không có bất kì văn bản, báo cáo Hội đồng quản trị của Công ty cũng như không nhận được bất kì sự uỷ quyền nhân danh Công ty. Công ty Vimedimex không chịu trách nhiệm, không phát sinh bất kì nghĩa vụ cũng như không công nhận tư cách đại diện cho Công ty Vimedimex của Ban Quản trị do các cá nhân tự thành lập và hoạt động nêu trên. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ, tư cách của Ban Quản trị đối với các chủ thể góp vốn được các chủ thể này tự xem xét, quyết định, không thuộc thẩm quyền và phạm vi điều chỉnh của Công ty Vimedimex.
Thứ hai: Các hoạt động sẽ được thực hiện liên quan đến Toà nhà Citilight
Để minh bạch và rõ ràng các vướng mắc đang tồn tại, Công ty Vimedimex đã họp HĐQT và thống nhất mời đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán chi tiết và cụ thể các hoạt động sau:
1. Nội dung yêu cầu kiểm toán
- Kiểm tra toàn bộ hoạt động góp vốn từ khi bắt đầu huy động vốn cho đến khi Toà nhà Citilight đủ điều kiện khai thác, vận hành;
- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ thanh quyết toán từng hạng mục công trình từ khi bắt đầu xây dựng cho đến khi Toà nhà Citilight đưa vào vận hành;
- Kiểm tra cơ sở để xác định việc phân chia các diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight cho các chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra chi tiết từng năm, từ năm 2004 đến hết năm 2019, để xác định cụ thể số tiền chuyển từ Công ty Vimedimex tới từng chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra các bút toán kế toán liên quan đến việc ghi nhận và xử lý số tiền góp vốn của các chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra toàn bộ doanh thu cho thuê diện tích thương mại, phí quản lý, cụ thể theo từng năm để xác định rõ thực tế đã tiến hành của việc phân chia doanh thu cho Công ty Vimedimex và cho các chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra việc đóng thuế của các chủ thể góp vốn theo hình thức cá nhân để xác định sự tương thích với doanh thu Công ty Vimedimex đã chuyển và tương thích với danh sách các chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra cụ thể thực tế thực hiện xác định khấu hao phần diện tích thương mại các chủ thể góp vốn đang khai thác;
- Kiểm tra cụ thể việc tính thuế giá trị gia tăng khi chuyển doanh thu cho các chủ thể góp vốn;
- Kiểm tra xác định các chủ thể chưa góp đủ hoặc chưa góp vốn đã thực tế hưởng lợi nhuận từ việc khai thác các diện tích thương mại của Toà nhà Citilight;
- Kiểm tra các nội dung khác để làm rõ các vấn đề tài chính, kế toán liên quan đến việc góp vốn, khai thác của các chủ thể góp vốn đối với Toà nhà Citilight. 
Ngoài các hoạt động yêu cầu kiểm toán, trong quá trình rà soát, kiểm tra, Công ty Vimedimex sẽ tiến hành các hoạt động cần thiết khác theo thực tế yêu cầu của vụ việc.
2. Thành lập ban chỉ đạo công tác kiểm toán tòa nhà 45 Võ Thị Sáu
Công ty Vimedimex sẽ thành lập Ban chỉ đạo công tác kiểm toán hoạt động đầu tư, khai thác, quản lý vận hành tại Tòa nhà thành phần tham dự gồm các thành viên đai diện cho Công ty Vimedimex và các các chủ thể.
Vì vậy, Công ty Vimedimex đề nghị các chủ thể khác thống nhất cử đại diện tham gia vào Ban chỉ đạo (Thành viên tối đa không quá 04 thành viên) để cùng Công ty Vimedimex thực hiện các công việc phục vụ cho hoạt động kiểm toán Tòa nhà 45 Võ Thị Sáu.
Trên đây là thông báo chính thức của Công ty Vimedimex về các vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight. Công ty Vimedimex kính mong nhận được sự hợp tác của các chủ thể. Với tôn chỉ thượng tôn pháp luật, Công ty Vimedimex đang nỗ lực thực hiện các hoạt động cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như đảm bảo việc vận hành, khai thác Toà nhà Citilight đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
Công ty Vimedimex không công nhận giá trị hiệu lực của bất kì thông tin, văn bản được xuất phát từ các nguồn không chính thống, có khả năng ảnh hưởng xấu đến uy tín và sự hợp tác tốt đẹp giữa Công ty Vimedimex và các chủ thể có liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Công ty Vimedimex sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp pháp luật để bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vimedimex và của các chủ thể có liên quan.
Công ty Vimedimex đề nghị bằng kiểm toán để làm rõ tính minh bạch và giải quyết những vướng mắc trong quá trình góp vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý khai thác đối với phần diện tích liên quan của Toà nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa minh bạch.
Ngọc Anh
Loading...

Cùng chuyên mục

“Gạn đục khơi trong”, nhà đầu tư hướng đến các dự án có pháp lý minh bạch

“Gạn đục khơi trong”, nhà đầu tư hướng đến các dự án có pháp lý minh bạch

(PLVN) - Cơn bão COVID-19 cùng loạt hành động siết chặt các quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng của Nhà nước đang trở thành tấm lọc tự nhiên, “gạn đục khơi trong” cho thị trường bất động sản (BĐS). Bỏ đi những lớp quảng cáo hào nhoáng bên ngoài, các dự án có đầy đủ pháp lý và vừa túi tiền trở thành ưu tiên số một của các nhà đầu tư.

Đọc thêm

Nga sắp có vaccine ngừa virus gây bệnh Covid-19?

Nga sắp có vaccine ngừa virus gây bệnh Covid-19?
(PLVN) - Nga có kế hoạch bắt đầu nghiên cứu tiền lâm sàng virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) từ ngày 11/5, ông Rinat Maksyutov - Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu virus học và công nghệ sinh học Vector có trụ sở tại thành phố Novosibirsk – cho biết.
Loading...

Nga nâng cấp “siêu tàu” mang 16 tên lửa hành trình Kalibr

Nga nâng cấp “siêu tàu” mang 16 tên lửa hành trình Kalibr
(PLVN) - Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov được đóng theo dự án đóng tàu 22350 của Nga đã rời khỏi căn cứ hải quân chính Severomorsk của Hạm đội phương Bắc, lên đường đến Severodvinsk ở Vùng Arkhangelsk phía Tây Bắc để bảo trì theo kế hoạch và nâng cấp một phần.

Độc đáo tượng mặt người, mình chim trong đình làng Nhật Tảo

Độc đáo tượng mặt người, mình chim trong đình làng Nhật Tảo
(PLVN) - Nằm nép mình ven đê sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thăng Long, đình làng Nhật Tảo- ngôi đình cổ có giá trị lịch sử bậc nhất của kinh thành Thăng Long trải qua bao biến cố cùng đất nước vẫn đứng trang nghiêm, cổ kính với lịch sử hơn 600 năm tuổi. Nơi đây có đôi bức tượng phỗng kỳ lạ đầu người, thân chim độc đáo bậc nhất Việt Nam.  

Quân đội Nga “sạch” trước virus corona

Quân đội Nga “sạch” trước virus corona
(PLVN) - Thông tấn xã Nga TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết gần 5.000 xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong quân đội Nga và không có trường hợp dương tính nào.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬