Sở Tài chính Lạng Sơn tập trung hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023

(PLM) - Ngày 04/12/2023, thực hiện văn bản số 1348-CV/ĐUK ngày 01/12/2023 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Tài chính đã triệu tập toàn bộ đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, kết quả có 67/70 đạt 95,7% tỷ lệ đảng viên được triệu tập tham dự, tại điểm cầu Sở Tài chính có đồng chí Nguyễn Anh Yến, Phó Bí thư Đảng uỷ Tài chính dự hội nghị.
Sở Tài chính Lạng Sơn tập trung hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII với 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thực hiện.

Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thực hiện.

Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”: Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện.

Chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

Sau hội nghị, Đảng ủy Tài chính yêu cầu: Cấp ủy các chi bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên căn cứ vào các tài liệu, văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến công chức, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính thông qua nhiều hình thức, phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, làm cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công cũng như vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; trước mắt là tập trung hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023./.