Tuyên truyền, cổ động trong chiến dịch Điện Biên Phủ - ngọn nguồn sức mạnh

(PLM) -  Bảy thập kỷ trôi qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 vẫn là dấu ấn sâu đậm trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam. Những bài học về tuyên truyền được đúc kết từ Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cần được chắt lọc, vận dụng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.