Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm qua sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được cả vai trò của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Thực tiễn Việt Nam gần một trăm năm qua chứng minh, chỉ có Đảng Cộng sản mới có đủ uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước và không có một lực lượng chính trị nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước được thực hiện thông qua hệ thống chính trị, nhưng quan trọng nhất và chủ yếu là thông qua chính quyền nhà nước, hay nói một cách khác là Đảng thông qua Nhà nước để thực hiện sự lãnh đạo của mình. Từ đó cho thấy, Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, chính vì phù hợp với thực tiễn nên Đảng lãnh đạo Nhà nước mang tính tất yếu khách quan.

Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản luôn giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước từ khi giành được chính quyền cho đến nay và sẽ còn tiếp tục lâu dài về sau. Đảng và Nhà nước là hai chủ thể trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Chủ thể thứ ba chính là nhân dân – với tư cách là chủ nhân thực sự của đất nước. Ba chủ thể này có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và về nguyên tắc là có lợi ích hoàn toàn thống nhất với nhau.

Nhà nước mà chúng ta hiện nay đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về bản chất là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tức là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật, bản thân Nhà nước cũng phải tổ chức và hoạt động theo pháp luật. Nhà nước tổ chức và hoạt động theo pháp luật còn Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng chủ trương, đường lối. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cụ thể hóa thành pháp luật, chính sách… để thực hiện trong toàn xã hội.

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền ảnh 1

TS Đinh Văn Thụy.

Trong những năm qua sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được cả vai trò của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân. Điều này đã được Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định: “Ban hành và thực hiện nhiều quy định bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao nguyên tắc pháp quyền, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước”. Tuy nhiên, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước cũng còn một số hạn chế nhất định, “phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị còn chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng. Cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả chưa cao”; vẫn còn tình trạng thiếu thống nhất giữa Đảng và Nhà nước trong một số nội dung cụ thể, “có nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng”.

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hoạt động

Để Đảng lãnh đạo Nhà nước đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, thiết nghĩ cần phải tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, nhận thức sâu sắc và kiên trì thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Thực tiễn Việt Nam những năm qua chứng minh đây là cơ chế tối ưu nhằm ổn định và phát triển đất nước, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong quá trình vận hành cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, phải phát huy một cách đồng bộ, hài hòa cả ba chủ thể, tức là cùng với việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, cần chú trọng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân cần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, “thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước”.

Hai là, đảm bảo sự thống nhất giữa đường lối, chủ trương của Đảng với pháp luật, chính sách của Nhà nước. Điều này đòi hỏi trong quá trình hoạt động, Đảng và Nhà nước phải luôn luôn lấy “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu, thực hiện đúng như tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng là “mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Để thực hiện được như vậy, đòi hỏi cả Đảng và Nhà nước phải được tổ chức và hoạt động một cách khoa học, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, gần dân, thân dân, không ngừng hoàn thiện để thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trong Đảng và Nhà nước phải quy tụ được đội ngũ đảng viên, cán bộ đáp ứng phẩm chất về chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, chuyên môn, nghiệp vụ… nói tóm lại là hội đủ cả “đức” lẫn “tài”, cả “hồng” lẫn “chuyên” để đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Khắc phục tình trạng chủ trương, đường lối của Đảng đã có nhưng không đi vào cuộc sống được vì chưa có quy định pháp luật, chưa có chính sách cụ thể để thực hiện.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm nâng cao năng lực cầm quyền lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, chúng ta đang xây dựng Nhà nước theo hướng Nhà nước pháp quyền, do đó phương thức lãnh đạo của Đảng cũng cần phải đổi mới cho tương thích, phù hợp với Nhà nước pháp quyền. Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng bản thân Đảng, cán bộ lãnh đạo của Đảng, các tổ chức Đảng cũng phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quyền lực Nhà nước pháp quyền XHCN là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đảng lãnh đạo Nhà nước phải lãnh đạo cả trên ba phương diện lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Đối với lập pháp, phải xây dựng được một hệ thống pháp luật phản ánh được ý chí và nguyện vọng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động một cách đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, hiện đại, tiến bộ, dễ áp dụng. Đối với hành pháp, phải xây dựng được một nền hành pháp tinh gọn, nhanh nhạy, thực thi hiệu quả pháp luật và các chương trình, kế hoạch mà cơ quan lập pháp đã đề ra nhằm kiến tạo phát triển vì nước vì dân. Đối với tư pháp, phải xây dựng được một nền tư pháp công minh, chính trực, thượng tôn pháp luật, giàu tính nhân văn, “thấu tình đạt lý”, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương và pháp chế xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần tạo ra môi trường lành mạnh cho mọi thành viên xã hội tích cực đóng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước cần tránh khuynh hướng cực đoan là Đảng bao biện làm thay Nhà nước, khuynh hướng này dẫn tới không phát huy được hết vai trò, chủ động, sáng tạo của Nhà nước, đồng thời dẫn tới nguyên tắc pháp quyền không được đảm bảo. Hậu quả là cả Đảng và Nhà nước đều hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, dẫn tới cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” vận hành không đạt hiệu quả như nhân dân mong muốn.

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa đặt câu hỏi chất vấn.

Nâng cao chất lượng xét xử án hành chính

(PLVN) - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án sáng nay, 20/3, nhiều đại biểu quan tâm đến việc nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính.

Đọc thêm

Các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng: Đảm bảo thu hồi tài sản bị chiếm đoạt

Kê biên, phong tỏa được khối lượng tài sản lớn trong đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu ở Đồng Nai.
(PLVN) -  Quá trình giải quyết, các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của Nhà nước; đồng thời, chú trọng quyết định tịch thu tài sản do phạm tội mà có, các biện pháp tư pháp và các hình phạt bổ sung nhằm đảm bảo thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị chiếm đoạt hoặc thiệt hại.

Tiếp tục tôn vinh những “sứ giả” Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Bằng khen tặng tập thể và cá nhân của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có thành tích xuất sắc.
(PLVN) -  Dù lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng của cả Quân đội và Công an trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa ở nước ngoài nhưng hai đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo hình ảnh đẹp, lan tỏa sâu rộng đến nhân dân cả nước.

Đà Lạt sẽ được gỡ vướng quy hoạch

Một góc TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
(PLVN) - TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tương lai được mở rộng với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.930 ha và là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hạnh phúc của những bác sĩ mũ nồi xanh nơi xứ người

Các cán bộ chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2.3 chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên máy bay khởi hành đi Cộng hòa Nam Sudan. ( Nguồn ảnh: Báo Dân trí)
(PLVN) - Đã bao ngày kể từ ngày những bác sĩ mũ nồi xanh đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ nơi xứ người. Dù phải xa quê hương, xa gia đình với nhiều khó khăn, vất vả nhưng đối với những người đã và đang thực hiện nhiệm vụ cao cả trên thì đó là niềm hạnh phúc quý giá mà không phải bác sĩ nào cũng có được.

Khái niệm hạnh phúc trường tồn trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Khái niệm hạnh phúc trường tồn trong lịch sử dân tộc Việt Nam
(PLVN) - Với dân tộc Việt Nam, khái niệm hạnh phúc mang một hàm nghĩa đặc biệt. “Hạnh phúc” ở đây không chỉ hướng đến những niềm vui, nỗi buồn của cá nhân mà là mang theo cả cống hiến, cả hy sinh, cả đắp xây. Bởi mỗi một hạnh phúc đơn sơ của mỗi một con người bé nhỏ, đều hòa vào dòng sông lớn của lịch sử dân tộc.

Báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Các đại biểu tham gia Hội thảo "AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn".
(PLVN) - "Chuyển đổi số đã, đang là xu thế tất yếu diễn ra mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện nay. Là lĩnh vực phản ứng nhạy bén với mọi biến động của đời sống kinh tế - xã hội, báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia...", Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Đề nghị 19 tập đoàn, TCty nhà nước đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 19 tập đoàn, Tổng công ty (TCty) nhà nước nâng cao nhận thức và trách nhiệm chính trị với tài sản, nguồn vốn của Nhà nước, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả...

Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng văn - võ toàn tài

Thượng tướng Chu Huy Mân (tháng 11/1977) thăm hỏi các cán bộ quân đội sắp đi công tác về các tỉnh miền núi.
(PLVN) -  Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), sáng qua (17/3), Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.

Công tác cứu nạn, cứu hộ: Cấp bách hoàn thiện thể chế, chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với các chiến sĩ trong Đoàn công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
(PLVN) -  Chiều 17/3, chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong Đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật đối với công tác cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Bình Thuận có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Lê Quang Nhân (lễ phục trắng) tại lễ công bố quyết định.
(PLVN) - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2023
(PLVN) - Hội Báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo” chính thức khai mạc sáng nay, 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội.

Cụ thể hóa các chính sách dành cho hợp tác xã

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu điều hành Phiên họp. (Ảnh quochoi.vn)
(PLVN) - Đây là ý kiến được các đại biểu đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 16/3, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).