Việt Nam lần đầu tiên có bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh

(PLM) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vừa ban hành Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh. Bộ chỉ tiêu này được xem là cơ sở để giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố.