Đi tắt đón đầu, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ

 Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Báo PLVN trích đăng bài viết của Trung tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội hiện nay.

Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Báo PLVN trích đăng bài viết của Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội hiện nay.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ
Xây dựng chính quy là một nội dung rất quan trọng nhằm làm cho quân đội luôn thống nhất cao cả về chính trị-tư tưởng, tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính tổ chức, tính kỷ luật, tính tập trung thống nhất và tính khoa học, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Trong xây dựng chính quy, trước hết và quan trọng nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, quy chế, quy trình, chế độ công tác bảo đảm sự thống nhất về tổ chức và hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của quân đội, trong đó tổ chức và hoạt động chỉ huy phục tùng tổ chức và hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Đây là một đặc trưng bản chất, đồng thời là một ưu thế vượt trội của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là sự quán triệt và cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm là trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn diện và xuyên suốt của tổ chức Đảng, cần chủ động giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thật sự chân tình, đoàn kết thống nhất, tôn trọng và tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh(TSVM) gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện(VMTD) và trong cuộc sống chung - riêng.

Cần thường xuyên coi trọng xây dựng quân đội thống nhất về chính trị-tư tưởng, tin tưởng và nhất trí cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước XHCN, chấp hành nghiêm túc và có quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực xây dựng quân đội thống nhất về tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp đủ sức làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Tăng cường xây dựng quân đội thống nhất về huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu theo tiêu chí huấn luyện giỏi với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trình độ SSCĐ và hiệu suất chiến đấu cao, chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kể cả những thách thức an ninh truyền thống và thách thức an ninh phi truyền thống. Cần tích cực nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn quân hệ thống điều lệnh, điều lệ, tài liệu huấn luyện và dạy học, tạo nên những tiến bộ rõ nét, có chiều sâu và độ bền vững về chấp hành kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy trong toàn quân.

Xây dựng quân đội tinh nhuệ là một nét đặc sắc trong văn hóa quân sự Việt Nam, cũng là một nội dung rất quan trọng trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm cho quân đội có trình độ SSCĐ và hiệu suất chiến đấu cao, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, việc xây dựng quân đội tinh nhuệ không chỉ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, mà còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; không chỉ sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược kiểu mới, mà trước hết và quan trọng nhất là đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, đối phó thắng lợi với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trong xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết và quan trọng nhất là xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm chiến đấu cao, có sức bền vững chắc về thể chất và tâm lý, làm chủ khoa học nghệ thuật quân sự và kỹ năng tác chiến thuần thục, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc”. Đồng thời cần điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện tổ chức lực lượng và cơ chế lãnh đạo, chỉ huy của quân đội thật sự tinh, gọn, mạnh; tăng cường vũ khí trang bị (VKTB) có tính năng cao và tăng khả năng cơ động của quân đội; phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ; bảo đảm cho quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Cần nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt những giải pháp mang tính đột phá về xây dựng quân đội tinh nhuệ trong thời kỳ mới như: Chính sách tăng cường đầu tư nguồn nhân tài, vật lực của đất nước để xây dựng quân đội; đầu tư xây dựng các đơn vị tác chiến chiến lược và các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ có khả năng đánh đòn hiểm, đòn then chốt quyết định; phát triển nghệ thuật quân sự cả về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật, nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các cơ quan tham mưu cấp chiến dịch - chiến lược thực sự tinh nhuệ...

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng quân đội từng bước hiện đại là ứng dụng những thành tựu của khoa học-công nghệ (KH-CN) hiện đại vào tổ chức và hoạt động của quân đội, phát triển hệ thống tự động hóa chỉ huy và VKTB hiện đại có hàm lượng KH-CN cao, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng, nâng cao bản lĩnh và năng lực của cán bộ, chiến sĩ để làm chủ VKTB hiện đại và phương thức tác chiến chủ yếu là hiệp đồng quân binh chủng, góp phần nâng cao trình độ SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đây là một vấn đề có tính quy luật và mang tính cấp thiết để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN quân sự trong thời đại ngày nay.

Trong xây dựng quân đội từng bước hiện đại, chúng ta cần tăng cường xây dựng hệ thống thông tin, trinh sát, chỉ huy bộ đội và điều khiển VKTB theo hướng tự động hóa, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ KH-CN của đất nước, với khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, từng bước vươn tới trình độ KH-CN của thế giới.

Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, mua sắm, cải tiến nâng cấp các loại VKTB đáp ứng các yêu cầu gọn nhẹ, khả năng cơ động cao, hoạt động được trên nhiều loại địa hình và trong các điều kiện thời tiết; trình độ tư động cao, chuyển hóa linh hoạt trong tác chiến; độ chính xác cao, uy lực lớn; có hàm lượng KH-CN cao; bảo đảm các hoạt động chỉ huy, kiểm soát, điều khiển, trinh sát được thống nhất, đồng bộ, nhanh chóng, liên tục, bí mật an toàn, ổn định vững chắc trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh và chế áp hỏa lực cao.

Tích cực phát triển tiềm lực KHKT và công nghệ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng để khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực, phấn đấu tự bảo đảm kỹ thuật cho VKTB và từng bước nghiên cứu thiết kế, cải tiến và sản xuất chế tạo các loại VKTB hiện đại; nghiên cứu phát triển KHKT và công nghệ quân sự một cách toàn diện, đồng bộ cả khai thác, cải tiến, thiết kế chế tạo VKTB và các biện pháp đối phó có hiệu quả với vũ khí công nghệ cao của địch.

Trên cơ sở hoàn thiện các Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược Quân sự, cần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để làm chủ VKTB hiện đại và phương thức tác chiến chủ yếu là hiệp đồng quân binh chủng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những năm tới chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng quân đội từng bước hiện đại, trong đó tập trung hiện đại hóa Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển… trên cơ sở quan điểm quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, kết hợp truyền thống với hiện đại, kết hợp tuần tự với nhảy vọt và tư duy đột phá “đi tắt đón đầu”.

Xây dựng quân đội từng bước hiện đại không chỉ để răn đe và đủ sức đánh thắng chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, mà trước hết là tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với tiềm lực và thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, đối phó thắng lợi với các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên TƯ Đảng,

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa: Góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).
(PLVN) - Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).

Học tập và làm theo gương Bác nghiêm túc, hiệu quả, thực chất

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.
(PLVN) - Yêu cầu trên được Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chiều qua (19/5).

Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu bấm nút ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản chính thức ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại
(PLVN) - Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 cho hai công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải. Lễ trao giải thưởng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chuyến công tác “ba trong một” của Thủ tướng: Nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn lớn

Tổng thống Mỹ chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP
(PLVN) - Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc (LHQ) từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, vừa cụ thể, thiết thực, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo ra những dấu ấn lớn, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế.

Hồ Chí Minh - Người truyền cảm hứng vĩ đại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của văn hóa ứng xử tinh tế và bao dung. (Ảnh tư liệu: Bác Hồ thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).
(PLVN) - “Tôi vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người truyền cảm hứng vĩ đại, truyền ngọn lửa và niềm tin yêu đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng trở nên sâu lắng, bền bỉ trong lòng dân” - Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ về những tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
(PLVN) - Trong hệ thống quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh có tư tưởng về xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Hồ Chí Minh đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở lý luận đó những giá trị phổ biến có tính quy luật và phương pháp luận khoa học, để vận dụng và phát triển sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Mỹ

Thủ tướng và bà con kiều bào tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Tối 17/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác rời thành phố San Francisco, lên chuyên cơ trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.