Đảng ủy Bộ Tư pháp: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Mới đây, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 14-Ctr/ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng bộ Khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, đặc thù của Đảng Bộ; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước; thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Phân công rõ trách nhiệm, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29/4/2021 của Đảng bộ Khối, Chương trình xác định rõ mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể mà Đảng Bộ và từng tổ chức đảng cần đạt được, trọng tâm là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Bộ; xây dựng Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Bộ, ngành Tư pháp; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”. Từ đó đề ra 09 nhóm chỉ tiêu cụ thể về nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết; về bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và hằng năm; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và đột xuất theo Quy chế làm việc; về xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; về củng cố, kiện toàn tổ chức, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng; về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và đánh giá, xếp loại đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chương trình hành động xác định 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, các chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế. Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Hai là, Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước gắn với quá trình nghiên cứu, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, ngành Tư pháp. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Bộ, ngành, các đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ XHCN. Xây dựng các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp hoạt động xuất bản, in và phát hành của Bộ theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá.

Bốn là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp, trọng tâm là công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm, xử lý vi phạm hành chính, các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, trọng tài thương mại đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế…

Năm là, Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; tham gia công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phát triển hoạt động dịch vụ pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành án trong lĩnh vực dân sự hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Sáu là, Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, các trường cao đẳng luật thành cơ sở đào tạo có uy tín trong xã hội.

Bảy là, Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa Bộ Tư pháp với chính quyền các cấp và với người dân, doanh nghiệp. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Bộ Tư pháp với chính quyền địa phương và giữa các đơn vị thuộc Bộ; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị. Nâng cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Tám là, Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành Tư pháp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân.

Về công tác xây dựng đảng, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK của Đảng bộ Khối, Chương trình hành động đã xác định 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là: i) Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; ii) Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; iii) Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; iv) Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; v) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; vi) tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; vii) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và viii) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong điều kiện mới.

Chương trình hành động còn xác định 18 nhóm nhiệm vụ, Đề án, Kế hoạch phải được nghiên cứu, xây dựng, ban hành để cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được xác định, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho Ban Thường vụ, các Ủy viên Ban Chấp hành và các tổ chức đảng trực thuộc trong triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Đảng ủy Bộ./.

Đỗ Xuân Lân, Đảng ủy Bộ Tư pháp
Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.
(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

Bạc Liêu khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà
(PLVN) - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, nhằm giúp các học viên nắm vững các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của hoạt động tố tụng và một số kỹ năng pháp lý cơ bản, cần thiết của người giám định viên Tư pháp, đặc biệt là về kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...