Xây dựng nền dân chủ XHCN: Bảo đảm quyền làm chủ thực sự của nhân dân - nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu” (Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết nhân dân Hà Nội dịp Xuân Nhâm dần 2022).
(PLVN) - Nhận thức về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những thành tựu to lớn về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đáp ứng được khát vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn Việt Nam.