Công bố kết quả số phiếu bầu, tỷ lệ số phiếu hợp lệ của những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2011-2016

Trích Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016

CÔNG BỐ KẾT QUẢ SỐ PHIẾU BẦU, TỶ LỆ SỐ PHIẾU HỢP LỆ CỦA NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH, NHIỆM KỲ 2011-2016

(Trích Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016)

...

Tại Đơn vị bầu cử số 01:

Ông: Phạm Hồng Hà được 74.178 phiếu, đạt 84,55% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Viết Hưng được 73.609 phiếu, đạt 83,90% số phiếu hợp lệ
Bà: Nguyễn Thị Vân Anh được 52.734 phiếu, đạt 60,11% số phiếu hợp lệ
Bà: Phan Thị Khánh Ngọc được 51.990 phiếu, đạt 59,26% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 02:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn được 71.298 phiếu, đạt 83,62% số phiếu hợp lệ
Ông: Đặng Văn Sinh được 68.830 phiếu, đạt 80,70% số phiếu hợp lệ
Ông: Trần Văn Chung được 67.426 phiếu, đạt 79,08% số phiếu hợp lệ
Bà: Trần Thị Minh Vân được 60.727 phiếu, đạt 71,22% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 03:

Ông: Cao Đức Thiệp được 45.672 phiếu, đạt 79,82% số phiếu hợp lệ
Ông: Trương Anh Tuấn được 40.953 phiếu, đạt 71,57% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Văn Vinh được 38.233 phiếu, đạt 66,82% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 04:

Ông: Nguyễn Văn Tìm được 54.411 phiếu, đạt 79,50% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Văn Long được 53.118 phiếu, đạt 77,62% số phiếu hợp lệ
Ông: Bùi Sỹ Sơn được  47.048 phiếu, đạt 68,75% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 05:

Ông: Bùi Xuân Đức được 51.416 phiếu, đạt 82,99% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Văn Hoán được 50.361 phiếu, đạt 81,28% số phiếu hợp lệ
Bà: Phạm Thị Duyên được 43.956 phiếu, đạt 70,94% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 06:

Ông: Ngô Gia Tự được 45.153 phiếu, đạt 82,28% số phiếu hợp lệ
Ông: Lê Văn Luật được 38.892 phiếu, đạt 70,87% số phiếu hợp lệ
Ông: Vũ Trung Khiêm được 35.563 phiếu, đạt 64,81% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 07:

Ông: Đoàn Hồng Phong được 62.151 phiếu, đạt 91,23% số phiếu hợp lệ
Ông: Trần Anh Dũng được 54.293 phiếu, đạt 79,70% số phiếu hợp lệ
Ông: Đoàn Văn Hợi được 52.656 phiếu, đạt 77,30% số phiếu hợp lệ
Ông: Trần Văn Yêm được 41.423 phiếu, đạt 60,81% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 08:

Ông: Nguyễn Văn Đồng được 50.765 phiếu, đạt 81,92% số phiếu hợp lệ
Ông: Trần Lương Bằng được 49.391 phiếu, đạt 79,70% số phiếu hợp lệ
Ông: Vũ Văn Chương được 31.746 phiếu, đạt 51,23% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 09:

Ông: Phạm Huy Cận được 52.058 phiếu, đạt 81,86% số phiếu hợp lệ
Ông: Phạm Văn Lạng được 47.447 phiếu, đạt 74,61% số phiếu hợp lệ
Bà: Trần Thị Huê được 46.564 phiếu, đạt 73,20% số phiếu hợp lệ
Ông: Lê Văn Vời được 42.943 phiếu, đạt 67,52% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 10:

Ông: Nguyễn Hùng Mạnh được 49.844 phiếu, đạt 81,78% số phiếu hợp lệ
Ông: Phạm Công Thuận được 49.201 phiếu, đạt 80,73% số phiếu hợp lệ
Bà: Phạm Thị Đương được 44.024 phiếu, đạt 72,23% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 11:

Ông: Nguyễn Công Chuyên được 42.584 phiếu, đạt 84,69% số phiếu hợp lệ
Ông: Đặng Văn Tác được 27.337 phiếu, đạt 54,37% số phiếu hợp lệ
Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ được 27.097 phiếu, đạt 53,89% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 12:

Ông: Lại Văn Hiếu được 61.539 phiếu, đạt 82,35% số phiếu hợp lệ
Bà: Phạm Thị Lam được 61.188  phiếu, đạt 81,88% số phiếu hợp lệ
Ông: Bùi Đức Long được 56.676 phiếu, đạt 75,84% số phiếu hợp lệ
Bà: Nguyễn Thị Minh Hà được 43.268 phiếu, đạt 57,90% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 13:

Ông: Vũ Đức Hạnh được 47.330 phiếu, đạt 87,02% số phiếu hợp lệ
Ông: Phạm Đình Nghị được 47.110 phiếu, đạt 86,62% số phiếu hợp lệ
Bà: Nguyễn Thị Thu Thuỷ được 37.378 phiếu, đạt 68,72% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 14:

Ông: Phạm Quang Thái được 57.954 phiếu, đạt 82,19% số phiếu hợp lệ
Ông: Ngô Tiến Hùng được 54.487 phiếu, đạt 77,27% số phiếu hợp lệ
Ông: Triệu Công Điền được 52.294 phiếu, đạt 74,16% số phiếu hợp lệ
Bà: Trịnh Thị Nga được 46.120 phiếu, đạt 65,41% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 15:

Ông: Bùi Trung Kiên được 44.410 phiếu, đạt 78,30% số phiếu hợp lệ
Ông: Trần Văn Chung được 43.112 phiếu, đạt 76,01% số phiếu hợp lệ
Ông: Đoàn Văn Sáu được 32.814 phiếu, đạt 57,85% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 16:

Ông: Nguyễn Văn Tuấn được 42.690 phiếu, đạt 87,90% số phiếu hợp lệ
Ông: Bùi Văn Tuất được 37.244 phiếu, đạt 76,69% số phiếu hợp lệ
Ông: Đoàn Văn Hùng được 37.167 phiếu, đạt 76,53% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 17:

Ông: Nguyễn Khắc Hưng được 39.326 phiếu, đạt 83,40% số phiếu hợp lệ
Ông: Trịnh Minh Đức được 33.204 phiếu, đạt 70,60% số phiếu hợp lệ
Bà: Phạm Thị Thúy được 28.420 phiếu, đạt 60,40% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 18:

Ông: Phạm Mạnh Tiếp được 41.273 phiếu, đạt 73,41% số phiếu hợp lệ
Ông: Lương Hùng Tiến được 38.286 phiếu, đạt 68,10% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Văn Lộc được 36.874 phiếu, đạt 65,58% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 19:

Ông: Nguyễn Hải Dũng được 77.494 phiếu, đạt 80,48% số phiếu hợp lệ
Ông: Nguyễn Anh Tuấn được 77.178 phiếu, đạt 80,16% số phiếu hợp lệ
Ông: Phạm Văn Bằng được 72.248 phiếu, đạt 75,04% số phiếu hợp lệ
Bà: Phạm Thị Ngà được 55.159 phiếu, đạt 57,29% số phiếu hợp lệ.

Tại Đơn vị bầu cử số 20:

Ông: Trần Tất Đệ được 37.841 phiếu, đạt 74,63% số phiếu hợp lệ
Ông: Đỗ Thanh Hải được 36.113 phiếu, đạt 71,22% số phiếu hợp lệ
Ông: Đỗ Thanh Xuân được 28.253 phiếu, đạt 55,72% số phiếu hợp lệ.
...

CHỦ TỊCH
ỦY BAN BẦU CỬ
(Đã ký)
Phạm Hồng Hà
PHÓ CHỦ TỊCH TT
ỦY BAN BẦU CỬ
(Đã ký)
Nguyễn Văn Tuấn
THƯ KÝ
ỦY BAN BẦU CỬ
(Đã ký)
Trần Tất Tiệp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.