Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.
Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Bộ, Ngành Tư pháp

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động số 07-Ctr/ĐUK ngày 29-4-2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Bộ Tư pháp; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy trong Đảng Bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước; thực hiện có chất lượng, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Phân công rõ trách nhiệm, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện Chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, theo phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”.

Theo đó, Toàn Đảng Bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, và chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trọng tâm là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Bộ; xây dựng Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Bộ, Ngành Tư pháp; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”.

Tham mưu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi

Đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản, Đảng ủy Bộ cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó tập trung nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII, các chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đầu tư hợp lý nguồn lực và các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức, tinh giảm hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế. Thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước gắn với quá trình nghiên cứu, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, ngành Tư pháp. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, các đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Cùng đó, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp; thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp hoạt động xuất bản, in và phát hành của Bộ theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp, trọng tâm là công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, giao dịch bảo đảm, xử lý vi phạm hành chính, các hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, trọng tài thương mại đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế…

Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng; tham gia công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phát triển hoạt động dịch vụ pháp lý và các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án. Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp, thi hành án trong lĩnh vực dân sự hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, các trường cao đẳng luật thành cơ sở đào tạo có uy tín trong xã hội.

Kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cũng trong chương trình hành động, Đảng ủy Bộ Tư pháp chỉ rõ: Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính quốc gia, thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa Bộ Tư pháp với chính quyền các cấp và với người dân, doanh nghiệp. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Bộ Tư pháp với chính quyền địa phương và giữa các đơn vị thuộc Bộ; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng đơn vị. Nâng cao chất lượng dịch vụ công; tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành Tư pháp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển; có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ cũng xác định, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hằng năm và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, có tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong điều kiện mới

Theo Chương trình hành động, có 18 nhiệm vụ, Đề án cụ thể cần triển khai trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình hành động cũng nêu rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Các đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong tổ chức thực hiện.

Bình An
Cùng chuyên mục
Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Đọc thêm

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu: Bắc Giang cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng hơn nữa Luật Thủ đô

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với UBND tỉnh Bắc Giang
(PLVN) -   Chiều nay (19/5), Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn tỉnh. Ông Mai Sơn – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang cùng làm việc với đoàn.

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ

Chi bộ Chi cục THADS quận Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực khi học và làm theo Bác Hồ
(PLVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, qua đó thúc đẩy việc nêu gương của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đơn vị; đồng thời tạo chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong, hiệu quả làm việc trong đội ngũ Đảng viên, công chức Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Tân Bình (TP HCM)...

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Toàn cảnh buổi Hội nghị
(PLVN) -  Vừa qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/06/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.