Toạ đàm: Sự cấp thiết của Luật Dân số

(PLM) - Pháp lệnh Dân số hiện đang là cơ sở pháp lý cao nhất của Nhà nước ta trong lĩnh vực dân số để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện. Pháp lệnh Dân số đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, giúp ổn định quy mô dân số, hình thành cơ cấu dân số vàng, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện, Pháp lệnh Dân số cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời, một số quy định của Pháp lệnh Dân số chưa cụ thể, tính khả thi chưa cao, thiếu các quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội đối với việc giải quyết những vấn đề dân số. Bên cạnh đó, hiện nay nước ta đã có nhiều sự thay đổi về các vấn đề kinh tế, xã hội, dân số cần pháp luật điều chỉnh để giải quyết toàn diện nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Để thể chế hóa quan điểm của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật Dân số nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác dân số hiện nay và đáp ứng với yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới trên cơ sở kế thừa và phát triển Pháp lệnh Dân số.