EU thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên về quản lý trí tuệ nhân tạo

(PLM) - Công ước khung về AI đặt ra khung pháp lý đối với tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển và sử dụng các hệ thống AI, đồng thời giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của AI.