Tổng giám đốc FLC: Phát triển và bảo tồn không phải hai mệnh đề đối ngược

Tổng giám đốc FLC: Phát triển và bảo tồn không phải hai mệnh đề đối ngược

(PLO) - “Di sản là yếu tố quan trọng để thúc đẩy du lịch, và ngược lại, du lịch cũng sẽ góp phần phục hồi và phát huy giá trị của di sản”, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC phát biểu trong Hội thảo quốc tế “Vai trò của du lịch trong xu thế hội nhập quốc tế đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên”.