Tôn giả Bà Xá Tư Đa - Vị tổ Thiền tông đời thứ 25

(PLVN) - Tổ Bà Xá Tư Đa, sinh sau Đức Phật nhập Niết bàn 919 năm, người nước Kế Tân, dòng Bà La Môn giàu có, cha Bà Tịch Hạnh, mẹ tên Thường An Lạc. Một hôm, bà Thường An Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai Ngài. Khi sinh ra, Ngài nắm chặt bàn tay trái mãi, cho đến gặp Tổ Sư Tử mới xòe ra. Ngài được cha mẹ cho phép xuất gia theo hầu Tổ Sư Tử.
Tôn giả Bà Xá Tư Đa - Vị tổ Thiền tông đời thứ 25 Tôn giả Bà Xá Tư Đa.

Hành trình ngộ thiền 

Ngài nghe lời dạy của sư phụ, nên ngày đêm lo học đạo Thiền tông. Ngài theo Tổ học được 16 năm, một hôm Tổ nói với Ngài: Pháp môn Thiền tông, là pháp môn Như Lai truyền ngoài kinh điển, chỉ có những vị Tổ sư thiền hiểu được mà thôi. Từ khi con theo ta học đạo Thiền tông đến nay, con có hiểu gì pháp môn Thiền tông này không?

Ngài trình thưa với Tổ Sư Tử: Kính thưa Tổ, từ khi con bỏ tìm kiếm, nghe lời Tổ dạy, con đã nhận ra chỗ kỳ đặc này. Vậy, con kính trình xin Tổ kiểm chứng cho con có đạt được “Bí mật Thiền tông” chưa, nếu có gì không phải kính xin Tổ chỉ dạy con thêm.

Ngài kính trình cho Tổ Sư Tử bài kệ 24 câu: Khi con tập Thanh tịnh thiền/ Ngày đêm niêm mật, tịnh thiền mà thôi; Mười ngày con bị cuốn trôi/ Vào nơi trống rỗng tưởng rồi đời con. Nhớ lại Thầy dạy con “Thôi”/ Không run không sợ, nhận thời thứ chi; Nhớ ra con hiểu được thì/ Đây là Bể tánh, cái chi cũng bình.

Họa hình Tôn giả Bà Xá Tư Đa trong thư tịch cổ.  

Rơi vào con chỉ lặng thinh/ Cứ việc ngắm nhìn, nó thấy xa xăm; Nhớ lời Thầy dạy âm thầm/ Thấy cứ việc thấy, đừng lầm thứ chi. Thiền tông là pháp diệu kỳ/ Rơi vào Bể tánh cái gì cũng thông; Ngày xưa Phật dạy Thiền tông/ Là thiền Thanh tịnh, đừng mong thứ gì. Chỉ cần thanh tịnh một khi/ Luân hồi sinh tử làm chi được mình;

Thiền tông huyền diệu tuyệt linh/ Giúp người giải thoát, là mình yên vui. Bỏ đi ngã mạng cái “Tôi”/ Sống với Phật tánh, cái “Tôi” hết liền; Sống được như vậy bình yên/ Là hết sanh tử, sống yên Niết bàn. Tổ Sư Tử nghe Ngài trình 24 câu kệ, Tổ biết Ngài đã “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, nên nói với Ngài như sau: Hôm nay con đã đạt được “Bí mật Thiền tông”, trong một tuần nữa ta sẽ truyền Thiền tông lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ Hai Mươi Lăm. Đúng một tuần sau buổi lễ truyền Thiền tông được tiến hành. 

Chiết phục ngoại đạo

Sau khi được truyền tâm ấn, Ngài đến Trung Ấn. Vua nước này hiệu Ca Thắng ra đón tiếp Ngài. Trong nước này trước có chúng  ngoại đạo  giỏi  pháp thuật,  ỷ tài  khinh chê  Phật pháp, người cầm đầu tên Vô Ngã. Vua thấy thế bất bình, muốn thỉnh Ngài chiết phục chúng.

Vua mở hội nghị luận, chính vua làm chủ tọa. Vô Ngã đến hội  đề xướng  mặc luận, không dùng lời nói. Ngài chống: Nếu chẳng dùng lời làm sao  phân biệt hơn thua? Ngoại đạo nói: Chẳng tranh hơn thua chỉ lấy nghĩa ấy. Ngài hỏi: Cái gì là nghĩa?  Ngoại đạo đáp: Không tâm là nghĩa.

Ngài hỏi: Ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa? Tôi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa. Ngài nói: Ngươi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa, ta nói  phi tâm  chính là nghĩa chẳng phải danh. Chính là nghĩa chẳng phải danh thì ai hay biện được nghĩa?

Ngài bảo: Ngươi nói chính là danh không phải nghĩa, thì danh này là danh gì? Vì biện cái  phi nghĩa  nên không danh mà đặt danh. Ngài bảo: Danh đã phi danh thì nghĩa cũng phi nghĩa, người biện là ai và biện vật gì? Bàn qua luận lại như thế đến hơn năm chục lần,  ngoại đạo  mới bặt lời nép phục. Bỗng trong vương cung có mùi hương lạ bay đến, Ngài chợt nói: Đây là tin đưa đến, thầy ta đã tịch. Ngài liền xây mặt về hướng Bắc chấp tay đảnh lễ.

Lễ xong, Ngài nói với vua: Khi tôi mới đi, thầy dạy qua Nam Ấn, nay ở lại đây đã lâu là trái ý thầy, xin tạm biệt Đại Vương sang nơi ấy. Vua và quần thần cùng tiễn Ngài sang Nam Ấn.

Vua nước Nam Ấn hiệu là Thiên Đức nghe tin Ngài sang cũng sửa sang xe giá ra đón tiếp, thỉnh Ngài về hoàng cung.  Vua có hai Thái tử, vị lớn là Đức Thắng, thân thể  mạnh khỏe  mà tính tình hung bạo, còn em thì  hiền lành  mà  bệnh tật  liên miên, sẵn dịp vua hỏi Ngài: Con tôi kính  thờ Phật  pháp, ưa làm  việc lành, mà sao lại mắc bệnh  kinh niên, vậy lẽ  báo ứng lành dữ như thế nào?

Ngài đáp: Bệnh của Thái tử là do  công đức  phát sanh. Song lý  sâu xa này Đại Vương phải khéo nghe. Phật dạy người có nghiệp nặng nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có  công hiệu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu là bệnh nhẹ, gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Người  nghiệp nặng  cũng vậy, tuy có  công đức  mà không làm gì được, đến lúc  gần chết  nghiệp lại càng hiện.

Nếu nghiệp nhẹ, làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, trả xong sau sẽ thanh tịnh. Hiện nay Thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các  công đức nên phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện nay tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ an ổn. Kinh đã nói: Nếu phải chịu  nghiệp báo  trong  ba đường ác, nguyện đời này trả xong, để khỏi vào đường ác. Vua còn nghi gì ư? Vua Thiên Đức tín nhận, càng  phát tâm  làm phước.

Sau đó, Ngài từ giã nhà vua đi hoằng hóa nơi khác. Mười sáu năm sau, vua Thiên Đức băng hà, Thái tử Đức Thắng lên nối ngôi. Vua Đức Thắng  tin theo  ngoại đạo,  chú thuật,  nghe lời  xúi của chúng, muốn làm khó Ngài. Thái tử con vua Đức Thắng tên Bất Như Mật Đa biết được  ác ý đó, liền đến can vua. Thái tử thưa: Tôn giả Bà Xá Tư Đa xưa kia được ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được, đạo đức của Ngài rất cao, xin phụ hoàng đừng làm khó Ngài.

Vua Đức Thắng nổi giận cho Thái tử  theo phe Tôn giả Bà Xá Tư Đa liền bắt hạ ngục. Sau vua cho thỉnh Ngài vào chánh điện. Vua cật vấn: Nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về Tông phái nào? Ngài đáp: Tôi  tu học  theo  tâm tông  của Phật. Vua hỏi: Phật  diệt độ  đã một ngàn năm, thầy làm sao được tâm tông của Phật? Ngài đáp: Từ Phật truyền cho Tổ Ca Diếp đã trải qua 24 đời đến thầy tôi là Tổ Sư Tử, tôi được người truyền lại.

Vua hỏi: Tôn giả Sư Tử đã  bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy? Nếu thầy thật được truyền thì lấy gì làm tin? Ngài đáp: Thầy tôi truyền bát và trao y Tăng già lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài liền lấy y đưa cho vua xem. Vua vẫn không tin bảo đem lửa đốt. Khi lửa cháy, y hiện năm sắc hào quang. Lửa tắt, y vẫn còn nguyên như cũ Vua mới tin nhận, xin sám hối tạ tội. Đồng thời, vua truyền lệnh tha Thái tử.

Sau khi được thả, Thái tử Bất Như Mật Đa quyết chí xuất gia, xin phép vua cha được như nguyện. Vua thấy không thể ngăn được chí Thái tử, nên đành phải cho. Thái tử đến  yết kiến  Ngài xin cho làm  đệ tử xuất gia. Ngài hỏi: Nhà vua bằng lòng chăng? Thái tử thưa: Phụ vương bằng lòng. Ngài hỏi: Ông muốn xuất gia để làm việc gì?

Thái tử thưa: Con muốn  xuất gia  để làm việc Phật. Ngài thấy Thái tử tha thiết  cầu đạo, liền nhận cho  xuất gia. Sau 6 năm, Ngài  triệu thỉnh  các vị  thánh chúng  vào vương cung  truyền giới cho Bất Như Mật Đa. Giờ truyền giới đó có nhiều điềm lành ứng hiện, toàn hội đều hoan hỷ.

Một hôm, Ngài gọi Bất Như Mật Đa đến dặn dò: Ta đã già lắm, chẳng bao lâu sẽ rời cõi này, xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi. Bất Như Mật Đa thọ pháp xong, thưa: Còn y Tăng Già Lê thầy không truyền cho con, là sao vậy? Ngài bảo: Xưa ta được  truyền y  vì thầy ta bị nạn  truyền pháp  không  rõ ràng. Nay ngươi được truyền,  mọi người  đều biết, cần y làm gì? Chỉ cần  hóa đạo.

Nói xong, Ngài  thị hiện thần biến rồi vào Niết bàn. Sau đó, đồ chúng lượm xá lợi xây tháp thờ Ngài.

Duy Bùi (biên soạn) / Xa lộ pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Tiết lộ về hai Tổng thống được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

Tiết lộ về hai Tổng thống được đề cử giải Nobel Hòa bình 2021

(PLVN) - Nhà văn Sergey Komkov mới đây gửi thư cho Ủy ban Nobel ở Oslo, Na Uy, đề cử Tổng thống Nga Vladimir Putin cho giải Nobel Hòa bình năm 2021. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng hai lần được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 bởi hai nghị sĩ từ Thụy Điển và Na Uy. 

Đọc thêm

Mới ra tù đã lại đi trộm cắp

Mới ra tù đã lại đi trộm cắp
(PLVN) - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP Tam Điệp vừa bắt giữ đối tượng Phạm Thế Định, sinh năm 1997, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng

Đề nghị truy tố bị can "nhận chạy án" để lừa đảo 1 tỷ đồng
(PLVN) - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Thanh (sinh năm 1978, quê Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tin “hot” giải trí ngày 27/9: Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng để mừng tuổi mới

Tin “hot” giải trí ngày 27/9: Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng để mừng tuổi mới

(PLVN) - Ngọc Trinh trang hoàng biệt thự 50 tỷ cực hoành tráng mừng tuổi mới, Thái Trinh đăng status hé lộ cách xử lý của resort 5 sao sau lùm xùm ngộ độc, Chi Pu hóa 'chị Hằng', văn nghệ tưng bừng cùng các em nhỏ khó khăn nhân mùa Trung thu, Công chúa vừa ra đời nhà Gigi Hadid đã diện cây đồ hiệu và được Taylor Swift tự tay làm ngay quà đặc biệt dành tặng,...

Hàng trăm hộ dân chật vật sống trong khu “ổ chuột” giữa lòng Hà Nội

Hàng trăm hộ dân chật vật sống trong khu “ổ chuột” giữa lòng Hà Nội
(PLVN) - Nhiều năm nay, khu dân cư ngõ 129 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội được ví như khu “ổ chuột” giữa lòng Thủ đô, với nhiều căn nhà hư hỏng, xuống cấp, dột nát, thậm chí có những công trình có nguy cơ đổ sụp, do những bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến các công trình không thể xây sửa.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều huyện của Phú Thọ, đã có 2 người tử vong

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều huyện của Phú Thọ, đã có 2 người tử vong
(PLVN) - Do ảnh hưởng mưa lớn, đêm 26/9 và sáng 27/9 tại địa bàn các huyện Yên Lập, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khê (Phú Thọ) xảy ra tình trạng ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, giao thông chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tại huyện Hạ Hoà đã có ít nhất 02 người chết, 07 người bị thương.

Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù

Cướp tài sản người đi đường, 3 thanh niên chia nhau gần 12 năm tù
(PLVN) - Ngày 26/9, TAND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Tấn Sỹ (SN 2002, trú tại thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh), Lê Phước (SN 2005, trú tại thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) và Võ Thanh Trí (SN 2002, trú tại tổ 3, phường Nghĩa Lộ, TP Qảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 BLHS.

Quái vật chân to và những bí ẩn chưa có lời giải (kỳ 4): Có hay không việc "Người tuyết" từ đời thực bước vào phim ảnh?

Quái vật chân to và những bí ẩn chưa có lời giải (kỳ 4): Có hay không việc "Người tuyết" từ đời thực bước vào phim ảnh?
(PLVN) - Những năm 60 của thế kỷ XX, hình ảnh quái vật chân to (có lúc được gọi là “Người tuyết” - Yeti nước Mỹ) gây xôn xao dư luận. Mặc dù vậy, các nhà khoa học từ chối thừa nhận tất cả những gì mà người nhìn thấy báo cáo, vì họ cho rằng trong đó có một số bị thổi phổng lên hoặc đơn giản đó chỉ là con gấu mà thôi. 

Báo cáo về người lao động nước ngoài có thể là tài liệu bí mật

Báo cáo về người lao động nước ngoài có thể là tài liệu bí mật
(PLVN) - Báo cáo có nội dung phản ánh về tình hình phức tạp người của người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được xác định thuộc tài liệu bí mật thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Vòng 12 V. League: Những biến chuyển bất ngờ

Vòng 12 V. League: Những biến chuyển bất ngờ
(PLVN) - Sài Gòn FC chấm dứt mạch bất bại, HAGL trắng tay, còn Công Phượng và đồng đội nhảy múa trên sân Thống nhất, trong khi đó Hà Nội FC đành chia điểm với chủ nhà Quảng Nam.
Đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Nga về nước

Đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Nga về nước

(PLVN) - Bộ Ngoại giao ngày 27/9 cho biết, ngày 26/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nga đưa hơn 270 công dân Việt Nam về nước.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬