Khơi thông, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh COVID-19

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình tại phiên họp.
(PLVN) - Việc xây dựng, ban hành Luật nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.