Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước

(PLVN) - Trong năm 2021, một nhiệm vụ quan trọng của ngành Tư pháp là triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Cùng với ngành Tư pháp, các tổ chức pháp chế bộ, ngành đóng vai trò quan trọng không kém để đảm bảo thi hành Chỉ thị này một cách thiết thực nhất.
Xây dựng, hoàn thiện pháp luật: Góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì diễn ra vào tháng 11/2020.

13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật (THPL) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, công tác xây dựng pháp luật và THPL vẫn còn hạn chế, bất cập. 

Để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả THPL, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 11/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả THPL.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, đội ngũ cán bộ pháp chế tại các bộ, ngành, địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) – đơn vị đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp triển khai Chỉ thị 13 đã cho biết một số nhiệm vụ mà tổ chức pháp chế cần chú trọng để tham mưu, thực hiện trong thời gian tới theo tinh thần của Chỉ thị số 43/CT-TTg.

Cụ thể, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và THPL; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả THPL; tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình.

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn để chủ động tham mưu, đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và THPL theo những nội dung định hướng trong các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy về từng lĩnh vực cụ thể.

Đồng thời tiếp tục quán triệt, phổ biến cho các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của VBQPPL.

Ngoài ra, cần nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để đảm bảo tính khả thi. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, trục lợi chính sách”. Hơn nữa, phải tích cực, chủ động trong khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các VBQPPL và tăng cường hiệu quả THPL.

Bộ, ngành tích cực thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Hưởng ứng tinh thần trên của Bộ Tư pháp, nhiều bộ, ngành đã chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị 43. Điển hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 6730/BNV-PC chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị. 

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Trung Tuấn, Văn bản số 6730/BNV-PC đã giao nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong thực hiện Chỉ thị như: Xây dựng phương án cụ thể bố trí, điều động, luân chuyển các cán bộ, công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra;

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này; Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật; Ưu tiên, tăng cường nguồn lực, nhất là nguồn tài chính đầu tư cho công tác xây dựng pháp luật; Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thực hiện các nội dung được nêu tại Chỉ thị 43 là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Căn cứ Chỉ thị và tình hình thực hiện công tác xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ, để nâng cao chất lượng tham mưu ban hành và bảo đảm tiến độ thực hiện, Vụ Pháp chế đã đề xuất và Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao Vụ Pháp chế nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành VBQPPL của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ này đã được đưa vào Chương trình công tác của Bộ năm 2021 và dự kiến trình, ban hành vào quý IV/2021. Quy chế dự kiến quy định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL và xác định rõ vai trò của Vụ Pháp chế trong việc chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì chặt chẽ trong tất cả các giai đoạn của quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành VBQPPL thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Đội ngũ pháp chế Công an nhân dân cũng kịp thời đề ra nhiều giải pháp triển khai công tác gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 43. Theo đó, các cơ quan có chức năng xây dựng pháp luật trong Công an nhân dân chủ động rà soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời đề xuất lãnh đạo các cấp xây dựng, ban hành, THPL và có sự định hướng, chỉ đạo kịp thời.

Việc ban hành, hoàn thiện VBQPPL về an ninh, trật tự cần được tính toán, cân nhắc theo thứ tự ưu tiên; theo đó, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung những VBQPPL cần phải ban hành ngay để điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội chưa có quy phạm pháp luật điều chỉnh; tránh hiện tượng dàn trải, xây dựng VBQPPL không có trọng tâm, trọng điểm và kéo dài; đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) Trần Nguyên Quân cho hay, pháp chế Công an sẽ tiếp tục thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung những VBQPPL liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự mới được các cấp có thẩm quyền ban hành để phục vụ tốt cho công tác của ngành Công an.

Lực lượng pháp chế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc hướng dẫn THPL trong Công an nhân dân; thường xuyên giải đáp các vướng mắc khi áp dụng pháp luật vào thực tiễn công tác; phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng pháp luật; kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc đó. 

Đặc biệt, gắn kết chặt chẽ hơn nữa cải cách hành chính với cải cách tư pháp, thực hiện các quy chế dân chủ và công tác xây dựng pháp luật, theo dõi THPL. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác pháp chế, đặc biệt là cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này; xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia vào công tác xây dựng pháp luật. Tăng cường nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cần thiết cho công tác pháp chế, đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp nhận định, Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành trong bối cảnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và THPL đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu trong một hội nghị triển khai Chỉ thị 43. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, năm 2021, pháp chế cần tập trung tham mưu tổ chức thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban  Bí thư về các nghị quyết, chỉ thị nêu trên; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 55, tập trung triển khai Chỉ thị 43.

“Lựa chọn nội dung trọng điểm trong công tác kiểm tra tình hình THPL nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoàn thiện hệ thống pháp luật và THPL”, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc gợi ý.

Thục Quyên
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bắt một cán bộ Sở KH&CN “phù phép” hàng loạt hồ sơ hàng hóa

Bắt một cán bộ Sở KH&CN “phù phép” hàng loạt hồ sơ hàng hóa
(PLVN) - Ngày 15/4, lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ninh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam một chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra hành vi làm giả hàng loạt hồ sơ hàng hóa.

Thủ tướng chỉ đạo: Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền

Thủ tướng chỉ đạo: Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Điều tiết chống ùn tắc giao thông trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Điều tiết chống ùn tắc giao thông trên các trục chính ra vào Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(PLVN) - Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (từ 30 tháng 4 đến hết ngày 03/5/2021), Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 479/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ này.

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) báo cáo về việc doanh nghiệp kê khai hồ sơ không trung thực

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) báo cáo về việc doanh nghiệp kê khai hồ sơ không trung thực
(PLVN) - Như Báo PLVN đã phản ánh, sau khi thông báo công khai, rộng rãi, Ban Quản lý dự án huyện Lang Chánh (BQLDA) đã lựa chọn được nhà thầu phù hợp để triển khai Dự án Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học xã Tân Phúc thì xuất hiện hành vi đe dọa, gây rối được cho là của đơn vị không trúng thầu.

Ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 tại 6 địa phương

Ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 tại 6 địa phương
(PLVN) - Bộ Y tế cho biết, chiều 15/4 có thêm 21 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay tại Bến Tre, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Đà Nẵng và Bắc Ninh, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 2.758

Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử
(PLVN) - Sáng 15/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái.

Bắt kẻ nghi “ngáo đá” ném bom tự chế vào tiệm vàng

Bắt kẻ nghi “ngáo đá” ném bom tự chế vào tiệm vàng
(PLVN) - Ngày 15/4, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú quán số 78, phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), kẻ gây ra vụ nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ cách đây gần 1 tháng.
Kẹt xe nghiêm trọng tại Tiền Giang do sửa cầu trên QL1

Kẹt xe nghiêm trọng tại Tiền Giang do sửa cầu trên QL1

(PLVN) - Những ngày gần đây, tại địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang liên tục xảy ra nhiều điểm ùn ứ giao thông cục bộ. Nguyên nhân được cho là do việc thi công sửa chữa cầu Ông Hưng, lực lượng chức năng lại không có mặt tại các vị trí này để điều tiết giao thông.

Doanh nghiệp “thờ ơ” đấu giá hạn ngạch ôtô cũ

Doanh nghiệp “thờ ơ” đấu giá hạn ngạch ôtô cũ
(PLVN) - Bộ Công thương cho hay mặc dù Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng đã thông báo từ tháng 3, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bộ hồ sơ nào nên đã không tổ chức phiên đấu giá.

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch xã tham ô gần 1 tỷ đồng

Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch xã tham ô gần 1 tỷ đồng
(PLVN) - Ngày 15/4, thông tin từ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết,  đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Tham ô tài sản".

Lễ hội Đền Hùng 2021 chỉ tổ chức phần lễ

Lễ hội Đền Hùng 2021 chỉ tổ chức phần lễ
(PLVN) - Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 cho biết, lễ hội năm nay không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vẫn mở cửa đón tiếp đồng bào, du khách về lễ trong điều kiện an toàn và chu đáo nhất.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376