Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: “Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả là một trong những giải pháp then chốt”

(PLVN) -Ngày 15/12 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương  tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”. Nhân dịp này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: “Xây dựng, nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả là một trong những giải pháp then chốt” Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
- Thưa Thứ trưởng, Thứ trưởng có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Ngày 20/6/2020 Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Để tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Bí thư đánh giá: Mặc dù công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả. Sự phối hợp giữa công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt chẽ. Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế.

Do đó, để triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục những tồn tại, hạn chế được Ban Bí thư nhận diện như đã nêu ở trên; đồng thời phát hiện, đánh giá, từ đó đề xuất nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác PBGDPL của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu, đề xuất Hội đồng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.

 - Xin Thứ trưởng cho biết những giải pháp đổi mới quan trọng trong công tác PBGDPL được Ban Bí thư nêu tại Kết luận số 80-KL/TW và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg?

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Kết luận số 80-KL/TW ra đời là kim chỉ nam định hướng triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn mới. Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự tham gia, vào cuộc thực chất, hiệu quả của mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, tổ chức. 

Về mục tiêu, công tác PBGDPL cần hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân, đây cũng là tiêu chí đánh giá kết quả công tác PBGDPL. Trong tổ chức thực hiện, cần lấy người dân làm trung tâm, theo đó, nội dung PBGDPL cần đầy đủ, toàn diện, vừa bảo đảm cập nhật các văn bản mới ban hành, vừa giúp giải đáp được các vấn đề pháp luật cụ thể cần áp dụng trong đời sống và sản xuất, kinh doanh; đổi mới hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; phát huy trách nhiệm thực hiện, chấp hành, tuân thủ pháp luật một cách chủ động với tinh thần nêu gương của cán bộ, Đảng viên và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; vận dụng hiệu quả kỹ năng dân vận khéo trong công tác PBGDPL; đồng thời, huy động tối đa nguồn lực trong xã hội tham gia công tác này, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

 - Vậy để công tác PBGDPL đổi mới theo nội dung, tinh thần của Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg, phụ thuộc rất nhiều vào cách thức tổ chức thực hiện. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này? 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Trong thời gian vừa qua, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi, lĩnh vực do mình quản lý theo quy định của Luật PBGDPL; đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai các chương trình, đề án và kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu triển khai công tác này theo Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và phối hợp hiệu quả trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, trong đó, đề nghị chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau đây: (1) Các ban, bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương cần coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình và căn cứ vào nội dung Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp để tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện và bảo đảm bố trí kinh phí cần thiết để triển khai hoạt động PBGDPL; (2) Bên cạnh triển khai PBGDPL theo các hình thức, phương thức truyền thống, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp với ngành tư pháp thực hiện số hóa công tác PBGDPL để tạo kênh phổ biến, tuyên truyền mới, tiết kiệm, hiệu quả, trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tạo sự linh hoạt, hấp dẫn cho công tác PBGDPL; (3) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, phương thức thực hiện công tác PBGDPL, đáp ứng nhu cầu tổ chức thi hành pháp luật và tạo dựng, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật của nhân dân ở mọi vùng miền trong cả nước. Trong đó, việc xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác PBGDPL trong phạm vi toàn quốc là giải pháp quan trọng thực hiện hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg.

- Trân trọng cám ơn Thứ trưởng! 

PV Thu Hằng (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn quận Tân Bình

(PLVN) - Năm 2020  là năm nhiều khó khăn tác động tiêu cực đến công tác tổ chức Thi hành án dân sự, trong khi đó, Tân Bình là quận nội thành có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông, kinh tế phát triển, được đánh giá là đơn vị có số lượng việc thụ lý cao, giá trị phải thi hành án lớn, có nhiều hồ sơ tương đối phức tạp. Trước những thách thức nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình  (THADS), TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn
(PLVN) - Một cái Tết sẽ ra sao nếu mở mắt ra là phải đối diện với thực tế thông số bụi mịn trong không khí cao hơn 3 lần so với quy chuẩn Việt Nam? Đón Tết trong không khí ô nhiễm đã và đang là lo ngại của nhiều người dân…

Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol

Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol
(PLVN) - Ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một ngày đen tối trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Giữa phiên họp của lưỡng viện Quốc hội nhằm chính thức xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đám đông người biểu tình, vốn được cho là bị kích động bởi tổng thống Donald Trump, đã xông vào tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ đặt tại đồi Capitol, thủ đô Washington DC. 
Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam

Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam

(PLVN) - Từng có một công việc ổn định sau khi ra trường nhưng cô gái 9X Nguyễn Ngọc Ánh (Đắk Lắk) đã từ bỏ để đi khắp 63 tỉnh thành nhặt rác. Bỏ ngoài tai những lời cười, chê, Ngọc Ánh chỉ một mối quan tâm duy nhất là làm sao có thể làm sạch Việt Nam. 

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán
(PLVN) - Dịp Tết là thời điểm rất dễ xảy ra các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, ngành, hiện nay các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng đang tăng cường công tác công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic
(PLVN) - Tại buổi Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế vừa qua, các em học sinh xuất sắc đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2020 đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT…
Làm sao để được  sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?

Làm sao để được sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?

(PLVN) - Chưa bao giờ chuyện lựa chọn thực phẩm ăn uống lại khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo như bây giờ bởi cứ vài hôm là chúng ta lại đọc được thông tin thực phẩm này bẩn, thực phẩm kia không đạt an toàn vệ sinh hoặc có hàm lượng hóa chất cao gấp nhiều lần đe dọa sức khỏe con người. Vậy, làm sao để được sống xanh- ăn sạch- lòng thư thái?

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19
(PLVN) - Với tốc độ lây lan nhanh của dịch Covid -19 tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của virus, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: “Chúng ta phải quyết tâm giữ được thành quả chống dịch càng lâu càng tốt để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui. Năm nay, tiêu chí an toàn càng quan trọng”…

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả
(PLVN) - TAND TP.HCM vừa đưa 5 bị cáo trong đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Buôn bán hàng giả”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Chí Thành (SN 1991, quê Thanh Hoá) 8 năm tù, Phạm Thanh Truyền (SN 1990, ở TP.HCM) 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả”.

Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!

Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!
(PLVN) - Bọn trẻ ở một số điểm du lịch bị người thân “nhồi nhét” làm mọi “mánh khóe” để “moi” tiền của du khách. Từ chuyện bất ngờ băng qua đường “chặn xe” xin tiền, xin quà; lẽo đẽo, dai dẳng mời chào du khách mua đồ lưu niệm; sẵn sàng quay mông vào ống kính chụp ảnh, ném đá trộm khi du khách không cho tiền. Đau lòng hơn, có trẻ ngày đêm hút thuốc lào, phả khói thuốc để cho du khách chụp ảnh, kiếm tiền… Những đám trẻ ấy sẽ lớn lên ra sao với vốn ngoại ngữ bồi, cái đầu trống rỗng kiến thức và tư duy thực dụng, mánh khóe?” 

Suýt mất mạng vì “tòm tem” với vợ bạn

Suýt mất mạng vì “tòm tem” với vợ bạn
(PLVN) - TAND TP Cần Thơ đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Sang (ở Cần Thơ) ra xét xử và tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Cộng với bản án cũ của TAND huyện Phong Điền, bị cáo Sang phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 15 năm 6 tháng tù. 
Ấm áp và thiêng thiêng  những cái Tết làng chài

Ấm áp và thiêng thiêng những cái Tết làng chài

(PLVN) - Tết ở miền biển mang một nét rất riêng, rất khác so với những vùng miền khác. Đó là cái Tết của những con người lao động gắn với biển khơi, những người coi biển vừa là cứu tinh, vừa là người mẹ lớn. Cái Tết của những người mà sự đoàn viên đáng quý vô cùng.

Ăn Tết văn minh, xin đừng quá chén

Ăn Tết văn minh, xin đừng quá chén
(PLVN) - Rất nhiều vấn nạn thường xảy ra vào dịp Tết là từ việc quá chén trên bàn nhậu. Sau những tiệc nhậu vui là những nỗi buồn, đau khôn kể xiết mà cả người tham gia ăn nhậu lẫn người nhà phải gánh chịu. 

Cựu công an Đội CSĐT tội phạm về ma túy đi tù vì ma túy

Cựu công an Đội CSĐT tội phạm về ma túy đi tù vì ma túy
(PLVN) - TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Hoàng Vũ Khang (ở Hóc Môn, TP.HCM), Ngô Tiến Đức (ở Hà Tĩnh) cùng mức án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Ngô Hoàng Lan Chi (ở Hóc Môn) nhận mức án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thói quen ăn uống khiến nhiều người trẻ mắc ung thư

Thói quen ăn uống khiến nhiều người trẻ mắc ung thư
(PLVN) - Tại Bệnh viện K, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5 trường hợp mắc ung thư đại trực tràng, đặc biệt có những bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng khi mới 12,13 tuổi, nguyên nhân hầu hết do thói quen ăn uống không hợp lý.

[Truyện ngắn] Tim Rắn

[Truyện ngắn] Tim Rắn
(PLVN) - Lục theo bạn đến làng rắn cách nhà gần hai mươi cây số chén đặc sản. Đến quán, hả hê chọn rắn và xem đám nhân viên biểu diễn các tiết mục chế biến. Nhìn những con rắn oằn oại trong tay những tay thợ thịt chuyên nghiệp, chờ đợi chút ít trong háo hức là ngồi vào bàn....
Nhâm nhi Tết

Nhâm nhi Tết

(PLVN) - Nhâm nhi Tết” là tuyển tập truyện, thơ cùng những bài giới thiệu về âm nhạc, hội họa có chủ đề Xuân và Tết vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬