Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế xếp hạng xuất sắc liên tục 3 năm liền

(PLVN) - Theo lãnh đạo Sở tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm qua ngành Tư pháp đã hoàn thành 100% nhiệm vụ tại Chương trình công tác Tư pháp năm 2020, nhiều nhiệm vụ công tác chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao và nổi bật. Đây cũng là năm thứ 3 Sở này đạt được danh hiệu cao quý trên.
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế xếp hạng xuất sắc liên tục 3 năm liền Lãnh đạo Đảng bộ Sở tư pháp nhiệm kỳ 2020 -2025

Triển khai hiệu quả các lĩnh vực công tác

Ông Phan Văn Quả, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cho biết, năm 2020 là năm đánh dấu sự chuyển biến về chất lượng trong xây dựng, thẩm định văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL) của tỉnh. Công tác xây dựng văn bản QPPL được tiến hành bài bản hơn ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng văn bản đến xây dựng và ban hành văn bản, đặc biệt là vị trí, vai trò thẩm định, góp ý của Sở Tư pháp được nâng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được Sở tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo sự công khai, minh bạch của chính sách pháp luật. Đây cũng là năm hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên trang Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối với các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cấp huyện, xã. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên tục được đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19.

Công tác hòa giải cơ sở (HGCS) ngày càng được nâng cao. Đánh giá về công tác HGCS, Sở Tư pháp khẳng định, qua từng năm, công tác HGCS ngày càng được phát huy hiệu quả. Đặc biệt, chất lượng hòa giải, kỹ năng của các hòa giải viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành tiếp tục tăng qua từng năm, góp phần tích cực vào việc xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Bình (UV Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh) kiểm tra, hỏi thăm Sở trong việc thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh. 

Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đặc biệt được chú trọng triển khai thực hiện. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường; tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp được hoàn thiện theo chủ trương xã hội hóa đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào việc cải cách tư pháp, phục vụ hiệu quả hoạt động của Tòa án và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Theo lãnh đạo sở Tư pháp, hện nay Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã đổi mới cách thức hoạt động theo hướng tập trung nhân lực, kinh phí để triển khai nhiệm vụ chính của mình là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL), đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng về cơ bản đạt chất lượng tốt, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng trợ giúp pháp lý. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bổ trợ tư pháp và TGPL, ngành tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện các đề án, quy định pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực. Đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực này. Sở cũng chỉ đạo Trung tâm TGPL tỉnh, các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kế hoạch thực hiện TGPL đến với các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng TGPL trên địa bàn tỉnh. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được chú trọng thực hiện, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm. Tổ chức bộ máy Ngành Tư pháp không ngừng được hoàn thiện, năng lực, trình độ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp được nâng cao, đào tạo bài bản, chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới. 

Năm 2020, với nhiều thách thức, khó khăn, nhưng Sở tư pháp tỉnh vẫn tập trung huy động mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn, lập thành tích cao trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính nhờ sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, Sở Tư pháp tiếp tục được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc). Ông Phan Văn Quả, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh cho biết, đây cũng là năm thứ 3 Sở liên tục đạt được danh hiệu cao quý này. Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh cũng được xếp loại là một trong các cơ quan đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính.

 Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế thường xuyên tổ chức hội thảo công tác hoà giải cơ sở

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, khắc phục những hạn chế, tồn tại và sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm như: Tập trung quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của ngành Tư pháp. Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL. Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản QPPL. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022. Tổ chức thực hiện có hiệu quả về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá tài sản, tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật TGPL, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động này.

Sở tổ chức vui tết trung thu cho các em thiếu nhi  

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, LLTP, đăng ký giao dịch bảo đảm. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch.Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp theo các Nghị định mới của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ngành, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia,Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công của các địa phương. 

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ đạo phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép”. 

Hà Lê
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Phú Thọ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với tỉnh Phú Thọ
(PLVN) - Ngày 18/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. 

Ca sĩ Tuyết Nga luôn 'Tự hào xứ Thanh'

Ca sĩ Tuyết Nga luôn 'Tự hào xứ Thanh'

(PLVN) - Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019 Tuyết Nga vừa cùng cô giáo Anh Thơ tung ra MV “Tự hào xứ Thanh” để tri ân và lan tỏa vẻ đẹp đặc sắc của quê hương Thanh Hóa. 

Nghệ sĩ múa Duy Thành từng 'sống chết' trong sự cô đơn với 'Thán'

Nghệ sĩ múa Duy Thành từng 'sống chết' trong sự cô đơn với 'Thán'
(PLVN) -  Duy Thành tâm sự, trong suốt 2 năm qua, anh đã từng nhiều lần "sống chết", nhiều lần chìm đắm, nhiều lần muốn bỏ cuộc trong sự cô đơn cùng cực về cảm xúc để tạo ra cái mới cho "Thán". Nam nghệ sĩ cô đơn vì không ai hiểu được những suy nghĩ, tư tưởng của anh.

Bao nhiêu nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng?

Bao nhiêu nhà thầu cao tốc Bắc-Nam đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng?
(PLVN) - Cam Lộ - La Sơn là một trong những đoạn căng thẳng nhất về tiến đô trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khi hầu hết các nhà thầu thi công đều đã bị chủ đầu tư cảnh báo chậm tiến độ lần 1, một số ít bị khiển trách, thậm chí có đơn vị đang đối diện “án phạt” bị cắt chuyển khối lượng.


Đang xác minh lý lịch Youtuber Lê Chí Thành, tiếp tục điều tra mở rộng

Đang xác minh lý lịch Youtuber Lê Chí Thành, tiếp tục điều tra mở rộng
(PLVN) - Ngày 18/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin về tiến độ điều tra vụ án Lê Chí Thành (38 tuổi, thường trú thôn 1, xã Tân Đức, H.Hàm Tân, Bình Thuận; tạm trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) về tội “chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật hình sự.

Sẵn sàng ứng phó siêu bão SURIGAE

Sẵn sàng ứng phó siêu bão SURIGAE
(PLVN) - Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa ban hành văn bản số 177/VPTT ngày 18/4/2021 gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau về sẵn sàng ứng phó với siêu bão SURIGAE.

Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi

Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 7 tuổi
(PLVN) - Sáng nay (18/4), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Thành Tường (SN 1978, cư trú ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Quảng Ninh - Điểm đến ấn tượng dịp lễ 30/4-1/5

Quảng Ninh - Điểm đến ấn tượng dịp lễ 30/4-1/5
(PLVN) - Một chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức quy mô, sống động với những chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian văn hóa… có sự góp mặt các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Quảng Ninh dịp 30/4- 1/5 hứa hẹn sẽ là điểm đến, thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376