Nhiều điểm sáng trong công tác tư pháp ở Vĩnh Phúc

(PLO) - Vĩnh Phúc là tỉnh thuộc vùng đồng bằng trung du Bắc bộ, nằm trong vùng kinh tế các tỉnh trọng điểm phía Bắc. 
Nhiều điểm sáng trong công tác tư pháp ở Vĩnh Phúc Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Phùng Thị Kim Nga trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2015
Sau 18 năm tái lập tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bằng nhiều chủ trương, chính sách đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế của tỉnh đã có những bước tăng trưởng mạnh, tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phát triển mạnh mẽ, an ninh chính trị được giữ vững. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tư pháp.
Góp phần tạo môi trường thu hút đầu tư
Trong những năm qua, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đã tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự phát triển không ngừng. Cùng với việc hoàn thành và có mặt vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong các công tác chuyên môn, điểm nhấn đáng trân trọng là toàn ngành Tư pháp đã tham gia tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - pháp lý rất quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước nói chung. 
Năm năm qua, Tư pháp Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra. Các đơn vị trong Ngành từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác đạt kết quả toàn diện. 
Điển hình, công tác xây dựng, thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thực hiện hiệu quả, chất lượng các dự thảo văn bản ngày càng cao, đã tham gia, thẩm định hàng trăm VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh để ban hành nhiều chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có rất nhiều VBQPPL về cơ chế, chính sách, chương trình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội như thu hút đầu tư, phát triển giáo dục - đào tạo; hỗ trợ về đất dịch vụ cho nông dân… 
Cùng với đó, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã tham mưu giúp UBND tỉnh tham gia ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhiều dự án luật quan trọng; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tổ chức tổng kết 20 năm thi hành Hiến pháp năm 1992; triển khai khẩn trương công tác rà soát VBQPPL của tỉnh với tổng số gần 1.000 VBQPPL, lập danh mục các văn bản không phù hợp với Hiến pháp, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới VBQPPL phù hợp với Hiến pháp...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cũng đi vào nền nếp, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hơn 200 quyết định, công bố công khai 2.145 lượt TTHC tại 3 cấp chính quyền, Quyết định ban hành 82 VBQPPL quy định TTHC; đã rà soát 24 nhóm TTHC, quy định có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động ban hành kế hoạch rà soát theo phạm vi quản lý để tổ chức rà soát 95 TTHC quy định tại 42 VBQPPL. 
Tính đến thời điểm này, đã đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa 34 TTHC; tổ chức đánh giá tác động 42 TTHC quy định tại 25 dự án, dự thảo VBQPPL, qua đó góp phần phát hiện, kịp thời chỉnh sửa nhiều bất cập về TTHC trong dự thảo VBQPPL; từng bước nâng cao chất lượng các quy định về TTHC.
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp
Lĩnh vực bổ trợ tư pháp hoạt động ngày càng có hiệu quả, chuyên nghiệp hơn. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó các mục tiêu về cải cách tư pháp đã được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng chủ trương xã hội hóa. Đến nay,  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 24 luật sư hoạt động trong 11 tổ chức hành nghề luật sư. 
Quy mô của các tổ chức hành nghề luật sư ngày càng được mở rộng và phát triển; chất lượng của đội ngũ luật sư đã và đang từng bước được nâng cao; Vĩnh Phúc đã thành lập được 3 tổ chức giám định tư pháp công lập; toàn tỉnh có 118 giám định viên tư pháp. Các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện giám định 10.968 ca. Hoạt động giám định tư pháp đã đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.
Đáng chú ý, ngành Tư pháp đã giúp UBND tỉnh không ngừng xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 41 công chứng viên hoạt động trong 24 tổ chức hành nghề công chứng. Vĩnh Phúc đã hoàn thành 100% việc chuyển giao chứng nhận các hợp đồng giao dịch từ UBND cấp huyện và cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ở 9/9 huyện, thành, thị và 137 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Là một trong những địa phương thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội,  ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch  triển khai Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại; thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động; tổ chức quán triệt triển khai Đề án thí điểm chế định Thừa phát lại đến các ngành, các cấp. 
Đến nay, Vĩnh Phúc đã thành lập 3 Văn phòng Thừa phát lại, bước đầu được người dân đón nhận... Hoạt động trợ giúp pháp lý với việc đổi mới các phương thức, tăng cường cho cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác hành chính tư pháp... cũng được Tư pháp Vĩnh Phúc chú trọng triển khai đạt nhiều kết quả tốt.
Nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền pháp luật
Một trong những điểm sáng nhiều năm nay ở Vĩnh Phúc là công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thực hiện Luật PBGDPL, các Chương trình, Đề án của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác PBGDPL; Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL, các cơ quan tư pháp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nên công tác PBGDPL đã được triển khai mạnh mẽ, phát huy hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 
Ngành cũng luôn quan tâm PBGDPL cho từng đối tượng đặc thù như công nhân trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, nông dân bị thu hồi đất, người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số… Nội dung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phục vụ cải cách tư pháp, cải cách hành chính. 
Việc phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp và các luật, pháp lệnh mới ban hành được địa phương chú trọng, đặc biệt là những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
Đổi mới các nội dung tuyên truyền pháp luật cũng luôn được ngành Tư pháp Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, chú trọng. Ngoài các hình thức PBGDPL mang tính truyền thống như qua hội nghị, trên báo đài, thông qua báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Sở Tư pháp còn tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thành công 8 cuộc thi viết và sân khấu tìm hiểu pháp luật với 1.854.000 người tham dự hay tuyên truyền qua việc triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”, thông qua xét xử lưu động; thông qua công tác hoà giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thực hiện hương ước, quy ước… 
Nhìn chung, công tác PBGDPL trong những năm qua được đẩy mạnh, từng bước có chuyển biến tích cực, nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền phong phú, ngày càng chất lượng và đi vào chiều sâu với nhiều cách làm mới, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân, từng bước tiệm cận với việc xã hội hóa PBGDPL. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh giá cao những sự đóng góp của ngành Tư pháp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây. Đặc biệt trong năm 2014 vừa qua, lần đầu tiên thu ngân sách trên địa bàn Vĩnh Phúc vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng. 
“Có được kết quả ấy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo kịp thời, chủ động của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, trong đó có ngành Tư pháp. Với những đóng góp tích cực được đánh giá cao trong năm vừa qua, cấp ủy và chính quyền địa phương xác định công tác tư pháp có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Thành nhấn mạnh.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, những năm qua, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý…Mặc dù còn những khó khăn nhất định song với những gì đã đạt được, tin rằng Tư pháp Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành giao phó. 
Hà Thu
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lừa xin việc tại Hải quan cửa khẩu sân bay giá 400 triệu đồng

Lừa xin việc tại Hải quan cửa khẩu sân bay giá 400 triệu đồng
(PLVN) - Tự giới thiệu bản thân là nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại sân bay Quốc tế Nội Bài, có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin việc làm tại Hải quan cửa khẩu sân bay, Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt 660 triệu đồng của người khác.

[Infographics] Điều tra mở rộng vụ án nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai

[Infographics] Điều tra mở rộng vụ án nâng giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (gọi tắt là Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.
Chiều 27/9, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới nhập cảnh từ Pháp

Chiều 27/9, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới nhập cảnh từ Pháp

(PLVN) - Bản tin 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia chiều ngày 26/9 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Pháp, Việt Nam có 1.074 bệnh nhân. Như vậy đã tròn 24 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng.

Chuyện riêng ở diễn đàn chung

Chuyện riêng ở diễn đàn chung
(PLVN) - Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc năm nay là tiền lệ mới khi các vị lãnh đạo các nước thành viên không đến tham dự trực tiếp mà sử dụng hình thức trực tuyến. Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đầu chủ định đến phát biểu trực tiếp tại Liên Hợp quốc nhưng rồi cũng lại gửi thông điệp qua video như những người khác. Một trong những nội dung chính trong bài trình bày của ông Trump là công kích Trung Quốc. 

Hà Nội mùa hoa súng nhuộm hồng nỗi nhớ

Hà Nội mùa hoa súng nhuộm hồng nỗi nhớ
(PLVN) - Mấy năm gần đây, mùa hoa súng trở thành từ khóa quen thuộc với dân "sống ảo" Thủ đô mỗi dịp mùa thu vào độ chín. Mùa này mới chớm heo may, đã thấy sương giăng lãng đãng dù nắng vẫn còn cháy bỏng, ấy là lúc hoa súng đua nhau "bung lụa" sắc hồng rực rỡ vừa giản dị, vừa kiêu sa...  

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬