Luật hộ tịch: Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả

(PLO) -Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, cả nước có gần 4.000 công chức tư pháp - hộ tịch cần được đào tạo trình độ trung cấp luật. Ở cấp huyện, có khoảng 700 trên tổng cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ đại học luật theo quy định của Luật Hộ tịch. Đây là một nhiệm vụ khá nặng nề đặt ra cho ngành Tư pháp và các địa phương trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch.  

Luật hộ tịch: Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả Các địa phương đang nỗ lực kiện toàn đội ngũ cán bộ hộ tịch đáp ứng yêu cầu của Luật Hộ tịch.
Thách thức lớn về công tác cán bộ 
Ngày 15/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, trong đó giao thời hạn cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Tổng hợp kết quả báo cáo, phản ánh của các địa phương trong cả nước cho thấy, trong năm 2014, đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể, về số lượng, đến hết tháng 10/2014, cả nước đã có 17.252 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã (tăng 473 cán bộ so với năm 2013), trong đó 48,9% đơn vị cấp xã đã có từ 2 công chức tư pháp - hộ tịch trở lên hoặc đã bố trí cán bộ hợp đồng để hỗ trợ thực hiện công tác tư pháp tại cấp xã (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013). Tuy nhiên, so với yêu cầu, cả nước còn trên 50% số xã, phường, thị trấn chưa bố trí được 2 công chức tư pháp - hộ tịch. 
Về chất lượng, tỷ lệ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp (nói chung) chiếm 96,5% (tăng 1,1% so với năm 2013), trong đó có 78,3% tổng số cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã đã có trình độ trung cấp luật trở lên (tăng 2,8% so với năm 2013). Như vậy, sơ bộ so với yêu cầu của Luật Hộ tịch, thì còn trên 22% công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã (gần 4.000 người) cần được đào tạo trình độ trung cấp luật. 
Về đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, hiện có 3.150 công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp của 704 đơn vị cấp huyện trên cả nước (trung bình 4,47 người/1 Phòng Tư pháp). Tuy nhiên, xuất phát từ sự phân bố dân cư, nhu cầu công việc và tình hình cụ thể tại mỗi địa phương nên sự phân bổ biên chế tại các Phòng Tư pháp thuộc các tỉnh, thành phố rất không đồng đều: nhiều Phòng Tư pháp tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, An Giang, Sóc Trăng...) chỉ có 2 biên chế, nhưng tại TP.HCM lại có từ 8-14 biên chế/Phòng Tư pháp (Phòng Tư pháp quận 1 TP.HCM có tới 14 biên chế).
Về chất lượng, hiện có 2.455/3.150 công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện có trình độ đại học luật trở lên (chiếm tỷ lệ gần 78%). Như vậy còn tới 700 người (tức 22%) trên tổng cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ (đại học luật) theo quy định của Luật Hộ tịch. Nếu sau Đại hội các cấp tại các địa phương, số cán bộ này tiếp tục được giữ lại làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thì các địa phương cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đưa đi đào tạo đại học luật, bảo đảm đủ tiêu chuẩn trước 01/01/2020.
Theo nhận định của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp: “Đây là thách thức không nhỏ đối với toàn ngành trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn để triển khai thi hành tốt Luật Hộ tịch”. 
Kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng nào?
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết, căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015, trong đó đối tượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ Tư pháp có trách nhiệm bồi dưỡng. 
Theo Đề án nêu trên, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đặt ra đến năm 2015 sẽ có 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 90% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; hỗ trợ chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm đối với công chức cấp xã theo quy định.
Kết quả năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng dành cho 334 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Kon Tum). Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ biên soạn Tài liệu bồi dưỡng công chức tư pháp - hộ tịch phường, thị trấn…
Tuy nhiên, Vụ Tổ chức cán bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận: căn cứ chỉ tiêu tại Đề án nêu trên, với kết quả thống kê về số lượng, chất lượng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã thì đến nay, rõ ràng là chưa đạt so với yêu cầu. Do đó, để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương cần tách bạch rõ công tác đào tạo chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho giai đoạn 5 năm (2016-2020) và các năm tiếp theo. 
Theo đó, mỗi địa phương cần có chiến lược, quy hoạch để xác định sử dụng công chức tư pháp - hộ tịch lâu dài, bảo đảm tính chuyên nghiệp, từ đó xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Đối với công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện, các địa phương cũng cần xác định giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn chuyển tiếp để công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, nếu thiếu tiêu chuẩn thì phải được đào tạo để bảo đảm đáp ứng yêu cầu. 
Đối với cán bộ làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp đang đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp lập kế hoạch, trong đó xác định rõ đối tượng, nội dung chương trình, thời gian bồi dưỡng cho số cán bộ này trước khi nhận nhiệm vụ để bảo đảm thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài theo đúng quy định của Luật Hộ tịch.
Nếu việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch được triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả, tin rằng những quy định mang tính đột phá của Luật Hộ tịch sẽ sớm phát huy tính ưu việc trong cuộc sống./.
Lan Phương
Cùng chuyên mục
Phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

(PLVN) -Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”, số lượng luật sư ở nước ta đã lên tới hơn 14.000 luật sư với chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đọc thêm

Dự báo xu thế thời tiết tháng 7

Dự báo xu thế thời tiết tháng 7
(PLVN) - Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 7/2020 nắng nóng còn xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, tập trung ở vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhưng số ngày có nắng nóng không kéo dài như tháng 6/2020.

Rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho ở Long Biên

Rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho ở Long Biên
(PLVN) - Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên - Môi trường (TN&MT) Hà Nội xác định, khu vực giữa nhà kho có một bồn chứa hóa chất bị cháy đen xung quanh, có hiện tượng rò rỉ hóa chất trong bồn ra ngoài. 
Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

(PLVN) - Là một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như NHCSXH dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, Hội đồng quản trị, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó. Đồng thời hội tụ sức mạnh toàn hệ thống chính trị - xã hội thực hiện chủ trương đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành đòn bẩy trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Miễn nhiệm Phó khoa Sản vì tắc trách khiến thai nhi tử vong

Miễn nhiệm Phó khoa Sản vì tắc trách khiến thai nhi tử vong
(PLVN) - Ngày 2/7, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, ông Trần Đức Nghĩa - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bình An đã ký Quyết định cho miễn nhiệm chức danh Phó khoa Sản đối với bà Phan Ngọc Ngoan do tắc trách khiến thai nhi tử vong.

Viettel tiên phong kiến tạo xã hội số, là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp công nghệ cao

Viettel tiên phong kiến tạo xã hội số, là hạt nhân xây dựng tổ hợp công nghiệp công nghệ cao

(PLVN) - Ngày 2/7/2020, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội Đảng bộ lần thứ X là sự kiện chính trị đặc biệt của Tập đoàn Công nghiệp -  Viễn thông Quân đội, có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết lần thứ IX, xác định phương hướng 5 năm 2020 – 2025 và là đại hội tổ chức trước của Đảng bộ cấp trực thuộc Quân ủy TW đối với Khối doanh nghiệp Quân đội. 

Vì sao Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) chỉ khởi tố người gây tỷ lệ thương tích nhẹ?

Vì sao Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) chỉ khởi tố người gây tỷ lệ thương tích nhẹ?
(PLVN) - Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn của anh Lê Thanh Minh (thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) về việc anh bị hai mẹ con bà Lê Thị Nga và Đặng Văn Bính dùng vật nguy hiểm, gây thương tích 11%, tuy nhiên Công an huyện Ứng Hòa chỉ khởi tố bà Nga, mà không khởi tố anh Bính.

Bị truy tố vì thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền

Bị truy tố vì thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền
(PLVN) - Mặc dù đã bị xử lý hình chính về hành vi đánh bạc nhưng Danh Rãnh Em (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) quyết không từ bỏ. Mới đây Rãnh Em lại tiếp tục tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương thì bị Công an bắt quả tang.

Minh tinh 'Cuốn theo chiều gió' đón tuổi 104

Minh tinh 'Cuốn theo chiều gió' đón tuổi 104

(PLVN) - 'Nàng Melania' Olivia de Havilland - mỹ nhân cuối cùng của thế hệ vàng Hollywood - vẫn giữ được nét đẹp ở tuổi ngoài bách niên và thậm chí còn đạp xe đi chơi vào năm ngoái.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬