Hướng dẫn quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương tại Bộ Tư pháp

(PLVN) -Ngày 12/11/2019, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ký Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Hướng dẫn được ban hành nhằm áp dụng thống nhất về nội dung, quy trình phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, ổn định, bền vững, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Về nội dung triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết

Theo Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ, nội dung triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư phápbao gồm:

Thứ nhất, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết, bao gồm: i) Đăng tải toàn văn văn bản, nghị quyết lên Trang thông tin công tác Đảng - Đoàn thể thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ (trừ các văn bản không được phép đăng tải công khai); sao gửi các văn bản, nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên thuộc phạm vi quản lý; ii) Tổ chức các Hội nghị thông báo nhanh, Hội nghị học tập chuyên đề để nghiên cứu, quán triệt, phổ biến nội dung của văn bản, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; iii) Tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội; iv) Viết báo cáo thu hoạch cá nhân sau khi được học tập, quán triệt, phổ biến văn bản, nghị quyết (nếu có yêu cầu).

Thứ hai, xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết. Theo đó, đơn vị được giao chủ trì thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ phải tổ chức thực hiện, bao gồm nhiệm vụ thường xuyên hằng năm; nhiệm vụ phải triển khai ngay (nếu có). Trong trường hợp văn bản, nghị quyết yêu cầu phải xây dựng Chương trình hành động hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện thì tổ chức việc nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ ban hành Chương trình hành động.

Thứ ba, tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện thường xuyên hằng năm trong Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 

Thứ tư, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện và lưu trữ hồ sơ tài liệu: Cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết tại Bộ, ngành. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Đồng thời phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện (định kỳ, thường xuyên, đột xuất); sơ kết, tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết; đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định; có trách nhiệm lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ, theo dõi kết quả tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Về quy trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết

Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ cũng làm rõ quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ gồm 06 bước:

Bước 1: Tiếp nhận, phân loại và xử lý văn bản: Văn phòng Bộ (Văn thư) tiếp nhận, phân loại văn bản và trình Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ xử lý, phân công, giao nhiệm vụ theo quy trình xử lý văn bản chung của Bộ.

Bước 2: Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ xử lý văn bản, phân công, giao nhiệm vụ: Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ cho ý kiến xử lý, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì tham mưu thực hiện theo quy trình chung. Chỉ đạo sao gửi 01 bản cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể để theo dõi chung; chủ trì hoặc phối hợp tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Đảng - Đoàn thể có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi tình hình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết và tham mưu, tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung văn bản, nghị quyết.

Bước 3: Tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung văn bản, nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, hội viên. Theo đó, Văn phòng Đảng - Đoàn thể chủ trì tham mưu Đảng ủy Bộ hoặc phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ có văn bản chỉ đạo, sao gửi văn bản, nghị quyết yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, phổ biến văn bản cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên; chuyển văn bản, nghị quyết đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ để thực hiện việc đăng tải công khai (trừ văn bản không được đăng tải công khai). Tùy theo tính chất, nội dung của văn bản, nghị quyết, Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh, Hội nghị học tập, quán triệt văn bản, nghị quyết cho cán bộ chủ chốt (đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương và một số văn bản khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư). Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến toàn văn văn bản, nghị quyết đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (có liên hệ với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tổ chức). Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên có trách nhiệm tự nghiên cứu, học tập văn bản, nghị quyết; viết Báo cáo thu hoạch (nếu có yêu cầu) và cụ thể hóa, triển khai thực hiện trong hoạt động chuyên môn được giao thực hiện.

Bước 4: Xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết (trong trường hợp văn bản, nghị quyết yêu cầu phải xây dựng):Tùy theo tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì triển khai thực hiện có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp để rà soát các nhiệm vụ của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, của cấp ủy, tổ chức đảng phải tổ chức thực hiện.

Bước 5: Tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết: Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm cụ thể hóa các nhiệm vụ phải triển khai thực hiện thường xuyên hằng năm trong Chương trình, Kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện. 

Bước 6: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện và lưu trữ hồ sơ tài liệu. Tùy theo yêu cầu, nội dung, tính chất của văn bản, nghị quyết và nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết, Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, tổ chức đảng đưa việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy cấp trên vào Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát theo chuyên đề trong các Đoàn kiểm tra, giám sát hoặc các đợt kiểm tra, giám sát. Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì thực hiện văn bản, nghị quyết có trách nhiệm sơ kết, tổng kết, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo thời điểm được đề ra trong Chương trình, Kế hoạch. 

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện

Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này; hướng dẫn nghiệp vụ, thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Hằng năm tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp theo quy định.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Hướng dẫn này; phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị, cá nhân làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện và bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên chịu trách nhiệm trước Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ về việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết do mình được giao chủ trì thực hiện. Cục Kế hoạch - Tài chính tham mưu bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp theo Hướng dẫn này./. 

Nguyên Bình
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tiếp tục ủng hộ Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch

Tiếp tục ủng hộ Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch
(PLVN) - Ngày 14/8, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải đã ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 100 triệu đồng; Công ty TNHH Eco Siberia Việt Nam, tặng 200 hộp viên lộc nhung Siberia và 10 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá 100 triệu đồng).

Nới hay giữ giới hạn “trần” số lượng bất động sản bán cho người nước ngoài

Nới hay giữ giới hạn “trần” số lượng bất động sản bán cho người nước ngoài
(PLVN) -Đang tồn tại nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề có nên nới giới hạn “trần” quy định tỷ lệ nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu trong dự án nhà ở thương mại (căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố) và cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch hay không.
Triển khai hệ thống vận hành thông minh trên cao tốc Bắc - Nam

Triển khai hệ thống vận hành thông minh trên cao tốc Bắc - Nam

(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí cho dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đảm bảo tiến độ, chất lượng.

WHO: Không có bằng chứng Covid-19 lây lan qua thực phẩm

WHO: Không có bằng chứng  Covid-19 lây lan qua thực phẩm
(PLVN) - Trước bối cảnh Trung Quốc trong những tháng gần đây liên tục phát hiện virus SARS-CoV-2 xuất hiện trên bao bì các sản phẩm đồ ăn đông lạnh nhập khẩu từ các nước Mỹ Latinh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố hiện vẫn chưa có bằng chứng về việc virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm.

Chủ dự án Tân Hải Minh làm giả bản đồ quy hoạch: Thanh tra TP HCM vào cuộc

Chủ dự án Tân Hải Minh làm giả bản đồ quy hoạch: Thanh tra TP HCM vào cuộc
(PLVN) - Thanh tra TP HCM vừa có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh quá trình triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư phường Linh Tây (còn gọi là Dự án Khu dân cư Tân Hải Minh), quận Thủ Đức do Cty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Khách sạn Tân Hải Minh làm chủ đầu tư.

Tạm giữ 2,1 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng

Tạm giữ 2,1 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng
(PLVN) - Ngày 14/8, qua công tác kiểm tra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn MCKINLEY RESOURCES (Khu phố 1, phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hơn 2,1 triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng đang được lưu giữ tại nhà xưởng của công ty này.
Tin “hot” giải trí ngày 15/8

Tin “hot” giải trí ngày 15/8

(PLVN) - Hà Hồ nhắn lời động viên Âu Hà My, Trịnh Thăng Bình chỉ theo dõi một mình Vũ Khắc Tiệp?, H'Hen Niê lái trực thăng chở Đen Vâu trong MV mới?, Miley Cyrus tung MV hậu chia tay bạn trai,...

Đổi biển số vàng cho xe kinh doanh: Vẫn còn vướng mắc

Đổi biển số vàng cho xe kinh doanh: Vẫn còn vướng mắc
(PLVN) - Từ 1/8/2020, Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi, đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, các xe kinh doanh vận tải đổi biển từ nền màu trắng sang nền màu vàng có hiệu lực. 

Nợ nần vì mua sản phẩm của cơ sở thẩm mỹ Venesa: Sở Công Thương mời các sở ngành họp tìm hướng xử lý

Nợ nần vì mua sản phẩm của cơ sở thẩm mỹ  Venesa: Sở Công Thương mời các sở ngành họp tìm hướng xử lý
(PLVN) - Ngày 12/8, Báo PLVN có đăng tải bài viết “Cần Thơ: Lâm cảnh nợ nần vì mua sản phẩm của cơ sở thẩm mỹ” phản ánh việc một số người dân nhẹ dạ nghe lời ngon ngọt của các cơ sở thẩm mỹ vay ngân hàng nhiều chục triệu đồng mua sản phẩm để rồi lâm vào cảnh nợ nần, khốn khó.

Nguy cơ từ người nghiện sống ngoài cộng đồng

Nguy cơ từ người nghiện sống ngoài cộng đồng
(PLVN) - “Người nghiện sinh sống ngoài cộng đồng gây nguy cơ mất an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương, tạo nên những khó khăn, thách thức rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy”, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát biểu tại Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình tội phạm ma túy (TPMT) và một số chuyên án lớn tổ chức hôm qua (14/8).
VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số tại Việt Nam

VNPT khẳng định vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số tại Việt Nam

(PLVN) - Với những nỗ lực chung trên tinh thần “Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, phát triển doanh nghiệp hiệu quả, khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam.

Độc chiêu “bắt rắn nhả ngọc” của cặp đôi siêu lừa

Độc chiêu “bắt rắn nhả ngọc” của cặp đôi siêu lừa
(PLVN) - Quá trình điều tra xác minh, Công an (CA) tỉnh Vĩnh Phúc xác định không có việc Hòa tìm được 27 tấn vàng và giao 7 khối vàng cho người khác; nên điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người phụ nữ này. Mở rộng vụ án, CA xác định với thủ đoạn tương tự, Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của một nạn nhân khác quê Hà Tĩnh.

Vị tướng tài ba, liêm chính sống mãi trong lòng quân dân

Vị tướng tài ba, liêm chính sống mãi trong lòng quân dân
(PLVN) - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu không chỉ biết đến là nhà lãnh đạo có lý luận sắc bén và tâm huyết trong công cuộc cải tổ xây dựng chỉnh đốn Đảng thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, mà còn là nhà lãnh đạo có nếp sống giản dị, gần gũi với nhân dân. 

Bệnh nhân số 702 mắc Covid-19 đã tử vong

Bệnh nhân số 702 mắc Covid-19 đã tử vong
(PLVN) -Sáng ngày 15/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Tuy An, Phú Yên: Cán bộ địa chính xã 'cãi' bản án tòa tỉnh

Tuy An, Phú Yên: Cán bộ địa chính xã 'cãi' bản án tòa tỉnh
(PLVN) - Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7 vừa qua của UBND tỉnh Phú Yên, ông Lương Công Thạch (SN 1975, thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An) phản ánh việc UBND huyện không cấp sổ đỏ tại thôn Phú Long cho gia đình ông theo Bản án phúc thẩm ngày 26/5/2020 của TAND tỉnh Phú Yên.
Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

(PLVN) - Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm, với những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách, đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬