Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng

(PLVN) -Nối tiếp truyền thống của quê hương Tuyên Quang cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, là nơi đặt trụ sở đầu tiên của Bộ Tư pháp khi rời thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1949-1951, Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Công tác Tư pháp trên quê hương cách mạng Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp bàn giao công trình "thắp sáng đường quê" cho thôn Khuôn Hẻ

Ngành Tư pháp Tuyên Quang đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp mà Bộ Tư pháp đã đề ra và Chương trình công tác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kết quả công tác trên các lĩnh vực đều đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vị thế của ngành Tư pháp trong giai đoạn mới. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể.

Tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tư pháp. Để công tác tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, hằng năm, Sở Tư pháp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm và các chương trình, kế hoạch công tác theo chuyên đề, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã trình UBND ban hành 101 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tư pháp; ban hành  theo thẩm quyền 2.220 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp; chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện hoàn thành trước và đúng hạn 154/154 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tổ chức 08 Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tư pháp cho 1.445 lượt đại biểu; tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm, giao ban công tác theo định kỳ, qua đó nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cấp xã năm 2019 do Sở Tư pháp Tuyên Quang tổ chức
Thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương. Xác định công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng, có tác động lớn đến việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tăng cường tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ lập danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết các Luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
Công tác thẩm định, kiểm tra đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh có tính phản biện cao, đối với những đề nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không đảm bảo yêu cầu, không đủ điều kiện ban hành hoặc chưa đủ cơ sở pháp lý Sở Tư pháp đều kiên quyết đề nghị xây dựng lại hoặc không đồng ý với nội dung đề xuất, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, qua công tác thẩm định, Sở Tư pháp đã đề nghị loại bỏ hoặc xây dựng lại 32 chính sách, 16 thủ tục hành chính không phù hợp, yêu cầu soạn thảo lại đối với 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết và 10 dự thảo văn bản không đủ điều kiện trình. 

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, kịp thời phát hiện những quy định không phù hợp để kiến nghị biện pháp xử lý, đảm bảo các văn bản ban hành phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; thực hiện cập nhật 58 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, tạo đường link liên kết giữa Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật Quốc gia với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, qua đó đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được thuận tiện trong việc tra cứu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Hoạt động về nguồn của Sở Tư pháp Tuyên Quang nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả cao. Sở Tư pháp thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, giúp cho việc thực hiện công tác này được thống nhất và đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 

Thường xuyên rà soát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đề nghị kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng, qua đó đã nâng cao trách nhiệm cũng như sự chủ động của từng thành viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác PBGDPL, nhất là đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức các hình thức PBGDPL cho Nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức, duy trì tuyên truyền pháp luật thông qua Trang tông tin điện tử Sở Tư pháp, trang fanpage và nhóm facebook Sở Tư pháp Tuyên Quang; tăng cường áp dụng các mô hình PBGDPL phát huy hiệu quả cao, như thông qua hoạt động của các nhóm nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng, phó điểm nhóm Tin lành, nhà tu hành trong đạo Phật, chức sắc, chức việc để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. 

Bảo đảm đủ kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, mỗi năm UBND tỉnh cấp trên 3 tỷ đồng kinh phí thực hiện công tác này, trong đó đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Tổ hòa giải và kinh phí chi thù lao vụ việc; quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên, mỗi năm có trên 50% số hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ, qua đó đã nâng cao chất lượng vụ việc hòa giải, số vụ việc hòa giải thành cao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp được quan tâm thực hiện. Tăng cường thực hiện quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực; thực hiện và giải quyết kịp thời, đúng quy định đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 98%; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp, việc thực hiện công tác chứng thực, hộ tịch, trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức 08 cuộc thanhtra, kiểm tra đối với 36 cơ quan, đơn vị, tổ chức, qua đó đã có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, hạn chế trong thực hiện. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sở Tư pháp đã triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp; xây dựng và triển khai ứng dụng 09 phần mềm nghiệp vụ, duy trì và sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng chuyên ngành; thường xuyên nâng cấp, cập nhật thông tin và duy trì hoạt động có hiệu quả Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính; niêm yết, công khai 168/168 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ngay sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, trên Trang Thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở làm việc của Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định; tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước các cấp; công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai sử dụng Hệ thống một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp; xây dựng và cung cấp 166 dịch vụ công trực tuyến/166 thủ tục hành chính (đạt 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ www.tuphaptuyenquang.gov.vn (trong đó có 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4). 

Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 3.817 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, đã giải quyết 3.664 trường hợp, trong đó 3.645 trường hợp giải quyết trước và đúng hạn chiếm 99,48%; quá hạn 19 trường hợp, chiếm 0,52%. Kết quả đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 Sở Tư pháp được đánh giá xếp hạng tốt, là năm thứ 5 liên tục dẫn đầu các sở, ban, ngành của tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Tuyên Quang Nguyễn Thị Thược trong một chuyến đi cơ sở.
Công tác xã hội được lãnh đạo Sở quan tâm tổ chức thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức tặng 24 suất quà với tổng trị giá 14.700.000 đồng cho người cao tuổi và hộ gia đình nghèo, chính sách; vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ kinh phí xây dựng công trình nông thôn mới đường điện “Thắp sáng đồng quê” với trị giá gần 30.000.000 đồng; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công tác.

Có thể nói công tác Tư pháp trên quê hương Tuyên Quang cách mạng trong những năm qua đã có nhiều khởi sắc; có được kết quả nêu trên là sự phấn đấu miệt mài, nhiệt tình, hăng say công tác của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tư pháp; sự đoàn kết lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở; đặc biệt là sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Tin chắc rằng những kết quả đạt được nêu trên sẽ tiếp tục được duy trì và nâng cao hơn nữa trong những năm tiếp theo để Tuyên Quang mãi xứng đáng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, là cái nôi đầu tiên của Ngành Tư pháp Việt Nam./. 

 

Minh Hiền

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy bằng tàu hỏa

Vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy bằng tàu hỏa
(PLVN) - Chiều 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm Công an tỉnh và các lực lượng của Công an TP. Huế phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, thu giữ hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Thanh niên Kiên Giang nói không với rác thải nhựa

Thanh niên Kiên Giang nói không với rác thải nhựa
(PLVN) - Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, ngày 21/09, tại Quảng Trường Trần Quang Khải (TP Rạch Giá, Kiên Giang), Tỉnh đoàn- Hội liên hiệp thanh niên tỉnh phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên TP HCM cùng Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. 

Tin buồn

Tin buồn
- Báo Xây dựng và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Bánh trung thu dát vàng trị giá gần 15 triệu đồng - đẳng cấp của giới thượng lưu

Bánh trung thu dát vàng trị giá gần 15 triệu đồng - đẳng cấp của giới thượng lưu
(PLVN) - Tết Trung thu 2019 đã đến gần và những tấm bánh trung thu được làm từ vàng, bạc, đông trùng hạ thảo…luôn được tung ra mỗi dịp trung thu, hấp dẫn giới thượng lưu đặt mua làm quà tặng. Trong đó không thể bỏ qua hộp bánh trung thu “Premium Mao Shan Wang Truffle Snowskin Moondding” của thương hiệu Golden Moments đến từ Singapore, có giá đắt gần 15 triệu đồng. 
Bí ẩn vận thế con người qua đôi bàn tay

Bí ẩn vận thế con người qua đôi bàn tay

(PLVN) - Trong các bộ phận cơ thể mỗi người thì có lẽ đôi bàn tay là thứ người ta cảm thấy quen thuộc nhất, bất kể làm việc gì cũng đều phải sử dụng đến. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thực sự hiểu hết được nó, bởi trong đó ẩn chứa vô vàn bí mật về vận mệnh, sức khoẻ, hôn nhân, sự nghiệp, tài lộc… Dưới đây xin giới thiệu sơ lược cách xem tướng tay của cổ nhân để bạn đọc tham khảo.

La Hán Tiếu Sư phóng hạ đồ đao, hộ trì Phật pháp, hóa độ chúng sanh

La Hán Tiếu Sư phóng hạ đồ đao, hộ trì Phật pháp, hóa độ chúng sanh
(PLVN) - Vị La Hán này trước đây  là một người thợ săn, chuyên săn bắt sư tử, sau được một vị Hòa thượng cảm hóa, xuất gia làm tăng, giữ giới không sát hại tất cả loài sinh vật. Lúc đang tu hành, có một con sư tử nhỏ đến bên Ngài, dường  như cảm kích Ngài phóng hạ đồ đao, không giết hại cha mẹ anh em của nó nữa, lúc nào Ngài cũng đem chú sư tử theo bên mình, thường đùa vui với nó, sau khi đắc đạo, chú sư tử cũng trở thành vị thần. Vì vậy, Ngài có tên là Tiếu Sư La Hán.
Dung túng cho cái ác nhỏ, người mẹ biến con thành kẻ tử tù

Dung túng cho cái ác nhỏ, người mẹ biến con thành kẻ tử tù

(PLVN) - Những đứa trẻ giống như mầm chồi cần được vun đắp chăm sóc từ bé, cách chăm sóc sẽ khiến chúng khi lớn lên trở thành người tốt hay kẻ xấu. Hai câu chuyện dưới đây nói về cách dạy dỗ con của hai người mẹ, kết quả thu được khiến người ta càng thấm thía câu “gieo nhân nào gặt quả ấy”.

Chiêu chuyển giá trắng trợn của các doanh nghiệp trà Đài Loan

Chiêu chuyển giá trắng trợn của các doanh nghiệp trà Đài Loan
(PLVN) - Vào Việt Nam kinh doanh, không chỉ có các tập đoàn quốc tế lớn mới dùng “chiêu” chuyển giá, ngay cả các doanh nghiệp nước ngoài quy mô nhỏ cũng có hành vi này. Một trong những trường hợp điển hình đến nay vẫn được nhắc đến như một bài học cảnh giác trong công tác quản lý chính là vụ hàng loạt công ty chế biến xuất khẩu chè của Đài Loan (Trung Quốc) đóng ở Lâm Đồng.

Điều chỉ có ở Apple trên iphone 11 Pro?

Điều chỉ có ở Apple trên iphone 11 Pro?
(PLVN) - Vừa được ra mắt, bộ đôi iPhone 11 Pro được Apple bổ sung RAM dành riêng cho thuật toán xử lý camera. Điều này giúp Apple sở hữu tính năng không smartphone Android nào có?