Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn

(PLVN) -Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời nhắn nhủ từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn hằng năm.
Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn Bộ trưởng Lê Thành Long, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

* Với tư cách Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đề nghị đồng chí cho ý kiến đánh giá về một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

- Bộ trưởng Lê Thành Long: Trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ khá chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả. Tuy là hai tổ chức đảng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau nhưng cùng hoạt động trong một cơ quan, có chung đích đến là cùng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Bộ, ngành trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Nhận thức được điều đó, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật:

Một là, đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức học tập, phổ biến Nghị quyết Đại hội XII và hầu hết văn bản, nghị quyết của Trung ương dưới nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để cán bộ, công chức yên tâm công tác, gắn bó với Bộ, ngành và nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Hai là, đã chú trọng khâu triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, nhất là các văn bản, nghị quyết liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành như: Ban hành các chương trình hành động; thể chế hóa trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; xây dựng các mô hình, triển khai làm điểm, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. Nổi bật là năm 2019 đã phối hợp tổng rà soát 1.961 văn bản, nghị quyết, từ đó đề ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết tại Bộ.

Ba là, đã phối hợp chặt chẽ và rất có hiệu quả trong lãnh đạo triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, theo dõi thi hành pháp luật, thi hành án dân sự, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp...

Bốn là, phối hợp làm tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên, từ khâu tuyển dụng đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Đến nay, hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đều bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và phát huy hết năng lực, sở trường ở vị trí công tác; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Năm là, phối hợp có hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng; phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật đảng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

* Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp sẽ ngày càng nặng nề, bên cạnh thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức. Là Bí thư Ban cán sự đảng, đồng chí mong muốn gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng và giữa cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị?

- Bộ trưởng Lê Thành Long: Nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh thuận lợi, công tác tư pháp sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp sẽ nhiều hơn với yêu cầu cao, cả về chất lượng và tiến độ. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, ngay sau Đại hội, Ban cán sự đảng sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ; các cấp ủy cần phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác để xác định rõ nội dung, cơ chế phối hợp; trách nhiệm của từng chủ thể; định kỳ hằng năm tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác của mỗi bên.

Tôi mong rằng, trước hết, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn hằng năm. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Phải coi đây là công việc hệ trọng, then chốt có tính quyết định để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Thứ hai, chú trọng tự học tập, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, nghị quyết của Trung ương gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm hằng năm. Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác; chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đi đúng đường lối chính trị; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thứ ba, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời động viên, khích lệ, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc về tư tưởng để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tâm huyết và có nhiều cống hiến hơn nữa cho Bộ, ngành;

Thứ tư, làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng; chú trọng hơn nữa việc nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Thứ năm, tiếp tục cải thiện môi trường công tác; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, tuân thủ, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật để mọi vị trí công tác đều phát huy hết tiềm năng, thế mạnh; được tham gia đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành tùy theo năng lực và khả năng của mỗi người.

* Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Hồng Thúy (thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thầy và trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nỗ lực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Thầy và trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nỗ lực tham gia phòng chống dịch Covid-19
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tái diễn tại Hải Dương, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã huy động giảng viên và sinh viên của trường tham gia hỗ trợ ngành y tế Hải Dương phòng chống dịch bệnh Covid-19. Suốt những ngày qua, sự đóng góp tích cực, thầm lặng của họ đã phần nào giúp cho công tác phòng chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Thị trường nhà ở Hà Nội dự báo sẽ phục hồi

Thị trường nhà ở Hà Nội dự báo sẽ phục hồi
(PLVN) - Theo các chuyên gia Savills, thị trường nhà ở ghi nhận sự bùng nổ về nguồn cung tại tất cả các khu vực của Hà Nội trong 5 năm vừa qua. Mặc dù trầm lắng trong giai đoạn từ năm 2019-2020 do tác động dịch Covid-19 song với những dấu hiệu tích cực trong 6 tháng cuối năm 2020 và diễn biến mới trong Quý 1/2021, thị trường nhà ở được dự báo phục hồi trong năm nay.
CDC Hà Nội xuyên đêm xét nghiệm Covid-19 “đuổi dịch” ra khỏi Thủ đô

CDC Hà Nội xuyên đêm xét nghiệm Covid-19 “đuổi dịch” ra khỏi Thủ đô

(PLVN) - “Trong gần một tháng qua, toàn bộ lực lượng y tế dự phòng của thành phố và 30 quận huyện đã phải làm việc hết sức vất vả với 200% công suất. Có thể nói năm nay chúng tôi gần như không có “Tết” để chạy đua với thời gian”, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) chia sẻ.

Du lịch Đà Nẵng lao đao vì dịch

Du lịch Đà Nẵng lao đao vì dịch
(PLVN) - Có khoảng gần 40.000 lao động trong ngành du lịch tại Đà Nẵng mất việc làm, nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19; các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hoạt động cầm chừng. Đặc biệt, những ngày đầu năm Tân Sửu, hàng loạt khách sạn ven biển đăng thông tin rao bán “cắt lỗ”.

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?
(PLVN) - Những năm gần đây, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, việc tiếp cận được với các thông tin khí hậu, khí tượng chính xác, kịp thời giúp các nhà quản lý định hướng sản xuất mùa vụ phù hợp, tính toán giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu suất. Nhưng số lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin khí hậu tại Việt Nam hiện nay vẫn còn quá ít ỏi.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức nhiều đợt thi đánh giá năng lực
(PLVN) - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết, để xét tuyển đại học, bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 sẽ gồm 150 câu hỏi làm bài trong 195 phút với tổng điểm là 150. Trong bài thi này sẽ có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên - xã hội.
Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân của tuổi trẻ cả nước

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân của tuổi trẻ cả nước

(PLVN) - Hôm nay (27/2), 21 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, trong đó có Hà Nội tổ chức giao - nhận quân đợt đầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác giao - nhận quân năm 2021 phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; thời gian tổ chức lễ giao - nhận không quá 20 phút, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại.

Tiếng hát át Covid

Tiếng hát át Covid
(PLVN) - Để tôn vinh sự đóng góp của các đội ngũ y, bác sĩ, nhiều ca khúc hay đã ra đời. Đặc biệt, trong trận chiến với Covid-19, âm nhạc đã trở thành một vũ khí tinh thần đầy hữu hiệu ca ngợi tình người trong gian khó, tri ân sự hy sinh của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

“Thiên thần” trên tuyến đầu chống dịch

“Thiên thần” trên tuyến đầu chống dịch
(PLVN) - Thiên thần - Khó có thể tìm mỹ từ nào khác dùng để nói về các y, bác sỹ - những "chiến sỹ" vinh quang trên cuộc chiến chống "giặc" Covid-19. Họ đã góp phần khiến thế giới thêm lần nữa thán phục trước thành tích kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam.
Việt Nam tái đề cử ứng viên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

Việt Nam tái đề cử ứng viên vào Ủy ban Luật pháp quốc tế

(PLVN) - Vừa qua, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc (LHQ) tại New York và Geneva đã gửi công hàm thông báo ứng cử của Đại sứ Nguyễn Hồng Thao vào Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) nhiệm kỳ 2023-2027 đến LHQ và các quốc gia, chính thức khởi động chiến dịch vận động tái tranh cử của thành viên Việt Nam vào cơ quan pháp lý quan trọng của LHQ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬