Từ 1/1/2015: 13 luật sẽ có hiệu lực thi hành

(PLO) - Nhằm đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động; hướng đến lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân; tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; khắc phục thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản; công khai thủ tục, trình tự giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản; nâng cao hiệu quả đầu tư công; đơn giản hóa thủ tục hải quan; hiện đại hóa công tác quản lý thuế; bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp... năm 2014 Quốc hội đã thông qua một số dự án luật, trong đó 13 luật có hiệu lực từ hôm nay - 1/1/2015.
Từ 1/1/2015: 13 luật sẽ có hiệu lực thi hành

Luật Việc làm

Gồm 7 chương 62 điều, luật này điều chỉnh 5 nhóm vấn đề lớn: chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Chính sách việc làm công là chính sách mới được quy định trong Luật, với mục tiêu cung cấp việc làm tạm thời có trả công cho người lao động thông qua việc thực hiện dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn cấp xã, gồm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; các dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng tại địa phương. 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế có điểm mới quan trọng có tính đột phá mạnh mẽ của Luật là đã sửa đổi quy định các đối tượng “có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế” thành “bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc” nhằm khẳng định mọi đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Luật sắp xếp lại 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế và quy định lực lượng công an và quân đội cùng tham gia hệ thống bảo hiểm y tế và người đang tại ngũ trong quân đội; thân nhân của học viên công an và học viên cơ yếu; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Gồm 9 chương, 55 điều, Luật quy định rõ nguyên tắc người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. Quy định này nhằm tránh phát sinh phức tạp trong quan hệ đối ngoại, hình sự, dân sự, đồng thời đảm bảo công tác thống kê nhà nước chính xác.

Theo Luật, thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm đảm bảo công tác quản lý, khắc phục tình trạng người nước ngoài xin vào Việt Nam du lịch sau đó làm việc tại các công trình, dự án như thời gian qua.  Luật bỏ quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài được cấp thị thực cho các trường hợp không có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh.  

Luật Xây dựng 

Với 10 chương, 168 điều, nguyên tắc cơ bản và cũng là nội dung cốt lõi của Luật là đổi mới phương thức, nội dung quản lý dự án nhằm quản lý chặt chẽ đối với dự án sử dụng vốn nhà nước; khắc phục thất thoát và lãng phí, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng; đồng thời, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây dựng.  

Luật Phá sản 

Gồm 14 chương, 133 điều, quy định trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định phá sản. Luật Phá sản quy định cá nhân doanh nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản gồm: quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quy định này nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp, tính chất kiêm nhiệm của các thành viên trong Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phá sản 2004.

Luật Đầu tư công

Được kết cấu thành 6 chương, 108 điều, việc thể chế hóa quy trình quyết định chủ trương đầu tư là nội dung mới quan trọng nhất của Luật này. Đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình, dự án theo đúng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch, quy hoạch và chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước; ngăn chặn sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định chủ trương đầu tư; góp phần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công.

Luật Hải quan

Những nội dung mới của Luật được chia thành 4 nhóm vấn đề với quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng Luật Hải quan là đổi mới toàn diện hoạt động hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Luật Công chứng 

Luật quy định chặt hơn về tiêu chuẩn công chứng viên; thời gian đào tạo nghề công chứng được tăng lên thành 12 tháng; người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên, luật sư phải hành nghề từ 5 năm trở lên mới được miễn đào tạo nghề công chứng.

Luật quy định rõ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên là loại hình bảo hiểm bắt buộc và giao Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với loại bảo hiểm này. Trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng và trách nhiệm bồi hoàn của công chứng viên cũng được Luật quy định rõ nhằm ràng buộc trách nhiệm giữa công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng, tránh tình trạng đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm bồi thường.

Luật Bảo vệ môi trường

Gồm 20 chương, 170 điều, quy hoạch bảo vệ môi trường là một nội dung mới được bổ sung trong Luật này nhằm xây dựng cách nhìn tổng thể, dài hạn và chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực sự gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và là cơ sở để điều chỉnh hoặc xây dựng các quy hoạch phát triển khác, bảo đảm phát triển bền vững.

Luật có một chương quy định về ứng phó biển đổi khí hậu để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết về ứng phó với biển đổi khí hậu hiện nay, thể chế hóa một số nghị quyết của Đảng về nội dung này. Luật có một chương quy định về bảo vệ môi trường biển và hải đảo nhằm đảm bảo tính thống nhất và toàn diện.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Luật bổ sung quy định về nguyên tắc phát triển giao thông đường thủy nội địa. Trong đó quy định phát triển giao thông đường thủy nội địa phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải, bảo đảm quốc phòng an ninh; phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thủy nội địa theo hướng hiện đại, đồng bộ về luồng, tuyến, cảng, bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ hàng hóa; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển vận tải đường thủy nội địa phải kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế

Luật quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn đặc biệt khó khăn. Về thuế giá trị gia tăng, Luật bổ sung đối tượng không chịu thuế đối với tàu đánh bắt xa bờ; chuyển ba nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế là: phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 

Luật cũng bổ sung thu nhập thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu…

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Luật có 5 chương, 77 điều, bổ sung một số nguyên tắc mới trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đó là nguyên tắc về phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện nguyên tắc bốn đúng để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái.

Luật Hôn nhân và Gia đình

Với 9 chương, 133 điều, Luật quy định về tuổi kết hôn nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ phải từ đủ 18 tuổi mới có quyền kết hôn. Luật bỏ quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính nhằm tránh sự phân biệt, kỳ thị đối với người đồng tính và can thiệp vào quan hệ chung sống giữa những người cùng giới tính. Tuy nhiên, thể hiện quan điểm hôn nhân phải là sự liên kết giữa hai người khác giới tính, Khoản 2 Điều 8 quy định: “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Điểm mới rất quan trọng của Luật Hôn nhân và Gia đình là bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Việc thừa nhận chế độ tài sản này là nhằm tôn trọng quyền của vợ chồng trong việc tự thỏa thuận, định đoạt đối với tài sản của họ. Dù lựa chọn chế độ tài sản nào, vợ chồng đều phải bảo đảm lợi ích chung của gia đình, nhất là lợi ích của con.

Luật bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng muốn có con nhưng người vợ không thể mang thai và sinh con.

B.T.K
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bé gái 6 tuổi tử vong: Người bố thừa nhận đã đánh con

Bệnh viện cho biết nạn nhân tử vong trước khi nhập viện,.
(PLVN) - Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội, ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự anh Lê Thành Công (sinh năm 1978, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) – bố của nạn nhân, để phục vụ công tác điều tra.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Văn Dẽ.
(PLVN) - Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khám xét nơi ở, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Dẽ (SN 1962, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hanh vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Tìm nạn nhân của 'tướng quân đội 'rởm'

Đối tượng Phúc và Nhật. Ảnh: Công an TP HCM
(PLVN) -  Đề nghị những cá nhân, cơ quan, tổ chức bị Võ Thành Phúc, Trần Vũ Hàn Minh Nhật lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, để cung cấp thông tin.

Bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Các đối tượng Tuấn và Nhật. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.
(PLVN) - Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ 2 đối tượng trốn lệnh truy nã liên quan đến các vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

"Trùm ma túy sa lưới" do tụ tập đông người

Ảnh minh họa.
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Huỳnh (SN 1971, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và hành vi  “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt giữ đối tượng đốt nhà, mưu sát người tình ở An Giang

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an.
(PLVN) -  Chiều 9/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Dũng (Bé Hai), sinh năm 1971, cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” xảy ra tại tổ 11, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang).