Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Thi đua là để đào tạo, rèn luyện được con người mới“

(PLVN) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến có mặt tại Đại hội hôm nay "tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Thi đua là để đào tạo, rèn luyện được con người mới“ Llãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đến dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: TTXVN

Khen thưởng bậc cao cho người lao động trực tiếp còn chưa nhiều

Đánh giá về công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hạn chế lớn nhất của công tác thi đua khen thưởng là còn nhiều gương điển hình tiên tiến tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng, có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập và áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm.

Công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen thưởng bậc cao. Tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Hội đồng thi đua khen thưởng của một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

"Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục. Tôi cho rằng, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và  Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức và những cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần suy nghĩ và đề cao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và tổ chức thực hiện để từ đó đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Trước những thách thức, khó khăn của tình hình thế giới và trong nước thời gian tới, nhất là do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, nguồn lực của đất nước hạn hẹp nhưng phải đáp ứng cùng một lúc các yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý "không được tự mãn, chủ quan để xảy ra những sơ suất không đáng có".

Phong trào thi đua yêu nước phải cổ vũ thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu phát triển

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho  giai đình mình, và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc" phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các thành tựu, cơ hội của cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bày tỏ thống nhất với những chủ trương, giải pháp của Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lưu ý thêm 1 số vấn đề chủ yếu cho công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới.

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng “thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng NNPQ XHCN thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, triển khai công tác thi đua khen thưởng, đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, cùng với phong trào thi đua thường xuyên cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

Đối tượng thi đua cần  phải rộng rãi, bảo đảm hải hòa các lợi ích của người lao động, bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của toàn xã hội. Thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen then thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo duc, nêu gương. Quan tâm và cụ thể hóa các qui định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề, tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng kịp thời, khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện được con người mới.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền,  nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chiến sỹ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; là những người tôi trung thành của nhân dân, những người con hiếu của Tổ quốc”.

Sau Đại hội này tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến có mặt hôm nay hãy tiếp tục  phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Năm là, thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm. Vì vậy, cần chú trọng bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn cho việc phát triển và tổ chức thực hiện của đội ngũ những thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, đội ngũ những người quản lý, chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng.

Đội ngũ những người làm công tác thi đua khen thưởng phải có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; có bề dày kiến thức, kinh nghiệm gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đặc biệt cần nhất là công tâm, khách quan, trong sáng.

Đồng thời tiếp tục củng cố  tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

“Thi đua là chủ trương chiến lược của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua.
Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong cả nước, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới quan trọng góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” -  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Huy Anh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Kiểm tra, giải quyết vụ khiếu nại về đất đai kéo dài hàng chục năm

Kiểm tra, giải quyết vụ khiếu nại về đất đai kéo dài hàng chục năm
(PLVN) - Ngày 6/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Cà Mau kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định pháp luật xung quanh 22 đơn của công dân; trong đó có trường hợp khiếu nại về đất đai kéo dài hàng chục năm của ông Phan Lý Quới (ngụ số 140B, Trương Phùng Xuân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
Lập dự án nghĩa trang sát… khu dân cư

Lập dự án nghĩa trang sát… khu dân cư

(PLVN) - Nhiều năm qua, hơn 400 hộ dân xã Lang Quán đã gửi đơn cho rằng việc UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thương mại là Nghĩa trang Thiên Đường sát nhà dân, nhưng không lấy ý kiến nhân dân, vi phạm quy định về khoảng cách, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và nhiều hệ lụy về sau...

Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19

Việt Nam có thêm 4 ca mắc COVID-19
(PLVN) - Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là người nhập cảnh, ghi nhận tại Khánh Hoà và Kiên Giang, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 2.737.

Thí điểm mua bán trực tiếp nguồn điện năng lượng tái tạo: Không còn hiện tượng “đồng giá điện”

Thí điểm mua bán trực tiếp nguồn điện năng lượng tái tạo: Không còn hiện tượng “đồng giá điện”
(PLVN) - Theo Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện, bên mua điện và bên bán điện sẽ được trực tiếp đàm phán, thỏa thuận giá cả mua điện mà không phụ thuộc vào cơ chế giá Chính phủ đã quy định. 

Mở rộng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng

Mở rộng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng
(PLVN) - Quý I/2021, tín dụng nền kinh tế đã tăng 2,93% so với cuối năm 2020, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng lưu ý, các ngân hàng phải đảm bảo mở rộng tín dụng đi đôi với chất lượng tín dụng, tăng tưởng tín dụng vào lĩnh vực theo đúng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ…

“Hộ chiếu vaccine”: Cần thiết nhưng phải thận trọng, có kiểm soát

“Hộ chiếu vaccine”: Cần thiết nhưng phải thận trọng, có kiểm soát
(PLVN) - Để giúp bạn đọc hiểu thêm về hộ chiếu vaccine, cũng như những đề xuất liên quan đến vấn đề này của Bộ Y tế, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam.

Nỗi buồn của “Nàng Kiều”

Nỗi buồn của “Nàng Kiều”
(PLVN) - Chỉ trong một thời gian ngắn đầu năm 2021, điện ảnh Việt lần lượt chứng kiến 2 bộ phim chuyển thể từ tác phẩm “Truyện Kiều” ra mắt. Nhưng mỗi phim mỗi vẻ, đều đem lại… tiếng thở dài chán nản cho khán giả.

Mưu sinh mua dịch, nghệ sĩ đổ xô bán hàng online

Mưu sinh mua dịch, nghệ sĩ đổ xô bán hàng online
(PLVN) - Chuyện nghệ sĩ bán hàng online trong mùa dịch không còn xa lạ với khán giả. Diễn viên Lan Phương bán bánh bột lọc, nghệ sĩ Thuận Nguyễn bán lạp xưởng, Lê Giang bán nước ép trái cây, Lý Quý Khánh bán bánh tráng trộn...

“Không bao che” việc thu phí cấp thẻ căn cước công dân sai quy định

“Không bao che” việc thu phí cấp thẻ căn cước công dân sai quy định
(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, Công an Hải Phòng đã triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện phấn đấu đến trước 1/5/2021 cấp gần 1,7 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người từ đủ 14 tuổi trở lên. PLVN đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an  TP Hải Phòng.

Thương hiệu Bạch Mai

Thương hiệu Bạch Mai
(PLVN) - Hà Nội có nhiều địa danh gắn với hai chữ Bạch Mai như phố Bạch Mai, phường Bạch Mai… Nhưng nhắc đến hai chữ “Bạch Mai”, có lẽ 99,9% người được hỏi đều trả lời đó là Bệnh viện Bạch Mai.

Đừng ứng xử “ngẫu hứng” với cây xanh đô thị

Đừng ứng xử “ngẫu hứng” với cây xanh đô thị
(PLVN) - “Cây xanh không phải tự dưng mọc lên, đấy là tiền của, cho dù là từ cây giống đến duy trì, trồng trọt. Việc trồng và chặt vừa rồi thể hiện tính nghiệp dư trước ứng xử ngẫu hứng với cây xanh đô thị”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội nói về việc dự án trồng cây phong thử nghiệm ở Hà Nội thất bại sau 3 năm triển khai.
Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách bay đông, giá vé tăng cao

Dịp lễ 30/4 và 1/5: Khách bay đông, giá vé tăng cao

(PLVN) - Các hãng bay trong nước dự kiến hoạt động hết công suất để phục vụ người dân đi lại, du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây. Lượng khách đi lại đông khiến lượng vé giá rẻ đã được mua hết, còn các loại vé khác có giá cao hơn thời điểm bình thường.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376