Tinh thần Việt Nam

(PLVN) - Đoàn kết không chỉ là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam mà còn là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của dân tộc ta, được bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, hun đúc nên một tinh thần, một ý chí và nghị lực Việt Nam.
Tinh thần Việt Nam Đại đoàn kết là nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh minh họa)

Sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc

Nhấn mạnh vai trò to lớn của tinh thần đoàn kết trong toàn dân, đại thi hào Nguyễn Trãi đã đúc kết một chân lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng: “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”. Cũng nhờ phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, Nguyễn Trãi cùng Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh bại quân xâm lược nhà Minh, giành lại giang sơn, bờ cõi của dân tộc.

 Trước đó, dù ba lần phải đối đầu với đạo quân Mông - Nguyên hùng mạnh nhưng quân và dân nhà Trần vẫn đánh bại kẻ địch, làm nên một “Hào khí Đông A” lẫy lừng trong lịch sử. Giải thích về sức mạnh này, có thể nói đến tinh thần đoàn kết của vua tôi nhà Trần, biết gạt bỏ mọi hiềm khích cá nhân trong nội bộ quan lại và trên hết là biết phát huy sức mạnh của toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân nhất tề đứng lên chống kẻ thù xâm lược; đúng như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã tổng kết: “Vua tôi cùng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức chiến đấu nên giặc phải bó tay”.

Kế thừa những bài học quý trong lịch sử, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi vậy, đoàn kết mọi giai tầng trong xã hội đã trở thành vấn đề xuyên suốt qua mọi giai đoạn cách mạng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay chính là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng kết kinh nghiệm rút ra từ cuộc Các mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: Một phần vì tình hình quốc tế thuận lợi cho ta, nhất là vì lực lượng của toàn dân đoàn kết. Tất cả các dân tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy theo lá cờ Việt Minh để tranh lại quyền độc lập cho Tổ quốc. Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai thắng được lực lượng đó”. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, diễn ra vào tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhắc đến yếu tố đoàn kết như một sức mạnh làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc: “Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Việt Nam có niềm tin cao nhất của nhân dân

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực của mình đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao… Có được những điều đó là nhờ tinh thần đoàn kết triệu người như một, nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng.

Gần đây, khi dịch Covid-19 bùng phát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã đạt được kết quả bước đầu có thể nói là kỳ tích. Để kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an cùng với sự góp sức của mỗi người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chính là biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam.

Việt Nam không phải là quốc gia mạnh nhất thế giới nhưng trong cuộc chiến chống Covid-19, Việt Nam có được niềm tin cao nhất của nhân dân. Niềm tin đó chính là nguồn lực và sức mạnh, là minh chứng cho kết quả của sự đồng thuận xã hội. Thế giới bày tỏ ấn tượng và ngưỡng mộ trước những kết quả Việt Nam đã làm được. Kết luận số 172 của Bộ Chính trị cũng đã khẳng định: “Thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến đấu chống đại dịch đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”.

Rồi trong những ngày miền Trung gồng mình chống bão lũ, hình ảnh từ cụ già tới các em nhỏ, mỗi người dân trên mọi miền Tổ quốc đều sẵn sàng đóng góp cân gạo, bó rau nghĩa tình; trong đó có cả sự hy sinh quên mình để cứu dân qua cơn lũ dữ của nhiều cán bộ, chiến sỹ và cả người dân bình thường đã làm lay động hàng triệu trái tim của cả nước và bạn bè thế giới về tình đoàn kết, nghĩa đồng bào Việt Nam. 

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra vào cuối năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Năm 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nhờ đó mà đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc”. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta. 

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Bởi vậy, bài học kinh nghiệm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vẫn còn nguyên giá trị lịch sử sâu sắc, đó là tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để tranh thủ những vận hội mới, đưa đất nước ta ngày càng phát triển cường thịnh, phồn vinh. 

Vân Thanh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đào tạo cử nhân quản lý thị trường có gì khác biệt?

Đào tạo cử nhân quản lý thị trường có gì khác biệt?
(PLVN) - Đào tạo cử nhân QLTT sẽ có một vài điểm khác biệt so với các ngành khác, như sinh viên của ngành này sẽ được học võ và một số chương trình giáo dục thể chất khác biệt. Đó là thông tin mà GS.TS Hoàng Ngọc Thân (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) đưa ra trong Tọa đàm Đào tạo cử nhân quản lý thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Bài học đổi mới tư duy quản lý rừng tại Alaska

Bài học đổi mới tư duy quản lý rừng tại Alaska
(PLVN) - Quản lý rừng cộng đồng từ lâu đã “ăn sâu” vào văn hoá và lối sống hàng ngày của người dân Alaska (Mỹ). Họ hiểu rằng, khi các thị trấn, thành phố phát triển, giá trị của cây cối và rừng cũng tăng lên. Và ngược lại, khi hệ sinh thái rừng phát triển thì người dân sẽ được hưởng lợi tốt hơn từ các dịch vụ từ rừng. 

Giai thoại về mỹ nhân khiến Hắc – Bạch công tử đốt tiền nấu trứng

Giai thoại về mỹ nhân khiến Hắc – Bạch công tử đốt tiền nấu trứng
(PLVN) - Công tử Bạc Liêu cùng Bạch công tử từng gắn với giai thoại “đốt tiền Đông Dương nấu trứng khi theo đuổi mỹ nhân bậc nhất Sài Thành. Mỹ nhân này không chỉ khiến hai vị công tử sẵn sàng vung tiền chịu chơi mà còn khiến cho tất cả nam nhi thời đó mê mẩn, sẵn sàng làm mọi thứ để có được nụ cười của nàng. Đó chính là cô Ba Trà – Trần Ngọc Trà. 

Đắk Lắk: Đất được giao, nhiều năm vẫn “đá bóng” lòng vòng cấp giấy

Đắk Lắk:  Đất được giao, nhiều năm vẫn “đá bóng” lòng vòng cấp giấy
(PLVN) - Hộ ông Vũ Đình Ngọc (là thương binh, trú tại Tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (TP BMT) được UBND TP giao đất từ năm 2013. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong trường hợp tưởng sẽ nhanh gọn thế nhưng suốt nhiều năm qua, các cơ quan liên quan “đá bóng” vòng quanh khiến người dân tiếp tục kiến nghị làm rõ.

Không thể cản “cơn lốc xanh” Inter Milan tại Serie A

Không thể cản “cơn lốc xanh” Inter Milan tại Serie A
(PLVN) - Inter Milan đang có những ngày tháng đẹp đẽ khi “cơn lốc xanh” băng băng tiến về đích trong cuộc đua giành cúp vô địch Italia. Chiến thuật hợp lý của HLV Conte, cùng những cầu thủ đang vào “form”, lại tràn đầy khát khao chiến thắng giúp nửa xanh thành Milano có một phong độ khó cưỡng, luôn sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ cản đường.  

MSB được vinh danh là ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam

MSB được vinh danh là ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam
(PLVN) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vinh dự nhận được 3 giải thưởng quốc tế uy tín cho mảng thị trường ngoại hối năm 2020 do Refinitiv - một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới, thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London (London Stock Exchange Group) trao tặng.

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp
(PLVN) - Chiều ngày 02/3/2021, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đối với đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Biên phòng Việt Nam: 62 năm dân yêu, Đảng tin, đồng bào gắn bó

Biên phòng Việt Nam: 62 năm dân yêu, Đảng tin, đồng bào gắn bó
(PLVN) - Trải qua 62 năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là những người lính quân hàm xanh được dân yêu, Đảng tin, đồng bào gắn bó.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬