Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị TP Hà Nội tiếp tục xác định đúng trọng tâm, đồng thời đổi mới mạnh mẽ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với việc ứng dụng CNTT, truyền thông tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối thoại chính sách pháp luật đảm bảo phù hợp với từng đối tượng từng địa bàn…

Ngày 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

515/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (PBGDPL) TP Hà Nội - cho biết, từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn TP về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL có sự chuyển biến rõ nét. 

Người dân dần có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật. Nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân cũng từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, TP đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương; ban hành, hoàn thiện hệ thống các quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nền nếp, gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác này… 

Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL các cấp, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên... được củng cố kiện toàn, ngày càng tăng về số lượng. Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Kinh phí thực hiện cho công tác PBGDPL được TP ngày càng quan tâm. 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, từ năm 2003 đến tháng 6/2019, các cấp, ngành TP đã tổ chức 91.986 hội nghị phổ biến pháp luật, thu hút 14.475.535 lượt người tham dự; phát hành miễn phí 214.857.215 tài liệu PBGDPL. TP đã tổ chức 4.296 cuộc thi, thu hút 6.430.854 người dự thi tìm hiểu pháp luật… 

Nhờ triển khai tốt công tác PBGDPL, số xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau cao hơn năm trước. Tính đến hết năm 2018, đã có 515/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 88,2%), tăng 87 xã, phường, thị trấn so với 428/584 xã, phường, thị trấn (tỷ lệ 72,38%) ở năm 2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng nhìn nhận, công tác tuyên truyền PBGDPL vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như nội dung, hình thức PBGDPL được tổ chức thực hiện còn chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Cách thức xây dựng nội dung trong các tài liệu tuyên truyền, phổ biến còn khuôn mẫu, chưa phù hợp với trình độ hiểu biết, nhu cầu tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng đặc thù nên chưa tạo được sức hút và khơi dậy ý thức tự tìm hiểu pháp luật trong mỗi người dân, mô hình tủ sách pháp luật đã trở nên lạc hậu, không phát huy được hiệu quả.

Việc tuyên truyền pháp luật mang tính chất chiều sâu chưa triển khai được nhiều. Công tác tuyên truyền, PBGDPL chỉ mới chủ yếu thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, còn công tác giáo dục pháp luật hạn chế…

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW

Đổi mới mạnh mẽ các hình thức PBGDPL 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ: Chỉ thị 32-CT/TW đã khẳng định PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đánh giá cao công tác tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của TP Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, Hội nghị sẽ cung cấp cho Ban chỉ đạo về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW những luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ một địa bàn kinh tế - xã hội phát triển sôi động, để Ban chỉ đạo tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng các định hướng giải pháp để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác này, từ đó thiết thực góp phần vào thành công của công việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW.

Tán thành với nhận định trong báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Thành ủy Hà Nội rằng từ khi có Chỉ thị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn TP về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL có chuyển biến rõ nét, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng chỉ ra rằng, điều quan trọng hơn là từ nhận thức đó các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao quyết liệt; dành nhiều quan tâm về nhân lực, vật lực; phân công trách nhiệm, tổ chức hoạt động PBGDPL một cách bài bản.

“Nói nhận thức được nâng cao thì nhiều nơi cũng có nhận thức tốt về tầm quan trọng về vai trò của công tác này nhưng từ nhận thức đó biến thành hành động như thế nào thì còn chừng mực. Hà Nội vừa nâng cao nhận thức, từ nhận thức đó biến thành lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công việc rất hiệu quả, nhất là đặt trong bối cảnh thủ đô là TP lớn, khối lượng công việc cần giải quyết, tính chất phức tạp rất nhiều… Đặt trong bối cảnh đó sẽ thấy kết quả từ nhận thức biến thành hành động của Hà Nội là rất đáng trân trọng”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, công tác PBGDPL trên địa bàn Thủ đô được tổ chức khá bài bản, từ việc Thành ủy, UBND, cấp ủy và chính quyền các cấp ban hành các chỉ thị đến việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để sơ kết, tổng kết. 

 Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW 

Các hoạt động công tác PBGDPL của TP cũng đã được triển khai bán sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của TP, của từng cơ quan đơn vị trên địa bàn. Nội dung PBGDPL có trọng tâm trọng điểm, phù hợp và thiết thực với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. 

Hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng, thường xuyên được đổi mới với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và địa bàn…

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng nhấn mạnh, các mô hình hay của Hà Nội như Cầu thang pháp luật hay việc Đài truyền hình Hà Nội dành thời lượng trong "giờ vàng" để tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua tình huống thực tiễn sinh động là các mô hình tốt mà tới đây Ban chỉ đạo tổng kết Trung ương sẽ phải tổng kết và nhân rộng cho toàn quốc.

Công tác PBGDPL của TP cũng đã tác động rất tích cực tới việc nâng cao ý thức, sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát công tác tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn và phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cả hai bên, nhất là trong công tác PBGDPL hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ nhân dân Thủ đô về vị trí vai trò ý nghĩa của công tác PBGDPL trước yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xác định đúng trọng tâm đồng thời đổi mới mạnh mẽ các hình thức PBGDPL gắn với việc ứng dụng CNTT, truyền thông tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối thoại chính sách pháp luật đảm bảo phù hợp với từng đối tượng từng địa bàn, quan tâm kiện toàn hội đồng PBGDPL nâng cao trách nhiệm của từng thành viên hội đồng trong tư vấn các giải pháp xác định hướng ảnh về PBGDPL và tổ chức hoạt động một cách thực chất, hiệu quả…

Hà Dung
Loading...

Cùng chuyên mục

Rưng rưng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Rưng rưng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(PLVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú sẽ về dự.

Đọc thêm

Người xưa phá án: Vụ kiện cây dù chia đôi

Người xưa phá án: Vụ kiện cây dù chia đôi
(PLVN) - Đó là một vụ kiện hy hữu, chiếc dù chỉ đáng giá vài quan tiền nhưng hai bên tranh giành quyết liệt, quyết phải chia đôi, người mất của thì cay đắng, kẻ gian tham thì hỉ hả... Những lẽ thường đó dĩ nhiên không qua được con mắt tinh tường của Bao Công.

BCA Living - trang Thương mại điện tử ứng dụng tính năng tư vấn khách hàng trực tuyến qua video call

BCA Living - trang Thương mại điện tử ứng dụng tính năng tư vấn khách hàng trực tuyến qua video call
(PLVN) - Trước tình trạng mỹ phẩm kém chất lượng xuất hiện tràn lan trên Internet, niềm tin của người tiêu dùng dành cho mỹ phẩm online đã ngày càng giảm sút. Thế nhưng từ hôm nay, chúng ta sẽ không còn phải lo ngại vì những vấn đề này với sự xuất hiện của một địa chỉ mua sắm mỹ phẩm online uy tín và chất lượng.

Đường về nhà… gian nan

Đường về nhà… gian nan
(PLVN) - Họ là những người phụ nữ đã từng lầm lạc, từng bị tổn thương, từng trải qua những ngày tháng cơ cực đã tìm được cho mình một lối đi khó nhưng vô cùng ý nghĩa. Họ trở thành những nhà hoạt động xã hội, tiếp tục nắm chặt những bàn tay lầm lạc hoặc bị cuộc đời xô đẩy, nghiệt ngã đứng dậy từ vực thẳm…
Loading...

Có một thứ “mật ngọt” mang tên pháp luật

Có một thứ “mật ngọt” mang tên pháp luật
(PLVN) - Những “chú ong” làm ra thứ mật ngọt đó không ai khác là những con người tâm huyết với công cuộc giáo dục pháp luật cho trẻ em với nguyện vọng và quyết tâm biến pháp luật khô cứng thành những câu chuyện của cuộc sống, để hướng các em đến những điều hay, điều đúng của cuộc đời….

Nguy cơ từ việc phá thai tại nhà

Nguy cơ từ việc phá thai tại nhà
(PLVN) - Vì nhiều lý do mà chị em mang thai ngoài ý muốn không đến các cơ sở y tế. Họ chọn cách mua thuốc phá thai về uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc dân gian, đây là các mẹo được chia sẻ trên mạng xã hội để sổ thai ra ngoài. Các bác sĩ khuyến cáo các thai phụ không nên tự ý phá thai tại nhà bởi có thể dẫn đến vô sinh và nặng nhất là tử vong.
Sau tất cả là những cái ôm

Sau tất cả là những cái ôm

(PLVN) - Phần Lan - quốc gia có nền giáo dục phổ thông được cho là số một thế giới, có cái nhìn rất bao dung về những sai lầm và thất bại. Thậm chí họ còn khởi xướng một ngày gọi là “Ngày lễ Thất bại” (National Day of Failure) vào 15/8 hằng năm… Sau sai lầm của thủ  môn Bùi Tiến Dũng trong trận Indonesia là những chỉ trích mang tính… sát thương của những người hâm mộ đã từng tung hô cậu ấy ở Thường Châu. Thì nay, chính họ quay lưng lại bỉ bôi như một sự bội phản…

Khi sự hung dữ khó kiểm soát

Khi sự hung dữ khó kiểm soát
(PLVN) - Vì đâu bạo lực học đường ngày càng có xu hướng lan rộng? Làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn nhức nhối này trong môi trường lẽ ra phải trong lành, an toàn và thân thiện nhất - học đường? Những hồi chuông không ngừng gióng lên cảnh báo khẩn thiết về vấn đề này, nhưng xu hướng kẻ mạnh bắt nạt và ức hiếp kẻ yếu, đắc thắng vì sự tàn bạo của mình đã và đang là thực tế đau lòng…

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thời 4.0

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường thời 4.0
(PLVN) - Học sinh, sinh viên là những công dân đang trên bước đường trưởng thành, những người lao động, chủ nhân tương lai của đất nước. Đối với các em, hiểu biết pháp luật là một bộ phận của học vấn và ý thức pháp luật là một thành phần quan trọng không thể thiếu được của nhân cách. 

Nỗi đau phụ huynh đưa con vào trường giáo dưỡng

Nỗi đau phụ huynh đưa con vào trường giáo dưỡng
(PLVN) - Phải đến khi dắt con mình bước vào trong môi trường ấy, nhiều bậc phụ huynh mới đủ can đảm để nhận ra những sai lầm, thiếu sót của mình trong việc dạy dỗ con cái. Cũng phải đến khi nhìn thấy con mình sống trong môi trường giáo dục ấy, nhiều cha mẹ mới hiểu được những giá trị thật sự của việc giáo dục trong gia đình. Hành vi sai trái, lệch chuẩn, khờ dại vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên đã đẩy các em đi quá xa…

Rưng rưng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Rưng rưng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
(PLVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú sẽ về dự.
Nói luật cho trẻ em nghe… không dễ dàng!

Nói luật cho trẻ em nghe… không dễ dàng!

(PLVN) - Về thực chất môn Giáo dục công dân chính là môn “nói luật cho trẻ em nghe”. Pháp luật với những đặc thù của mình luôn khô cứng và khó hiểu, còn trẻ em, học sinh lại là đối tượng thích những vấn đề thực tế sinh động để dễ hiểu, dễ nhớ. 

Vị thành niên trong nhà trường: Cần kênh riêng trên truyền thông đại chúng?

Vị thành niên trong nhà trường: Cần kênh riêng trên truyền thông đại chúng?
(PLVN) - Trong những năm gần đây, tình trạng phạm tội do trẻ vị thành niên gây ra tại Việt Nam đang có dấu hiệu gia tăng, nghiêm trọng cả về số lượng và mức độ phạm tội. Theo thống kê gần nhất của Bộ Công an, tỷ lệ gây án theo lứa tuổi ở tuổi vị thành niên trên địa bàn cả nước là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi...

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức
(PLVN) - Tiếp tục hành trình lần theo dấu vết Vua Lý Công Uẩn, tôi tìm đến chùa Tiêu Sơn – nơi ông từng tu học theo sư Vạn Hạnh. Nơi đây đã gần 1000 năm, nhưng giai thoại về bậc minh quân, thiền sư nổi tiếng vẫn còn in đậm trong khung cảnh của hiện tại. 

Đến thăm cố đô của Mỹ - nơi bản Hiến pháp Mỹ đầu tiên được viết

Đến thăm cố đô của Mỹ - nơi bản Hiến pháp Mỹ đầu tiên được viết
(PLVN) - Cho đến ngày nay, dù là một cường quốc mạnh trên thế giới về kinh tế thì đất nước Mỹ còn thu hút du khách bởi những di tích lịch sử quốc gia, những giá trị về văn hóa lâu đời trong lịch sử. Đặc biệt là điểm dừng chân Philadelphia - thành phố vốn được xem là “The Birth place of America” (Nơi sinh của nước Mỹ) với bản Hiến pháp thiêng liêng hay “City of Brotherly Love” (Thành phố của Tình huynh đệ).

Cách giữ ấm cơ thể trong mùa đông

Cách  giữ ấm cơ thể trong mùa đông
(PLVN) - Những ngày gần đây nhiệt độ xuống thấp, thời tiết lạnh làm cho con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như ho, cảm lạnh, cảm cúm.... Để bảo vệ sức khỏe trong mùa đông bạn  cần chú ý những điều sau:
Mùa Đông: Cẩn trọng khi đốt lửa sưởi ấm

Mùa Đông: Cẩn trọng khi đốt lửa sưởi ấm

(PLVN) - Những ngày qua, liên tiếp phát hiện những vụ người dân phải nhập viện, thậm chí tử vong khi đốt than để sưởi ấm. Các chuyên gia y tế khuyến cáo tuyệt đối không được sử dụng hình thức đốt cháy để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas.