Không để lọt vào Trung ương người không xứng đáng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng là nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư), Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.
Không để lọt vào Trung ương người không xứng đáng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Nhật Bắc).

Dân chủ, khoa học

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1- 2/2/2021. Để chuẩn bị thật tốt các nội dung của Đại hội, tại Hội nghị lần thứ 8, BCH T.Ư quyết định thành lập 5 Tiểu ban, gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội, trong đó Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban.

Ngay sau khi được thành lập, các tiểu ban đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; vừa coi trọng tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trên các lĩnh vực; vừa đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận, làm rõ và sâu sắc hơn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta và những vấn đề mới thực tiễn đặt ra. Quá trình chuẩn bị các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tiểu ban đã phát huy dân chủ, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lão thành; của các chuyên gia, nhà khoa học và lắng nghe ý kiến của nhân dân…

Chuẩn bị nhân sự BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi vậy, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc và Hội nghị T.Ư 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu quan trọng về những vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Những bài viết và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ là sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, mà đó cũng là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội XIII của Đảng.

Quy hoạch Trung ương trước, lãnh đạo chủ chốt sau

Nhìn lại quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy nhiều nội dung và cách làm mới so với Đại hội XII. Cụ thể là, sau khi BCH T.Ư quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược lần này được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từng bước, từng việc, thận trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Trên cơ sở giới thiệu quy hoạch của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư, các cơ quan chức năng của Đảng, Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Tiểu ban nhân sự, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ từng trường hợp cụ thể trước khi trình BCH T.Ư xem xét, quyết định.

Với quyết tâm chính trị cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, dân chủ, khoa học của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin yêu và lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Qua nhiều lần quy hoạch và xem xét, điều chỉnh, bổ sung, BCH T.Ư đã thông qua danh sách quy hoạch hơn 220 đồng chí. Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ dự nguồn cũng được đổi mới, hiệu quả hơn. Trên cơ sở danh sách quy hoạch, Bộ Chính trị tổ chức thành 5 lớp, mỗi lớp học 2,5 tháng và tiến hành hai lớp học song song nên chỉ trong 7,5 tháng đã hoàn thành, tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí so với nhiệm kỳ trước (Nhiệm kỳ trước tổ chức thành 6 lớp, mỗi lớp học 4 tháng theo hình thức cuốn chiếu nên phải mất 24 tháng mới xong).

Đặc biệt, việc quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 được đặc biệt coi trọng về chất lượng và tiến hành theo quy trình chặt chẽ; trước hết tập trung vào quy hoạch nhân sự BCH T.Ư khóa XIII, gắn với nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quá trình quy hoạch nhân sự Đại hội XIII thì tiến hành quy hoạch BCH T.Ư trước; quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau; cuối cùng là quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Không để lọt cũng không bỏ sót

Một trong những yêu cầu nữa được đề ra là phải xây dựng BCH T.Ư khóa XIII thật sự là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch, vững mạnh; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân và bảo đảm tỷ lệ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số cao hơn nhiệm kỳ Đại hội XII.

 Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc)

Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử BCH T.Ư phải đặt lợi ích của Quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết. Trung ương khẳng định quyết tâm chính trị rất cao trong cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào BCH T.Ư những người không xứng đáng; đồng thời, không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong Đảng và nhân dân, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhiều lần nhấn mạnh.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý, phù hợp trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII và bổ sung cách làm mới theo quy trình 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan hơn. Quy trình công tác nhân sự tiến hành theo trình tự: chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự mới tham gia sau và cuối cùng là trường hợp “đặc biệt”. Những trường hợp “đặc biệt” cần tham gia BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Bộ Chính trị sẽ xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng và thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu với Đại hội và BCH T.Ư khóa XIII tại Hội nghị lần thứ nhất.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được T.Ư xác định không chỉ là trách nhiệm của Tiểu ban nhân sự và BCH T.Ư, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, Trung ương đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng Ủy viên BCH T.Ư; của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng. Đặc biệt, Trung ương đã quy định cụ thể tiêu chuẩn của đại biểu dự Đại hội XIII và xác định trách nhiệm của đại biểu trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội.

Theo tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

(PLVN) - Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”.

Đọc thêm

Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”

Hải Phòng khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Những chặng đường lịch sử”
(PLVN) - Chiều 22/1, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), mừng xuân Tân Sửu với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội
(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

(PLVN) - Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Trong đó, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn để đảng viên tự ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Cần mạnh mẽ, quyết liệt hơn
(PLVN) - Tại Hội thảo “Cải cách môi trường kinh doanh (MTKD) và năng lực cạnh tranh, kết quả, bài học và định hướng giai đoạn 2021-2025” diễn ra hôm 21/1, nhiều ý kiến cho rằng MTKD của Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, việc cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn chưa mạnh mẽ, quyết liệt.

Nguồn vốn nào để xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại?

Nguồn vốn nào để xây dựng hệ thống cảng biển hiện đại?
(PLVN) - Nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) qua cảng biển ngày một lớn. Bởi vậy, nếu hệ thống cảng biển không được đầu tư bài bản sẽ không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn nào để xây dựng hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại đang là bài toán khó.

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, ngày 29/9/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Văn Lượng bị cáo buộc "Cố ý gây thương tích". Quá trình thẩm vấn, nhận thấy lời khai của Lượng, "người làm chứng" Đỗ Văn Chiến, lời khai của các điều tra viên, giám định viên bộc lộ nhiều mâu thuẫn so với cáo trạng, Tòa đã dừng xử, quyết định trả hồ sơ để điều tra lại về tội "Giết người". 
Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

(PLVN) - Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”.

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội
(PLVN) - Để có được những bức ảnh đẹp, thú vị đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã bất chấp đến sự an nguy của bản thân, bất chấp vi phạm pháp luật hay gây ảnh hưởng đến môi sinh. Những hành vi nói trên cần phải lên án và xử lý nghiêm để tăng tính răn đe.

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!
(PLVN) - Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi, giải trí. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của người dân, bởi tình trạng sử dụng khí cười làm chất kích thích đang tràn lan trong giới trẻ, khó kiểm soát.

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19
(PLVN) - Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý địa điểm văn hóa di tích và người lao động, là điều ai cũng biết. Trước tình cảnh này, chỉ có cách “lắc đầu chịu trận, chờ dịch bệnh qua đi, du lịch phục hồi tốt tươi trở lại.

Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới

Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới
(PLVN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sáng qua (22/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng, BĐBP cần hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới, lắp đặt camera quan sát biên giới; các địa phương huy động nguồn lực kiên cố hóa các tổ, chốt trên biên giới…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬