Đi tắt đón đầu, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ

 Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Báo PLVN trích đăng bài viết của Trung tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội hiện nay.

Xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Báo PLVN trích đăng bài viết của Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề xây dựng Quân đội hiện nay.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ
Xây dựng chính quy là một nội dung rất quan trọng nhằm làm cho quân đội luôn thống nhất cao cả về chính trị-tư tưởng, tổ chức và hoạt động, bảo đảm tính tổ chức, tính kỷ luật, tính tập trung thống nhất và tính khoa học, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Trong xây dựng chính quy, trước hết và quan trọng nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các cơ chế, quy chế, quy trình, chế độ công tác bảo đảm sự thống nhất về tổ chức và hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của quân đội, trong đó tổ chức và hoạt động chỉ huy phục tùng tổ chức và hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Đây là một đặc trưng bản chất, đồng thời là một ưu thế vượt trội của quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là sự quán triệt và cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm là trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn diện và xuyên suốt của tổ chức Đảng, cần chủ động giải quyết tốt mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết số 51/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thật sự chân tình, đoàn kết thống nhất, tôn trọng và tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh(TSVM) gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện(VMTD) và trong cuộc sống chung - riêng.

Cần thường xuyên coi trọng xây dựng quân đội thống nhất về chính trị-tư tưởng, tin tưởng và nhất trí cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước XHCN, chấp hành nghiêm túc và có quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực xây dựng quân đội thống nhất về tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh với số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp đủ sức làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Tăng cường xây dựng quân đội thống nhất về huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu theo tiêu chí huấn luyện giỏi với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trình độ SSCĐ và hiệu suất chiến đấu cao, chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kể cả những thách thức an ninh truyền thống và thách thức an ninh phi truyền thống. Cần tích cực nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn quân hệ thống điều lệnh, điều lệ, tài liệu huấn luyện và dạy học, tạo nên những tiến bộ rõ nét, có chiều sâu và độ bền vững về chấp hành kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy trong toàn quân.

Xây dựng quân đội tinh nhuệ là một nét đặc sắc trong văn hóa quân sự Việt Nam, cũng là một nội dung rất quan trọng trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm cho quân đội có trình độ SSCĐ và hiệu suất chiến đấu cao, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ trong thời kỳ mới, việc xây dựng quân đội tinh nhuệ không chỉ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, mà còn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; không chỉ sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược kiểu mới, mà trước hết và quan trọng nhất là đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, đối phó thắng lợi với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trong xây dựng quân đội tinh nhuệ, trước hết và quan trọng nhất là xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm chiến đấu cao, có sức bền vững chắc về thể chất và tâm lý, làm chủ khoa học nghệ thuật quân sự và kỹ năng tác chiến thuần thục, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc”. Đồng thời cần điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện tổ chức lực lượng và cơ chế lãnh đạo, chỉ huy của quân đội thật sự tinh, gọn, mạnh; tăng cường vũ khí trang bị (VKTB) có tính năng cao và tăng khả năng cơ động của quân đội; phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam đáp ứng sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ; bảo đảm cho quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Cần nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt những giải pháp mang tính đột phá về xây dựng quân đội tinh nhuệ trong thời kỳ mới như: Chính sách tăng cường đầu tư nguồn nhân tài, vật lực của đất nước để xây dựng quân đội; đầu tư xây dựng các đơn vị tác chiến chiến lược và các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ có khả năng đánh đòn hiểm, đòn then chốt quyết định; phát triển nghệ thuật quân sự cả về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật, nghệ thuật chỉ đạo và tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và các cơ quan tham mưu cấp chiến dịch - chiến lược thực sự tinh nhuệ...

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn Đặc công 18, BTL Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng quân đội từng bước hiện đại là ứng dụng những thành tựu của khoa học-công nghệ (KH-CN) hiện đại vào tổ chức và hoạt động của quân đội, phát triển hệ thống tự động hóa chỉ huy và VKTB hiện đại có hàm lượng KH-CN cao, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng, nâng cao bản lĩnh và năng lực của cán bộ, chiến sĩ để làm chủ VKTB hiện đại và phương thức tác chiến chủ yếu là hiệp đồng quân binh chủng, góp phần nâng cao trình độ SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Đây là một vấn đề có tính quy luật và mang tính cấp thiết để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, nhất là trước sự phát triển mạnh mẽ của KH-CN quân sự trong thời đại ngày nay.

Trong xây dựng quân đội từng bước hiện đại, chúng ta cần tăng cường xây dựng hệ thống thông tin, trinh sát, chỉ huy bộ đội và điều khiển VKTB theo hướng tự động hóa, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và trình độ KH-CN của đất nước, với khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, từng bước vươn tới trình độ KH-CN của thế giới.

Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, mua sắm, cải tiến nâng cấp các loại VKTB đáp ứng các yêu cầu gọn nhẹ, khả năng cơ động cao, hoạt động được trên nhiều loại địa hình và trong các điều kiện thời tiết; trình độ tư động cao, chuyển hóa linh hoạt trong tác chiến; độ chính xác cao, uy lực lớn; có hàm lượng KH-CN cao; bảo đảm các hoạt động chỉ huy, kiểm soát, điều khiển, trinh sát được thống nhất, đồng bộ, nhanh chóng, liên tục, bí mật an toàn, ổn định vững chắc trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh và chế áp hỏa lực cao.

Tích cực phát triển tiềm lực KHKT và công nghệ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng để khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực, phấn đấu tự bảo đảm kỹ thuật cho VKTB và từng bước nghiên cứu thiết kế, cải tiến và sản xuất chế tạo các loại VKTB hiện đại; nghiên cứu phát triển KHKT và công nghệ quân sự một cách toàn diện, đồng bộ cả khai thác, cải tiến, thiết kế chế tạo VKTB và các biện pháp đối phó có hiệu quả với vũ khí công nghệ cao của địch.

Trên cơ sở hoàn thiện các Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược Quốc phòng và Chiến lược Quân sự, cần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để làm chủ VKTB hiện đại và phương thức tác chiến chủ yếu là hiệp đồng quân binh chủng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, những năm tới chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng quân đội từng bước hiện đại, trong đó tập trung hiện đại hóa Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Cảnh sát biển… trên cơ sở quan điểm quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, kết hợp truyền thống với hiện đại, kết hợp tuần tự với nhảy vọt và tư duy đột phá “đi tắt đón đầu”.

Xây dựng quân đội từng bước hiện đại không chỉ để răn đe và đủ sức đánh thắng chiến tranh xâm lược sử dụng vũ khí công nghệ cao của địch, mà trước hết là tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với tiềm lực và thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, đối phó thắng lợi với các tình huống an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên TƯ Đảng,

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

Khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về việc thành lập các Trường Thiếu sinh quân, Thủ tướng bày tỏ “rất ấn tượng” về những Thiếu sinh quân Việt Nam - một lớp cán bộ đức độ, tài năng, trung thành với Tổ quốc, “không có ai phản bội, đầu hàng, không ai bị tù tội vì tham ô, lừa đảo”.

Đọc thêm

Truy nã tên cướp tuổi 18

Truy nã tên cướp tuổi 18
Võ Vũ Bảo tham gia nhóm cướp chuyên chọn nơi vắng chặn đường gây 20 vụ cướp xe lúc nửa đêm, trên địa bàn Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Đồng Nai...
Loading...

Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ

Bài học cho Đảng, Nhà nước về đào tạo cán bộ
Khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về việc thành lập các Trường Thiếu sinh quân, Thủ tướng bày tỏ “rất ấn tượng” về những Thiếu sinh quân Việt Nam - một lớp cán bộ đức độ, tài năng, trung thành với Tổ quốc, “không có ai phản bội, đầu hàng, không ai bị tù tội vì tham ô, lừa đảo”.

Nhấc máy lên để khách hàng được phục vụ tốt hơn

Nhấc máy lên để khách hàng được phục vụ tốt hơn
(PLVN) - “Mỗi lần chuông đổ là một lần có thêm thông tin. Từ tin báo mất điện đến lưới gặp sự cố hay những phản hồi về thái độ phục vụ của công nhân, đơn vị cơ sở… Điều đó giúp ngành Điện hiểu rõ về mình và hiểu hơn khách hàng đang muốn gì ở mình”, ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC nói. 

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ trại giam trục lợi từ thân nhân phạm nhân

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ trại giam trục lợi từ thân nhân phạm nhân
Ông Hồ đã vi phạm quy định trong việc tổ chức cho thân nhân các can, phạm nhân; tự ý mua hàng về bán công khai cho thân nhân vào thăm gặp các can, phạm nhân; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, kiểm tra, lục soát, điều tra làm rõ, thu giữ và xử lý đồ vật cấm...